Ezekiel chapter 15 קרפ לאקזחי .רמאל ילא הוהי-רבד יהיו 1 .רעיה יצעב היה רשא הרומזה ץע-לכמ ןפגה-ץע היהי-המ םדא-ןב 2 .ילכ-לכ וילע תולתל דתי ונממ וחקי-םא הכאלמל תושעל ץע ונממ חקיה 3 חלציה רחנ וכותו שאה הלכא ויתוצק ינש תא הלכאל ןתנ שאל הנה 4 .הכאלמל דוע השענו רחיו והתלכא שא-יכ ףא הכאלמל השעי אל םימת ותויהב הנה 5 .הכאלמל שאל ויתתנ-רשא רעיה ץעב ןפגה-ץע רשאכ הוהי ינדא רמא הכ ןכל 6 .םלשורי יבשי-תא יתתנ ןכ הלכאל הוהי ינא-יכ םתעדיו םלכאת שאהו ואצי שאהמ םהב ינפ-תא יתתנו 7 .םהב ינפ-תא ימושב .הוהי ינדא םאנ לעמ ולעמ ןעי הממש ץראה-תא יתתנו 8