Ezekiel chapter 17 קרפ לאקזחי .רמאל ילא הוהי-רבד יהיו 1 .לארשי תיב-לא לשמ לשמו הדיח דוח םדא-ןב 2 אלמ רבאה ךרא םיפנכה לודג לודגה רשנה הוהי ינדא רמא-הכ תרמאו 3 .זראה תרמצ-תא חקיו ןונבלה-לא אב המקרה ול-רשא הצונה .ומש םילכר ריעב ןענכ ץרא-לא והאיביו ףטק ויתוקיני שאר תא 4 .ומש הפצפצ םיבר םימ-לע חק ערז-הדשב והנתיו ץראה ערזמ חקיו 5 וישרשו וילא ויתוילד תונפל המוק תלפש תחרס ןפגל יהיו חמציו 6 .תוראפ חלשתו םידב שעתו ןפגל יהתו ויהי ויתחת הנפכ תאזה ןפגה הנהו הצונ-ברו םיפנכ לודג לודג דחא-רשנ יהיו 7 .העטמ תוגרעמ התוא תוקשהל ול-החלש ויתוילדו וילע הישרש תויהל ירפ תאשלו ףנע תושעל הלותש איה םיבר םימ-לא בוט הדש-לא 8 .תרדא ןפגל ססוקי הירפ-תאו קתני הישרש-תא אולה חלצת הוהי ינדא רמא הכ רמא 9 התוא תואשמל בר-םעבו הלודג ערזב-אלו שבית החמצ יפרט-לכ שביו .הישרשמ תגרע-לע שבי שבית םידקה חור הב תעגכ אולה חלצתה הלותש הנהו 10 .שבית החמצ .רמאל ילא הוהי-רבד יהיו 11 םלשורי לבב-ךלמ אב-הנה רמא הלא-המ םתעדי אלה ירמה תיבל אנ-רמא 12 .הלבב וילא םתוא אביו הירש-תאו הכלמ-תא חקיו ץראה יליא-תאו הלאב ותא אביו תירב ותא תרכיו הכולמה ערזמ חקיו 13 .חקל .הדמעל ותירב-תא רמשל אשנתה יתלבל הלפש הכלממ תויהל 14 טלמיה חלציה בר-םעו םיסוס ול-תתל םירצמ ויכאלמ חלשל וב-דרמיו 15 .טלמנו תירב רפהו הלא השעה -תא הזב רשא ותא ךילממה ךלמה םוקמב אל-םא הוהי ינדא םאנ ינא-יח 16 .תומי לבב-ךותב ותא ותירב-תא רפה רשאו ותלא הללס ךפשב המחלמב הערפ ותוא השעי בר להקבו לודג ליחב אלו 17 .תובר תושפנ תירכהל קיד תונבבו .טלמי אל השע הלא-לכו ודי ןתנ הנהו תירב רפהל הלא הזבו 18 רשא יתירבו הזב רשא יתלא אל-םא ינא-יח הוהי ינדא רמא-הכ ןכל 19 .ושארב ויתתנו ריפה ותא יתטפשנו הלבב והיתואיבהו יתדוצמב שפתנו יתשר וילע יתשרפו 20 .יב-לעמ רשא ולעמ םש ושרפי חור-לכל םיראשנהו ולפי ברחב ויפגא-לכב וחרבמ-לכ תאו 21 .יתרבד הוהי ינא יכ םתעדיו שארמ יתתנו המרה זראה תרמצמ ינא יתחקלו הוהי ינדא רמא הכ 22 .לולתו הבג-רה לע ינא יתלתשו ףטקא ךר ויתוקני ונכשו רידא זראל היהו ירפ השעו ףנע אשנו ונלתשא לארשי םורמ רהב 23 .הנכשת ויתוילד לצב ףנכ-לכ רופצ לכ ויתחת לפש ץע יתהבגה הבג ץע יתלפשה הוהי ינא יכ הדשה יצע-לכ ועדיו 24 .יתישעו יתרבד הוהי ינא שבי ץע יתחרפהו חל ץע יתשבוה