Ezekiel chapter 18 קרפ לאקזחי .רמאל ילא הוהי-רבד יהיו 1 ולכאי תובא רמאל לארשי תמדא-לע הזה לשמה-תא םילשמ םתא םכל-המ 2 .הניהקת םינבה ינשו רסב .לארשיב הזה לשמה לשמ דוע םכל היהי-םא הוהי ינדא םאנ ינא-יח 3 איה תאטחה שפנה הנה-יל ןבה שפנכו באה שפנכ הנה יל תושפנה-לכ ןה 4 .תומת .הקדצו טפשמ השעו קידצ היהי-יכ שיאו 5 והער תשא-תאו לארשי תיב ילולג-לא אשנ אל ויניעו לכא אל םירהה-לא 6 .ברקי אל הדנ השא-לאו אמט אל םריעו ןתי בערל ומחל לזגי אל הלזג בישי בוח ותלבח הנוי אל שיאו 7 .דגב-הסכי שיא ןיב השעי תמא טפשמ ודי בישי לועמ חקי אל תיברתו ןתי-אל ךשנב 8 .שיאל ינדא םאנ היחי היח אוה קידצ תמא תושעל רמש יטפשמו ךלהי יתוקחב 9 .הוהי .הלאמ דחאמ חא השעו םד ךפש ץירפ-ןב דילוהו 10 .אמט והער תשא-תאו לכא םירהה-לא םג יכ השע אל הלא-לכ-תא אוהו 11 ויניע אשנ םילולגה-לאו בישי אל לבח לזג תולזג הנוה ןויבאו ינע 12 .השע הבעות תומ השע הלאה תובעותה-לכ תא היחי אל יחו חקל תיברתו ןתנ ךשנב 13 .היהי וב וימד תמוי השעי אלו האריו השע רשא ויבא תאטח-לכ-תא אריו ןב דילוה הנהו 14 .ןהכ והער תשא-תא לארשי תיב ילולג-לא אשנ אל ויניעו לכא אל םירהה-לע 15 .אמט אל -הסכ םורעו ןתנ בערל ומחל לזג אל הלזגו לבח אל לבח הנוה אל שיאו 16 .דגב אל אוה ךלה יתוקחב השע יטפשמ חקל אל תיברתו ךשנ ודי בישה ינעמ 17 .היחי היח ויבא ןועב תומי תמ-הנהו וימע ךותב השע בוט-אל רשאו חא לזג לזג קשע קשע-יכ ויבא 18 .ונועב -לכ תא השע הקדצו טפשמ ןבהו באה ןועב ןבה אשנ-אל עדמ םתרמאו 19 .היחי היח םתא השעיו רמש יתוקח ןבה ןועב אשי אל באו באה ןועב אשי-אל ןב תומת איה תאטחה שפנה 20 .היהת וילע עשר תעשרו היהת וילע קידצה תקדצ טפשמ השעו יתוקח-לכ-תא רמשו השע רשא ותאטח-לכמ בושי יכ עשרהו 21 .תומי אל היחי היח הקדצו .היחי השע-רשא ותקדצב ול ורכזי אל השע רשא ויעשפ-לכ 22 .היחו ויכרדמ ובושב אולה הוהי ינדא םאנ עשר תומ ץפחא ץפחה 23 יחו השעי עשרה השע-רשא תובעותה לככ לוע השעו ותקדצמ קידצ בושבו 24 םב אטח-רשא ותאטחבו לעמ-רשא ולעמב הנרכזת אל השע-רשא ותקדצ-לכ .תומי אלה ןכתי אל יכרדה לארשי תיב אנ-ועמש ינדא ךרד ןכתי אל םתרמאו 25 .ונכתי אל םכיכרד .תומי השע-רשא ולועב םהילע תמו לוע השעו ותקדצמ קידצ-בושב 26 .היחי ושפנ-תא אוה הקדצו טפשמ שעיו השע רשא ותעשרמ עשר בושבו 27 .תומי אל היחי ויח השע רשא ויעשפ-לכמ בושיו האריו 28 לארשי תיב ונכתי אל יכרדה ינדא ךרד ןכתי אל לארשי תיב ורמאו 29 .ןכתי אל םכיכרד אלה ובישהו ובוש הוהי ינדא םאנ לארשי תיב םכתא טפשא ויכרדכ שיא ןכל 30 .ןוע לושכמל םכל היהי-אלו םכיעשפ-לכמ חורו שדח בל םכל ושעו םב םתעשפ רשא םכיעשפ-לכ-תא םכילעמ וכילשה 31 .לארשי תיב ותמת המלו השדח .ויחו ובישהו הוהי ינדא םאנ תמה תומב ץפחא אל יכ 32