Ezekiel chapter 16 קרפ לאקזחי .רמאל ילא הוהי-רבד יהיו 1 .היתבעות-תא םלשורי-תא עדוה םדא-ןב 2 ינענכה ץראמ ךיתדלמו ךיתרכמ םלשוריל הוהי ינדא רמא-הכ תרמאו 3 .תיתח ךמאו ירמאה ךיבא חלמהו יעשמל תצחר-אל םימבו ךרש תרכ-אל ךתא תדלוה םויב ךיתודלומו 4 .תלתח אל לתחהו תחלמה אל ינפ-לא יכלשתו ךילע הלמחל הלאמ תחא ךל תושעל ןיע ךילע הסח-אל 5 .ךתא תדלה םויב ךשפנ לעגב הדשה ךל רמאו ייח ךימדב ךל רמאו ךימדב תססובתמ ךאראו ךילע רבעאו 6 .ייח ךימדב ונכנ םידש םיידע ידעב יאבתו ילדגתו יברתו ךיתתנ הדשה חמצכ הבבר 7 .הירעו םרע תאו חמצ ךרעשו ךתורע הסכאו ךילע יפנכ שרפאו םידד תע ךתע הנהו ךאראו ךילע רבעאו 8 .יל ייהתו הוהי ינדא םאנ ךתא תירבב אובאו ךל עבשאו .ןמשב ךכסאו ךילעמ ךימד ףטשאו םימב ךצחראו 9 .ישמ ךסכאו ששב ךשבחאו שחת ךלענאו המקר ךשיבלאו 10 .ךנורג-לע דיברו ךידי-לע םידימצ הנתאו ידע ךדעאו 11 .ךשארב תראפת תרטעו ךינזא-לע םיליגעו ךפא-לע םזנ ןתאו 12 יתלכא ןמשו שבדו תלס המקרו ישמו ישש ךשובלמו ףסכו בהז ידעתו 13 .הכולמל יחלצתו דאמ דאמב יפיתו םאנ ךילע יתמש-רשא ירדהב אוה לילכ יכ ךיפיב םיוגב םש ךל אציו 14 .הוהי ינדא -ול רבוע-לכ-לע ךיתונזת-תא יכפשתו ךמש-לע ינזתו ךיפיב יחטבתו 15 .יהי אלו תואב אל םהילע ינזתו תואלט תומב ךל-ישעתו ךידגבמ יחקתו 16 .היהי רכז ימלצ ךל-ישעתו ךל יתתנ רשא יפסכמו יבהזמ ךתראפת ילכ יחקתו 17 .םב-ינזתו .םהינפל יתתנ יתרטקו ינמשו םיסכתו ךתמקר ידגב-תא יחקתו 18 חירל םהינפל והיתתנו ךיתלכאה שבדו ןמשו תלס ךל יתתנ-רשא ימחלו 19 .הוהי ינדא םאנ יהיו חחינ טעמה לוכאל םהל םיחבזתו יל תדלי רשא ךיתונב-תאו ךינב-תא יחקתו 20 .ךתנזתמ .םהל םתוא ריבעהב םינתתו ינב-תא יטחשתו 21 םרע ךתויהב ךירוענ ימי-תא יתרכז אל ךיתנזתו ךיתבעות-לכ תאו 22 .תייה ךמדב תססובתמ הירעו .הוהי ינדא םאנ ךל יוא יוא ךתער-לכ ירחא יהיו 23 .בוחר-לכב המר ךל-ישעתו בג ךל-ינבתו 24 -לכל ךילגר-תא יקשפתו ךיפי-תא יבעתתו ךתמר תינב ךרד שאר-לכ-לא 25 .ךתנזת-תא יברתו רבוע .ינסיעכהל ךתנזת-תא יברתו רשב ילדג ךינכש םירצמ-ינב-לא ינזתו 26 םיתשלפ תונב ךיתואנש שפנב ךנתאו ךקח ערגאו ךילע ידי יתיטנ הנהו 27 .המז ךכרדמ תומלכנה .תעבש אל םגו םינזתו ךתעבש יתלבמ רושא ינב-לא ינזתו 28 .תעבש אל תאזב-םגו המידשכ ןענכ ץרא-לא ךתונזת-תא יברתו 29 הנוז-השא השעמ הלא-לכ-תא ךתושעב הוהי ינדא םאנ ךתבל הלמא המ 30 .תטלש הנוזכ יתייה-אלו בוחר-לכב יתישע ךתמרו ךרד-לכ שארב ךבג ךיתונבב 31 .ןנתא סלקל .םירז-תא חקת השיא תחת תפאנמה השאה 32 םתוא ידחשתו ךיבהאמ-לכל ךינדנ-תא תתנ תאו הדנ-ונתי תונז-לכל 33 .ךיתונזתב ביבסמ ךילא אובל ןנתא ךתתבו הנוז אל ךירחאו ךיתונזתב םישנה-ןמ ךפה ךב-יהיו 34 .ךפהל יהתו ךל-ןתנ אל ןנתאו .הוהי-רבד יעמש הנוז ןכל 35 -לע ךיתונזתב ךתורע הלגתו ךתשחנ ךפשה ןעי הוהי ינדא רמא-הכ 36 .םהל תתנ רשא ךינב ימדכו ךיתובעות ילולג-לכ לעו ךיבהאמ לע תבהא רשא-לכ תאו םהילע תברע רשא ךיבהאמ-לכ-תא ץבקמ יננה ןכל 37 -לכ-תא וארו םהלא ךתורע יתילגו ביבסמ ךילע םתא יתצבקו תאנש רשא-לכ .ךתורע .האנקו המח םד ךיתתנו םד תכפשו תופאנ יטפשמ ךיתטפשו 38 ךידגב ךתוא וטישפהו ךיתמר וצתנו ךבג וסרהו םדיב ךתוא יתתנו 39 .הירעו םריע ךוחינהו ךתראפת ילכ וחקלו .םתוברחב ךוקתבו ןבאב ךתוא ומגרו להק ךילע ולעהו 40 הנוזמ ךיתבשהו תובר םישנ יניעל םיטפש ךב-ושעו שאב ךיתב ופרשו 41 .דוע-ינתת אל ןנתא-םגו .דוע סעכא אלו יתטקשו ךממ יתאנק הרסו ךב יתמח יתחנהו 42 אה ינא-םגו הלא-לכב יל-יזגרתו ךירוענ ימי-תא יתרכז-אל רשא ןעי 43 .ךיתבעות-לכ לע המזה-תא יתישע אלו הוהי ינדא םאנ יתתנ שארב ךכרד .התב המאכ רמאל לשמי ךילע לשמה-לכ הנה 44 ןהישנא ולעג רשא תא ךתוחא תוחאו הינבו השיא תלעג תא ךמא-תב 45 .ירמא ןכיבאו תיתח ןכמא ןהינבו ךתוחאו ךלואמש-לע תבשויה היתונבו איה ןורמש הלודגה ךתוחאו 46 .היתונבו םדס ךנימימ תבשויה ךממ הנטקה -לכב ןהמ יתחשתו טק טעמכ יתישע ןהיתובעותבו תכלה ןהיכרדב אלו 47 .ךיכרד תישע רשאכ היתונבו איה ךתוחא םדס התשע-םא הוהי ינדא םאנ ינא-יח 48 .ךיתונבו תא הל היה טקשה תולשו םחל-תעבש ןואג ךתוחא םדס ןוע היה הז-הנה 49 .הקיזחה אל ןויבאו ינע-דיו היתונבלו .יתיאר רשאכ ןהתא ריסאו ינפל הבעות הנישעתו הניהבגתו 50 -תא יקדצתו הנהמ ךיתובעות-תא יברתו האטח אל ךיתאטח יצחכ ןורמשו 51 .יתישע רשא ךיתובעות-לכב ךתוחא הנקדצת ןהמ תבעתה-רשא ךיתאטחב ךתוחאל תללפ רשא ךתמלכ יאש תא-םג 52 .ךתויחא ךתקדצב ךתמלכ יאשו ישוב תא-םגו ךממ היתונבו ןורמש תיבש-תאו היתונבו םדס תיבש-תא ןהתיבש-תא יתבשו 53 .הנהכותב ךיתיבש תיבשו .ןתא ךמחנב תישע רשא לכמ תמלכנו ךתמלכ יאשת ןעמל 54 ןתמדקל ןבשת היתונבו ןורמשו ןתמדקל ןבשת היתונבו םדס ךיתוחאו 55 .ןכתמדקל הניבשת ךיתונבו תאו .ךינואג םויב ךיפב העומשל ךתוחא םדס התיה אולו 56 םיתשלפ תונב היתוביבס-לכו םרא-תונב תפרח תע ומכ ךתער הלגת םרטב 57 .ביבסמ ךתוא תוטאשה .הוהי םאנ םיתאשנ תא ךיתובעות-תאו ךתמז-תא 58 רפהל הלא תיזב-רשא תישע רשאכ ךתוא תישעו הוהי ינדא רמא הכ יכ 59 .תירב .םלוע תירב ךל יתומקהו ךירוענ ימיב ךתוא יתירב-תא ינא יתרכזו 60 תונטקה-לא ךממ תולדגה ךיתוחא-תא ךתחקב תמלכנו ךיכרד-תא תרכזו 61 .ךתירבמ אלו תונבל ךל ןהתא יתתנו ךממ .הוהי ינא-יכ תעדיו ךתא יתירב-תא ינא יתומיקהו 62 ךל-ירפכב ךתמלכ ינפמ הפ ןוחתפ דוע ךל-היהי אלו תשבו ירכזת ןעמל 63 .הוהי ינדא םאנ תישע רשא-לכל