Ezekiel chapter 13 קרפ לאקזחי .רמאל ילא הוהי-רבד יהיו 1 -רבד ועמש םבלמ יאיבנל תרמאו םיאבנה לארשי יאיבנ-לא אבנה םדא-ןב 2 .הוהי םחור רחא םיכלה רשא םילבנה םיאיבנה-לע יוה הוהי ינדא רמא הכ 3 .ואר יתלבלו .ויה לארשי ךיאיבנ תוברחב םילעשכ 4 םויב המחלמב דמעל לארשי תיב-לע רדג ורדגתו תוצרפב םתילע אל 5 .הוהי םיקל ולחיו םחלש אל הוהיו הוהי-םאנ םירמאה בזכ םסקו אוש וזח 6 .רבד אל ינאו הוהי-םאנ םירמאו םתרמא בזכ םסקמו םתיזח אוש-הזחמ אולה 7 .יתרבד םכילא יננה ןכל בזכ םתיזחו אוש םכרבד ןעי הוהי ינדא רמא הכ ןכל 8 .הוהי ינדא םאנ ויהי-אל ימע דוסב בזכ םימסקהו אוש םיזחה םיאיבנה-לא ידי התיהו 9 ינא יכ םתעדיו ואבי אל לארשי תמדא-לאו ובתכי אל לארשי-תיב בתכבו .הוהי ינדא םנהו ץיח הנב אוהו םולש ןיאו םולש רמאל ימע-תא ועטה ןעיבו ןעי 10 .לפת ותא םיחט הנלפת שיבגלא ינבא הנתאו ףטוש םשג היה לפיו לפת יחט-לא רמא 11 .עקבת תורעס חורו .םתחט רשא חיטה היא םכילא רמאי אולה ריקה לפנ הנהו 12 יפאב ףטש םשגו יתמחב תורעס-חור יתעקבו הוהי ינדא רמא הכ ןכל 13 .הלכל המחב שיבגלא ינבאו היהי ודסי הלגנו ץראה-לא והיתעגהו לפת םתחט-רשא ריקה-תא יתסרהו 14 .הוהי ינא-יכ םתעדיו הכותב םתילכו הלפנו ןיאו ריקה ןיא םכל רמאו לפת ותא םיחטבו ריקב יתמח-תא יתילכו 15 .ותא םיחטה םאנ םלש ןיאו םלש ןוזח הל םיזחהו םלשורי-לא םיאבנה לארשי יאיבנ 16 .הוהי ינדא .ןהילע אבנהו ןהבלמ תואבנתמה ךמע תונב-לא ךינפ םיש םדא-ןב התאו 17 ידי יליצא-לכ לע תותסכ תורפתמל יוה הוהי ינדא רמא-הכ תרמאו 18 ימעל הנדדוצת תושפנה תושפנ דדוצל המוק-לכ שאר-לע תוחפסמה תושעו .הנייחת הנכל תושפנו רשא תושפנ תימהל םחל יתותפבו םירעש ילעשב ימע-לא יתא הנללחתו 19 .בזכ יעמש ימעל םכבזכב הנייחת-אל רשא תושפנ תויחלו הנתומת-אל -תא םש תודדצמ הנתא רשא הנכיתותסכ-לא יננה הוהי ינדא רמא-הכ ןכל 20 םתא רשא תושפנה-תא יתחלשו םכיתעורז לעמ םתא יתערקו תוחרפל תושפנה .תחרפל םישפנ-תא תודדצמ ןכדיב דוע ויהי-אלו ןכדימ ימע-תא יתלצהו םכיתחפסמ-תא יתערקו 21 .הוהי ינא-יכ ןתעדיו הדוצמל -יתלבל עשר ידי קזחלו ויתבאכה אל ינאו רקש קידצ-בל תואכה ןעי 22 .ותיחהל ערה וכרדמ בוש ןכדימ ימע-תא יתלצהו דוע הנמסקת-אל םסקו הניזחת אל אוש ןכל 23 .הוהי ינא-יכ ןתעדיו