Ezekiel chapter 19 קרפ לאקזחי .לארשי יאישנ-לא הניק אש התאו 1 .הירוג התבר םירפכ ךותב הצבר תוירא ןיב איבל ךמא המ תרמאו 2 .לכא םדא ףרט-ףרטל דמליו היה ריפכ הירגמ דחא לעתו 3 .םירצמ ץרא-לא םיחחב והאביו שפתנ םתחשב םיוג וילא ועמשיו 4 .והתמש ריפכ הירגמ דחא חקתו התוקת הדבא הלחונ יכ ארתו 5 .לכא םדא ףרט-ףרטל דמליו היה ריפכ תוירא-ךותב ךלהתיו 6 .ותגאש לוקמ האלמו ץרא םשתו בירחה םהירעו ויתונמלא עדיו 7 .שפתנ םתחשב םתשר וילע ושרפיו תונידממ ביבס םיוג וילע ונתיו 8 -אל ןעמל תודצמב והאבי לבב ךלמ-לא והאביו םיחחב רגוסב והנתיו 9 .לארשי ירה-לא דוע ולוק עמשי .םיבר םיממ התיה הפנעו הירפ הלותש םימ-לע ךמדב ןפגכ ךמא 10 אריו םיתבע ןיב-לע ותמוק הבגתו םילשמ יטבש-לא זע תוטמ הל-ויהיו 11 .ויתילד ברב והבגב הטמ ושביו וקרפתה הירפ שיבוה םידקה חורו הכלשה ץראל המחב שתתו 12 .והתלכא שא dfr .אמצו היצ ץראב רבדמב הלותש התעו 13 הניק לושמל טבש זע-הטמ הב היה-אלו הלכא הירפ הידב הטממ שא אצתו 14 .הניקל יהתו איה