Ezekiel chapter 9 קרפ לאקזחי ותחשמ ילכ שיאו ריעה תודקפ וברק רמאל לודג לוק ינזאב ארקיו 1 .ודיב ילכ שיאו הנופצ הנפמ רשא ןוילעה רעש-ךרדמ םיאב םישנא השש הנהו 2 ודמעיו ואביו וינתמב רפסה תסקו םידב שבל םכותב דחא-שיאו ודיב וצפמ .תשחנה חבזמ לצא תיבה ןתפמ לא וילע היה רשא בורכה לעמ הלענ לארשי יהלא דובכו 3 .וינתמב רפסה תסק רשא םידבה שבלה שיאה-לא ארקיו תוחצמ-לע ות תיותהו םלשורי ךותב ריעה ךותב רבע ולא הוהי רמאיו 4 .הכותב תושענה תובעותה-לכ לע םיקנאנהו םיחנאנה םישנאה .ולמחת-לאו םכיניע סחת-לע וכהו וירחא ריעב ורבע ינזאב רמא הלאלו 5 וילע-רשא שיא-לכ-לעו תיחשמל וגרהת םישנו ףטו הלותבו רוחב ןקז 6 .תיבה ינפל רשא םינקזה םישנאב ולחיו ולחת ישדקממו ושגת-לא ותה וכהו ואציו ואצ םיללח תורצחה-תא ואלמו תיבה-תא ואמט םהילא רמאיו 7 .ריעב הוהי ינדא ההא רמאו קעזאו ינפ-לע הלפאו ינא ראשאנו םתוכהכ יהיו 8 .םלשורי-לע ךתמח-תא ךכפשב לארשי תיראש-לכ תא התא תיחשמה םימד ץראה אלמתו דאמ דאמב לודג הדוהיו לארשי-תיב ןוע ילא רמאיו 9 .האר הוהי ןיאו ץראה-תא הוהי בזע ורמא יכ הטמ האלמ ריעהו .יתתנ םשארב םכרד למחא אלו יניע סוחת-אל ינא-םגו 10 רשאכ יתישע רמאל רבד בישמ וינתמב תסקה רשא םידבה שבל שיאה הנהו 11 .ינתיוצ