Ezekiel chapter 14 קרפ לאקזחי .ינפל ובשיו לארשי ינקזמ םישנא ילא אוביו 1 .רמאל ילא הוהי-רבד יהיו 2 חכנ ונתנ םנוע לושכמו םבל-לע םהילולג ולעה הלאה םישנאה םדא-ןב 3 .םהל שרדא שרדאה םהינפ לארשי תיבמ שיא שיא הוהי ינדא רמא-הכ םהילא תרמאו םתוא-רבד ןכל 4 -לא אבו וינפ חכנ םישי ונוע לושכמו ובל-לא וילולג-תא הלעי רשא .וילולג ברב הב ול יתינענ הוהי ינא איבנה .םלכ םהילולגב ילעמ ורזנ רשא םבלב לארשי-תיב-תא שפת ןעמל 5 םכילולג לעמ ובישהו ובוש הוהי ינדא רמא הכ לארשי תיב-לא רמא ןכל 6 .םכינפ ובישה םכיתבעות-לכ לעמו לעיו ירחאמ רזניו לארשיב רוגי-רשא רגהמו לארשי תיבמ שיא שיא יכ 7 יב ול-שרדל איבנה-לא אבו וינפ חכנ םישי ונוע לושכמו ובל-לא וילולג .יב ול-הנענ הוהי ינא ימע ךותמ ויתרכהו םילשמלו תואל והיתמשהו אוהה שיאב ינפ יתתנו 8 .הוהי ינא-יכ םתעדיו יתיטנו אוהה איבנה תא יתיתפ הוהי ינא רבד רבדו התפי-יכ איבנהו 9 .לארשי ימע ךותמ ויתדמשהו וילע ידי-תא .היהי איבנה ןועכ שרדה ןועכ םנוע ואשנו 10 םהיעשפ-לכב דוע ואמטי-אלו ירחאמ לארשי-תיב דוע ועתי-אל ןעמל 11 .הוהי ינדא םאנ םיהלאל םהל היהא ינאו םעל יל ויהו .רמאל ילא הוהי-רבד יהיו 12 -הטמ הל יתרבשו הילע ידי יתיטנו לעמ-לעמל יל-אטחת יכ ץרא םדא-ןב 13 .המהבו םדא הנממ יתרכהו בער הב-יתחלשהו םחל ולצני םתקדצב המה בויאו לאנד חנ הכותב הלאה םישנאה תשלש ויהו 14 .הוהי ינדא םאנ םשפנ .היחה ינפמ רבוע ילבמ הממש התיהו התלכשו ץראב ריבעא הער היח-ול 15 תונב-םאו םינב-םא הוהי ינדא םאנ ינא-יח הכותב הלאה םישנאה תשלש 16 .הממש היהת ץראהו ולצני םדבל המה וליצי הנממ יתרכהו ץראב רבעת ברח יתרמאו איהה ץראה-לע איבא ברח וא 17 .המהבו םדא םינב וליצי אל הוהי ינדא םאנ ינא-יח הכותב הלאה םישנאה תשלשו 18 .ולצני םדבל םה יכ תונבו הנממ תירכהל םדב הילע יתמח יתכפשו איהה ץראה-לא חלשא רבד וא 19 .המהבו םדא וליצי תב-םא ןב-םא הוהי ינדא םאנ ינא-יח הכותב בויאו לאנד חנו 20 .םשפנ וליצי םתקדצב המה הער היחו בערו ברח םיערה יטפש תעברא-יכ ףא הוהי ינדא רמא הכ יכ 21 .המהבו םדא הנממ תירכהל םלשורי-לא יתחלש רבדו םכילא םיאצוי םנה תונבו םינב םיאצומה הטלפ הב-הרתונ הנהו 22 םלשורי-לע יתאבה רשא הערה-לע םתמחנו םתולילע-תאו םכרד-תא םתיארו .הילע יתאבה רשא-לכ z` םנח אל יכ םתעדיו םתולילע-תאו םכרד-תא וארת-יכ םכתא ומחנו 23 .הוהי ינדא םאנ הב יתישע-רשא-לכ תא יתישע