Ezekiel chapter 22 קרפ לאקזחי .רמאל ילא הוהי-רבד יהיו 1 .היתובעות-לכ תא התעדוהו םימדה ריע-תא טפשתה טפשתה םדא-ןב התאו 2 התשעו התע אובל הכותב םד תכפש ריע הוהי ינדא רמא הכ תרמאו 3 .האמטל הילע םילולג אובתו ךימי יבירקתו תאמט תישע-רשא ךילולגבו תמשא תכפש-רשא ךמדב 4 .תוצראה-לכל הסלקו םיוגל הפרח ךיתתנ ןכ-לע ךיתונש-דע .המוהמה תבר םשה תאמט ךב-וסלקתי ךממ תוקחרהו תוברקה 5 .םד-ךפש ןעמל ךב ויה וערזל שיא לארשי יאישנ הנה 6 .ךב ונוה הנמלאו םותי ךכותב קשעב ושע רגל ךב ולקה םאו בא 7 .תללח יתתבש-תאו תיזב ישדק 8 .ךכותב ושע המז ךב ולכא םירהה-לאו םד-ךפש ןעמל ךב ויה ליכר ישנא 9 .ךב-ונע הדנה תאמט ךב-הלג בא-תורע 10 -תא שיאו המזב אמט ותלכ-תא שיאו הבעות השע והער תשא-תא שיאו 11 .ךב-הנע ויבא-תב ותחא קשעב ךיער יעצבתו תחקל תיברתו ךשנ םד-ךפש ןעמל ךב-וחקל דחש 12 .הוהי ינדא םאנ תחכש יתאו .ךכותב ויה רשא ךמד-לעו תישע רשא ךעצב-לא יפכ יתיכה הנהו 13 הוהי ינא ךתוא השע ינא רשא םימיל ךידי הנקזחת-םא ךבל דמעיה 14 .יתישעו יתרבד .ךממ ךתאמט יתמתהו תוצראב ךיתירזו םיוגב ךתוא יתוציפהו 15 .הוהי ינא-יכ תעדיו םיוג יניעל ךב תלחנו 16 .רמאל ילא הוהי-רבד יהיו 17 תרפועו לזרבו לידבו תשחנ םלכ גוסל לארשי-תיב יל-ויה םדא-ןב 18 .ויה ףסכ םיגס רוכ ךותב םכתא ץבק יננה ןכל םיגסל םכלכ תויה ןעי הוהי ינדא רמא הכ ןכל 19 .םלשורי ךות-לא שא וילע-תחפל רוכ ךות-לא לידבו תרפועו לזרבו תשחנו ףסכ תצבק 20 .םכתא יתכתהו יתחנהו יתמחבו יפאב ץבקא ןכ ךיתנהל .הכותב םתכתנו יתרבע שאב םכילע יתחפנו םכתא יתסנכו 21 יתכפש הוהי ינא-יכ םתעדיו הכותב וכתת ןכ רוכ ךותב ףסכ ךותהכ 22 .םכילע יתמח .רמאל ילא הוהי-רבד יהיו 23 .םעז םויב המשג אל איה הרהטמ אל ץרא תא הל-רמא םדא-ןב 24 וחקי רקיו ןסח ולכא שפנ ףרט ףרט גאוש יראכ הכותב היאיבנ רשק 25 .הכותב וברה היתונמלא אמטה-ןיבו ולידבה אל לחל שדק-ןיב ישדק וללחיו יתרות וסמח הינהכ 26 .םכותב לחאו םהיניע ומילעה יתותבשמו ועידוה אל רוהטל .עצב עצב ןעמל תושפנ דבאל םד-ךפשל ףרט יפרט םיבאזכ הברקב הירש 27 רמא הכ םירמא בזכ םהל םימסקו אוש םיזח לפת םהל וחט היאיבנו 28 .רבד אל הוהיו הוהי ינדא אלב וקשע רגה-תאו ונוה ןויבאו ינעו לזג ולזגו קשע וקשע ץראה םע 29 .טפשמ אלו התחש יתלבל ץראה דעב ינפל ץרפב דמעו רדג-רדג שיא םהמ שקבאו 30 .יתאצמ ינדא םאנ יתתנ םשארב םכרד םיתילכ יתרבע שאב ימעז םהילע ךפשאו 31 .הוהי