Ezekiel chapter 20 קרפ לאקזחי שרדל לארשי ינקזמ םישנא ואב שדחל רושעב ישמחב תיעיבשה הנשב יהיו 1 .ינפל ובשיו הוהי-תא .רמאל ילא הוהי-רבד יהיו 2 שרדלה הוהי ינדא רמא הכ םהלא תרמאו לארשי ינקז-תא רבד םדא-ןב 3 .הוהי ינדא םאנ םכל שרדא-םא ינא-יח םיאב םתא יתא .םעידוה םתובא תבעות-תא םדא-ןב טופשתה םתא טפשתה 4 ערזל ידי אשאו לארשיב ירחב םויב הוהי ינדא רמא-הכ םהילא תרמאו 5 הוהי ינא רמאל םהל ידי אשאו םירצמ ץראב םהל עדואו בקעי תיב .םכיהלא יתרת-רשא ץרא-לא םירצמ ץראמ םאיצוהל םהל ידי יתאשנ אוהה םויב 6 .תוצראה-לכל איה יבצ שבדו בלח תבז םהל ינא ואמטת-לא םירצמ ילולגבו וכילשה ויניע יצוקש שיא םהלא רמאו 7 .םכיהלא הוהי -תאו וכילשה אל םהיניע יצוקש-תא שיא ילא עמשל ובא אלו יב-ורמיו 8 ץרא ךותב םהב יפא תולכל םהילע יתמח ךפשל רמאו ובזע אל םירצמ ילולג .םירצמ יתעדונ רשא םכותב המה-רשא םיוגה יניעל לחה יתלבל ימש ןעמל שעאו 9 .םירצמ ץראמ םאיצוהל םהיניעל םהילא .רבדמה-לא םאבאו םירצמ ץראמ םאיצואו 10 םדאה םתוא השעי רשא םתוא יתעדוה יטפשמ-תאו יתוקח-תא םהל ןתאו 11 .םהב יחו ינא יכ תעדל םהיניבו יניב תואל תויהל םהל יתתנ יתותבש-תא םגו 12 .םשדקמ הוהי רשא וסאמ יטפשמ-תאו וכלה-אל יתוקחב רבדמב לארשי-תיב יב-ורמיו 13 םהילע יתמח ךפשל רמאו דאמ וללח יתתבש-תאו םהב יחו םדאה םתא השעי .םתולכל רבדמב .םהיניעל םיתאצוה רשא םיוגה יניעל לחה יתלבל ימש ןעמל השעאו 14 יתתנ-רשא ץראה-לא םתוא איבה יתלבל רבדמב םהל ידי יתאשנ ינא-םגו 15 .תוצראה-לכל איה יבצ שבדו בלח תבז יכ וללח יתותבש-תאו םהב וכלה-אל יתוקח-תאו וסאמ יטפשמב ןעי 16 .ךלה םבל םהילולג ירחא .רבדמב הלכ םתוא יתישע-אלו םתחשמ םהילע יניע סחתו 17 -לא םהיטפשמ-תאו וכלת-לא םכיתובא יקוחב רבדמב םהינב-לא רמאו 18 .ואמטת-לא םהילולגבו ורמשת .םתוא ושעו ורמש יטפשמ-תאו וכל יתוקחב םכיהלא הוהי ינא 19 הוהי ינא יכ תעדל םכיניבו יניב תואל ויהו ושדק יתותבש-תאו 20 .םכיהלא םתוא תושעל ורמש-אל יטפשמ-תאו וכלה-אל יתוקחב םינבה יב-ורמיו 21 םהילע יתמח ךפשל רמאו וללח יתותבש-תא םהב יחו םדאה םתוא השעי רשא .רבדמב םב יפא תולכל יתאצוה-רשא םיוגה יניעל לחה יתלבל ימש ןעמל שעאו ידי-תא יתבשהו 22 .םהיניעל םתוא םתוא תורזלו םיוגב םתא ץיפהל רבדמב םהל ידי-תא יתאשנ ינא-םג 23 .תוצראב ילולג ירחאו וללח יתותבש-תאו וסאמ יתוקחו ושע-אל יטפשמ ןעי 24 .םהיניע ויה םתובא .םהב ויחי אל םיטפשמו םיבוט אל םיקח םהל יתתנ ינא-םגו 25 ועדי רשא ןעמל םמשא ןעמל םחר רטפ-לכ ריבעהב םתונתמב םתוא אמטאו 26 .הוהי ינא רשא דוע הוהי ינדא רמא הכ םהילא תרמאו םדא-ןב לארשי תיב-לא רבד ןכל 27 .לעמ יב םלעמב םכיתובא יתוא ופדג תאז העבג-לכ ואריו םהל התוא תתל ידי-תא יתאשנ רשא ץראה-לא םאיבאו 28 םש ומישיו םנברק סעכ םש-ונתיו םהיחבז-תא םש-וחבזיו תבע ץע-לכו המר .םהיכסנ-תא םש וכיסיו םהיחוחינ gix םויה דע המב המש ארקיו םש םיאבה םתא-רשא המבה המ םהלא רמאו 29 .הזה םתא םכיתובא ךרדבה הוהי ינדא רמא הכ לארשי תיב-לא רמא ןכל 30 .םינז םתא םהיצוקש ירחאו םיאמטנ -דע םכילולג-לכל םיאמטנ םתא שאב םכינב ריבעהב םכיתנתמ תאשבו 31 .םכל שרדא-םא הוהי ינדא םאנ ינא-יח לארשי תיב םכל שרדא ינאו םויה תוחפשמכ םיוגכ היהנ םירמא םתא רשא היהת אל ויה םכחור-לע הלעהו 32 .ןבאו ץע תרשל תוצראה הכופש המחבו היוטנ עורזבו הקזח דיב אל-םא הוהי ינדא םאנ ינא-יח 33 .םכילע ךולמא םב םתצופנ רשא תוצראה-ןמ םכתא יתצבקו םימעה-ןמ םכתא יתאצוהו 34 .הכופש המחבו היוטנ עורזבו הקזח דיב .םינפ-לא םינפ םש םכתא יתטפשנו םימעה רבדמ-לא םכתא יתאבהו 35 ינדא םאנ םכתא טפשא ןכ םירצמ ץרא רבדמב םכיתובא-תא יתטפשנ רשאכ 36 .הוהי .תירבה תרסמב םכתא יתאבהו טבשה תחת םכתא יתרבעהו 37 -לאו םתוא איצוא םהירוגמ ץראמ יב םיעשופהו םידרמה םכמ יתורבו 38 .הוהי ינא-יכ םתעדיו אובי אל לארשי תמדא -םא רחאו ודבע וכל וילולג שיא הוהי ינדא רמא-הכ לארשי-תיב םתאו 39 .םכילולגבו םכיתונתמב דוע-וללחת אל ישדק םש-תאו ילא םיעמש םכניא תיב-לכ ינדבעי םש הוהי ינדא םאנ לארשי םורמ רהב ישדק-רהב יכ 40 םכיתואשמ תישאר-תאו םכיתמורת-תא שורדא םשו םצרא םש ץראב הלכ לארשי .םכישדק-לכב -ןמ םכתא יתצבקו םימעה-ןמ םכתא יאיצוהב םכתא הצרא חחינ חירב 41 .םיוגה יניעל םכב יתשדקנו םב םתצפנ רשא תוצראה רשא ץראה-לא לארשי תמדא-לא םכתא יאיבהב הוהי ינא-יכ םתעדיו 42 .םכיתובאל התוא תתל ידי-תא יתאשנ םתטקנו םב םתאמטנ רשא םכיתולילע-לכ תאו םכיכרד-תא םש-םתרכזו 43 .םתישע רשא םכיתוער-לכב םכינפב םיערה םכיכרדכ אל ימש ןעמל םכתא יתושעב הוהי ינא-יכ םתעדיו 44 .הוהי ינדא םאנ לארשי תיב תותחשנה םכיתולילעכו