Ezekiel chapter 12 קרפ לאקזחי .רמאל ילא הוהי-רבד יהיו 1 ואר אלו תוארל םהל םיניע רשא בשי התא ירמה-תיב ךותב םדא-ןב 2 .םה ירמ תיב יכ ועמש אלו עמשל םהל םינזא -לא ךמוקממ תילגו םהיניעל םמוי הלגו הלוג ילכ ךל השע םדא-ןב התאו 3 .המה ירמ תיב יכ וארי ילוא םהיניעל רחא םוקמ םהיניעל ברעב אצת התאו םהיניעל םמוי הלוג ילככ ךילכ תאצוהו 4 .הלוג יאצומכ .וב תאצוהו ריקב ךל-רתח םהיניעל 5 -יכ ץראה-תא הארת אלו הסכת ךינפ איצות הטלעב אשת ףתכ-לע םהיניעל 6 .לארשי תיבל ךיתתנ תפומ יל-יתרתח ברעבו םמוי הלוג ילככ יתאצוה ילכ יתיוצ רשאכ ןכ שעאו 7 .םהיניעל יתאשנ ףתכ-לע יתאצוה הטלעב דיב ריקב .רמאל רקבב ילא הוהי-רבד יהיו 8 .השע התא המ ירמה תיב לארשי תיב ךילא ורמא אלה םדא-ןב 9 תיב-לכו םלשוריב הזה אשמה אישנה הוהי ינדא רמא הכ םהילא רמא 10 .םכותב המה-רשא לארשי .וכלי יבשב הלוגב םהל השעי ןכ יתישע רשאכ םכתפומ ינא רמא 11 וב איצוהל ורתחי ריקב אציו הטלעב אשי ףתכ-לא םכותב-רשא אישנהו 12 .ץראה-תא אוה ןיעל הארי-אל רשא ןעי הסכי וינפ םידשכ ץרא הלבב ותא יתאבהו יתדוצמב שפתנו וילע יתשר-תא יתשרפו 13 .תומי םשו הארי-אל התואו קירא ברחו חור-לכל הרזא ויפגא-לכו הרזע ויתביבס רשא לכו 14 .םהירחא .תוצראב םתוא יתירזו םיוגב םתוא יציפהב הוהי ינא-יכ ועדיו 15 -לכ-תא ורפסי ןעמל רבדמו בערמ ברחמ רפסמ ישנא םהמ יתרתוהו 16 .הוהי ינא-יכ ועדיו םש ואב-רשא םיוגב םהיתובעות .רמאל ילא הוהי-רבד יהיו 17 .התשת הגאדבו הזגרב ךימימו לכאת שערב ךמחל םדא-ןב 18 תמדא-לא םלשורי יבשויל הוהי ינדא רמא-הכ ץראה םע-לא תרמאו 19 האלממ הצרא םשת ןעמל ותשי ןוממשב םהימימו ולכאי הגאדב םמחל לארשי .הב םיבשיה-לכ סמחמ .הוהי ינא-יכ םתעדיו היהת הממש ץראהו הנברחת תובשונה םירעהו 20 .רמאל ילא הוהי-רבד יהיו 21 דבאו םימיה וכראי רמאל לארשי תמדא-לע םכל הזה לשמה-המ םדא-ןב 22 .ןוזח-לכ ולשמי-אלו הזה לשמה-תא יתבשה הוהי ינדא רמא-הכ םהילא רמא ןכל 23 .ןוזח-לכ רבדו םימיה וברק םהילא רבד-םא יכ לארשיב דוע ותא .לארשי תיב ךותב קלח םסקמו אוש ןוזח-לכ דוע היהי אל יכ 24 םכימיב יכ דוע ךשמת אל השעיו רבד רבדא רשא תא רבדא הוהי ינא יכ 25 .הוהי ינדא םאנ ויתישעו רבד רבדא ירמה תיב .רמאל ילא הוהי-רבד יהיו 26 םיבר םימיל הזח אוה-רשא ןוזחה םירמא לארשי-תיב הנה םדא-ןב 27 .אבנ אוה תוקוחר םיתעלו רבדא רשא ירבד-לכ דוע ךשמת-אל הוהי ינדא רמא הכ םהילא רמא ןכל 28 .הוהי ינדא םאנ השעיו רבד