Ezekiel chapter 11 קרפ לאקזחי המידק הנופה ינומדקה הוהי-תיב רעש-לא יתא אבתו חור יתא אשתו 1 -תאו רזע-ןב הינזאי-תא םכותב האראו שיא השמחו םירשע רעשה חתפב הנהו .םעה ירש והינב-ןב והיטלפ ריעב ער-תצע םיצעיהו ןוא םיבשחה םישנאה הלא םדא-ןב ילא רמאיו 2 .תאזה .רשבה ונחנאו ריסה איה םיתב תונב בורקב אל םירמאה 3 .םדא-ןב אבנה םהילע אבנה ןכל 4 תיב םתרמא ןכ הוהי רמא-הכ רמא ילא רמאיו הוהי חור ילע לפתו 5 .היתעדי ינא םכחור תולעמו לארשי .ללח היתצוח םתאלמו תאזה ריעב םכיללח םתיברה 6 ריסה איהו רשבה המה הכותב םתמש רשא םכיללח הוהי ינדא רמא-הכ ןכל 7 .הכותמ איצוה םכתאו .הוהי ינדא םאנ םכילע איבא ברחו םתארי ברח 8 .םיטפש םכב יתישעו םירז-דיב םכתא יתתנו הכותמ םכתא יתאצוהו 9 .הוהי ינא-יכ םתעדיו םכתא טופשא לארשי לובג-לע ולפת ברחב 10 טפשא לארשי לובג-לא רשבל הכותב ויהת םתאו ריסל םכל היהת-אל איה 11 .םכתא יטפשמכו םתישע אל יטפשמו םתכלה אל יקחב רשא הוהי ינא-יכ םתעדיו 12 .םתישע םכיתוביבס רשא םיוגה לודג-לוק קעזאו ינפ-לע לפאו תמ הינב-ןב והיטלפו יאבנהכ יהיו 13 .לארשי תיראש תא השע התא הלכ הוהי ינדא ההא רמאו .רמאל ילא הוהי-רבד יהיו 14 םהל ורמא רשא הלכ לארשי תיב-לכו ךתלאג ישנא ךיחא ךיחא םדא-ןב 15 .השרומל ץראה הנתנ איה ונל הוהי לעמ וקחר םלשורי יבשי םיתוציפה יכו םיוגב םיתקחרה יכ הוהי ינדא רמא-הכ רמא ןכל 16 .םש ואב-רשא תוצראב טעמ שדקמל םהל יהאו תוצראב -ןמ םכתא יתפסאו םימעה-ןמ םכתא יתצבקו הוהי ינדא רמא-הכ רמא ןכל 17 .לארשי תמדא-תא םכל יתתנו םהב םתוצפנ רשא תוצראה .הנממ היתובעות-לכ-תאו היצוקש-לכ-תא וריסהו המש-ואבו 18 םרשבמ ןבאה בל יתרסהו םכברקב ןתא השדח חורו דחא בל םהל יתתנו 19 .רשב בל םהל יתתנו ינאו םעל יל-ויהו םתא ושעו ורמשי יטפשמ-תאו וכלי יתקחב ןעמל 20 .םיהלאל םהל היהא ינדא םאנ יתתנ םשארב םכרד ךלה םבל םהיתובעותו םהיצוקש בל-לאו 21 .הוהי לארשי-יהלא דובכו םתמעל םינפואהו םהיפנכ-תא םיבורכה ואשיו 22 .הלעמלמ םהילע .ריעל םדקמ רשא רהה-לע דמעיו ריעה ךות לעמ הוהי דובכ לעיו 23 לעיו םיהלא חורב הארמב הלוגה-לא המידשכ ינאיבתו ינתאשנ חורו 24 .יתיאר רשא הארמה ילעמ .ינארה רשא הוהי ירבד-לכ תא הלוגה-לא רבדאו 25