Ezekiel chapter 10 קרפ לאקזחי תומד הארמכ ריפס ןבאכ םיברכה שאר-לע רשא עיקרה-לא הנהו האראו 1 .םהילע הארנ אסכ בורכל תחת-לא לגלגל תוניב-לא אב רמאיו םידבה שבל שיאה-לא רמאיו 2 .יניעל אביו ריעה-לע קרזו םיברכל תוניבמ שא-ילחג ךינפח אלמו .תימינפה רצחה-תא אלמ ןנעהו שיאה ואבב תיבל ןימימ םידמע םיברכהו 3 ןנעה-תא תיבה אלמיו תיבה ןתפמ לע בורכה לעמ הוהי-דובכ םריו 4 .הוהי דובכ הגנ-תא האלמ רצחהו .ורבדב ידש-לא לוקכ הנציחה רצחה-דע עמשנ םיבורכה יפנכ לוקו 5 תוניבמ לגלגל תוניבמ שא חק רמאל םידבה-שבל שיאה-תא ותוצב יהיו 6 .ןפואה לצא דמעיו אביו םיבורכל םיברכה תוניב רשא שאה-לא םיבורכל תוניבמ ודי-תא בורכה חלשיו 7 .אציו חקיו םידבה שבל ינפח-לא ןתיו אשיו .םהיפנכ תחת םדא-די תינבת םיברכל אריו 8 דחא בורכה לצא דחא ןפוא םיבורכה לצא םינפוא העברא הנהו האראו 9 .שישרת ןבא ןיעכ םינפואה הארמו דחא בורכה לצא דחא ןפואו .ןפואה ךותב ןפואה היהי רשאכ םתעבראל דחא תומד םהיארמו 10 הנפי-רשא םוקמה יכ םתכלב ובסי אל וכלי םהיעבר תעברא-לא םתכלב 11 .םתכלב ובסי אל וכלי וירחא שארה ביבס םיניע םיאלמ םינפואהו םהיפנכו םהידיו םהבגו םרשב-לכו 12 .םהינפוא םתעבראל .ינזאב לגלגה ארוק םהל םינפואל 13 םדא ינפ ינשה ינפו בורכה ינפ דחאה ינפ דחאל םינפ העבראו 14 .רשנ-ינפ יעיברהו הירא ינפ ישילשהו .רבכ-רהנב יתיאר רשא היחה איה םיבורכה ומריו 15 םורל םהיפנכ-תא םיבורכה תאשבו םלצא םינפואה וכלי םיבורכה תכלבו 16 .םלצאמ םה-םג םינפואה ובסי-אל ץראה לעמ .םהב היחה חור יכ םתוא ומורי םמורבו ודמעי םדמעב 17 .םיבורכה-לע דמעיו תיבה ןתפמ לעמ הוהי דובכ אציו 18 םינפואהו םתאצב יניעל ץראה-ןמ ומוריו םהיפנכ-תא םיבורכה ואשיו 19 םהילע לארשי-יהלא דובכו ינומדקה הוהי-תיב רעש חתפ דמעיו םתמעל .הלעמלמ םיבורכ יכ עדאו רבכ-רהנב לארשי-יהלא תחת יתיאר רשא היחה איה 20 .המה תחת םדא ידי תומדו דחאל םיפנכ עבראו דחאל םינפ העברא העברא 21 .םהיפנכ שיא םתואו םהיארמ רבכ-רהנ-לע יתיאר רשא םינפה המה םהינפ תומדו 22 .וכלי וינפ רבע-לא