Ezekiel chapter 21 קרפ לאקזחי .רמאל ילא הוהי-רבד יהיו 1 .בגנ הדשה רעי-לא אבנהו םורד-לא ףטהו הנמית ךרד ךינפ םיש םדא-ןב 2 שא ךב-תיצמ יננה הוהי ינדא רמא-הכ הוהי-רבד עמש בגנה רעיל תרמאו 3 -לכ הב-וברצנו תבהלש תבהל הבכת-אל שבי ץע-לכו חל-ץע-לכ ךב הלכאו .הנופצ בגנמ םינפ .הבכת אל היתרעב הוהי ינא יכ רשב-לכ וארו 4 .אוה םילשמ לשממ אלה יל םירמא המה הוהי ינדא ההא רמאו 5 .רמאל ילא הוהי-רבד יהיו 6 .לארשי תמדא-לא אבנהו םישדקמ-לא ףטהו םלשורי-לא ךינפ םיש םדא-ןב 7 הרעתמ יברח יתאצוהו ךילא יננה הוהי רמא הכ לארשי תמדאל תרמאו 8 .עשרו קידצ ךממ יתרכהו בגנמ רשב-לכ-לא הרעתמ יברח אצת ןכל עשרו קידצ ךממ יתרכה-רשא ןעי 9 .ןופצ .דוע בושת אל הרעתמ יברח יתאצוה הוהי ינא יכ רשב-לכ ועדיו 10 .םהיניעל חנאת תורירמבו םינתמ ןורבשב חנאה םדא-ןב התאו 11 סמנו האב-יכ העומש-לא תרמאו חנאנ התא המ-לע ךילא ורמאי-יכ היהו 12 האב הנה םימ הנכלת םיכרב-לכו חור-לכ התהכו םידי-לכ ופרו בל-לכ .הוהי ינדא םאנ התיהנו .רמאל ילא הוהי-רבד יהיו 13 .הטורמ-םגו הדחוה ברח ברח רמא ינדא רמא הכ תרמאו אבנה םדא-ןב 14 תסאמ ינב טבש שישנ וא הטרמ קרב הל-היה-ןעמל הדחוה חבט חבט ןעמל 15 .ץע-לכ -דיב התוא תתל הטרמ איהו ברח הדחוה-איה ףכב שפתל הטרמל התא ןתיו 16 .גרוה ירוגמ לארשי יאישנ-לכב איה ימעב התיה איה-יכ םדא-ןב לליהו קעז 17 .ךרי-לא קפס ןכל ימע-תא ויה ברח-l` .הוהי ינדא םאנ היהי אל תסאמ טבש-םג-םא המו ןחב יכ 18 איה םיללח ברח התשילש ברח לפכתו ףכ-לא ףכ ךהו אבנה םדא-ןב התאו 19 .םהל תרדחה לודגה ללח ברח חא ברח-תחבא יתתנ םהירעש-לכ לע םילשכמה הברהו בל גומל ןעמל 20 .חבטל הטעמ קרבל היושע .תודעמ ךינפ הנא ילימשה ימישה ינמיה ידחאתה 21 .יתרבד הוהי ינא יתמח יתחנהו יפכ-לא יפכ הכא ינא-םגו 22 .רמאל ילא הוהי-רבד יהיו 23 ואצי דחא ץראמ לבב-ךלמ ברח אובל םיכרד םינש ךל-םיש םדא-ןב התאו 24 .ארב ריע-ךרד שארב ארב דיו םהינש .הרוצב םלשוריב הדוהי-תאו ןומע-ינב תבר תא ברח אובל םישת ךרד 25 לקלק םסק-םסקל םיכרדה ינש שארב ךרדה םא-לא לבב-ךלמ דמע-יכ 26 .דבכב האר םיפרתב לאש םיצחב לוק םירהל חצרב הפ חתפל םירכ םושל םלשורי םסקה היה ונימיב 27 .קיד תונבל הללס ךפשל םירעש-לע םירכ םושל העורתב ןוע ריכזמ-אוהו םהל תועבש יעבש םהיניעב אוש-םוסקכ םהל היהו 28 .שפתהל תוארהל םכיעשפ תולגהב םכנוע םכרכזה ןעי הוהי ינדא רמא-הכ ןכל 29 .ושפתת ףכב םכרכזה ןעי םכיתולילע לכב םכיתואטח .ץק ןוע תעב ומוי אב-רשא לארשי אישנ עשר ללח התאו 30 הלפשה תאז-אל תאז הרטעה םירהו תפנצמה ריסה הוהי ינדא רמא הכ 31 .ליפשה הבגהו הבגה .ויתתנו טפשמה ול-רשא אב-דע היה אל תאז-םג הנמישא הוע הוע הוע 32 -לאו ןומע ינב-לא הוהי ינדא רמא הכ תרמאו אבנה םדא-ןב התאו 33 .קרב ןעמל ליכהל הטורמ חבטל החותפ ברח ברח תרמאו םתפרח אב-רשא םיעשר יללח יראוצ-לא ךתוא תתל בזכ ךל-םסקב אוש ךל תוזחב 34 .ץק ןוע תעב םמוי .ךתא טפשא ךיתורכמ ץראב תארבנ-רשא םוקמב הרעת-לא בשה 35 םירעב םישנא דיב ךיתתנו ךילע חיפא יתרבע שאב ימעז ךילע יתכפשו 36 .תיחשמ ישרח הוהי ינא יכ ירכזת אל ץראה ךותב היהי ךמד הלכאל היהת שאל 37 .יתרבד