Ezekiel chapter 23 קרפ לאקזחי .רמאל ילא הוהי-רבד יהיו 1 .ויה תחא-םא תונב םישנ םיתש םדא-ןב 2 ידד ושע םשו ןהידש וכעמ המש ונז ןהירוענב םירצמב הנינזתו 3 .ןהילותב תונבו םינב הנדלתו יל הנייהתו התוחא הבילהאו הלודגה הלהא ןתומשו 4 .הבילהא םלשוריו הלהא ןורמש ןתומשו .םיבורק רושא-לא היבהאמ-לע בגעתו יתחת הלהא ןזתו 5 .םיסוס יבכר םישרפ םלכ דמח ירוחב םינגסו תוחפ תלכת ישבל 6 -לכב הבגע-רשא לכבו םלכ רושא-ינב רחבמ םהילע היתונזת ןתתו 7 .האמטנ םהילולג ידד ושע המהו הירוענב ובכש התוא יכ הבזע אל םירצממ היתונזת-תאו 8 .הילע םתונזת וכפשיו הילותב .םהילע הבגע רשא רושא ינב דיב היבהאמ-דיב היתתנ ןכל 9 םש-יהתו וגרה ברחב התואו וחקל היתונבו הינב התורע ולג המה 10 .הב ושע םיטופשו םישנל .התוחא ינונזמ היתונזת-תאו הנממ התבגע תחשתו הבילהא התוחא ארתו 11 יבכר םישרפ לולכמ ישבל םיברק םינגסו תוחפ הבגע רושא ינב-לא 12 .םלכ דמח ירוחב םיסוס .ןהיתשל דחא ךרד האמטנ יכ אראו 13 םיקקח םיידשכ ימלצ ריקה-לע הקחמ ישנא ארתו היתונזת-לא ףסותו 14 .רששב תומד םלכ םישלש הארמ םהישארב םילובט יחורס םהינתמב רוזא ירוגח 15 .םתדלומ ץרא םידשכ לבב-ינב .המידשכ םהילא םיכאלמ חלשתו היניע הארמל םהילע בגעתו 16 םב-אמטתו םתונזתב התוא ואמטיו םידד בכשמל לבב-ינב הילא ואביו 17 .םהמ השפנ עקתו ישפנ העקנ רשאכ הילעמ ישפנ עקתו התורע-תא לגתו היתונזת לגתו 18 .התוחא לעמ .םירצמ ץראב התנז רשא הירוענ ימי-תא רכזל היתונזת-תא הברתו 19 .םתמרז םיסוס תמרזו םרשב םירומח-רשב רשא םהישגלפ לע הבגעתו 20 .ךירוענ ידש ןעמל ךידד םירצממ תושעב ךירוענ תמז תא ידקפתו 21 -רשא תא ךילע ךיבהאמ-תא ריעמ יננה הוהי ינדא רמא-הכ הבילהא ןכל 22 .ביבסמ ךילע םיתאבהו םהמ ךשפנ העקנ דמח ירוחב םתוא רושא ינב-לכ עוקו עושו דוקפ םידשכ-לכו לבב ינב 23 .םלכ םיסוס יבכר םיאורקו םישלש םלכ םינגסו תוחפ ךילע ומישי עבוקו ןגמו הנצ םימע להקבו לגלגו בכר ןצה ךילע ואבו 24 .םהיטפשמב ךוטפשו טפשמ םהינפל יתתנו ביבס ברחב ךתירחאו וריסי ךינזאו ךפא המחב ךתוא ושעו ךב יתאנק יתתנו 25 .שאב לכאת ךתירחאו וחקי ךיתונבו ךינב המה לופת .ךתראפת ילכ וחקלו ךידגב-תא ךוטישפהו 26 םהילא ךיניע יאשת-אלו םירצמ ץראמ ךתונז-תאו ךממ ךתמז יתבשהו 27 .דוע-ירכזת אל םירצמו ךשפנ העקנ-רשא דיב תאנש רשא דיב ךנתנ יננה הוהי ינדא רמא הכ יכ 28 .םהמ תורע הלגנו הירעו םריע ךובזעו ךעיגי-לכ וחקלו האנשב ךתוא ושעו 29 .ךיתונזתו ךתמזו ךינונז .םהילולגב תאמטנ-רשא לע םיוג ירחא ךתונזב ךל הלא השע 30 .ךדיב הסוכ יתתנו תכלה ךתוחא ךרדב 31 געללו קחצל היהת הבחרהו הקמעה יתשת ךתוחא סוכ הוהי ינדא רמא הכ 32 .ליכהל הברמ .ןורמש ךתוחא סוכ הממשו המש סוכ יאלמת ןוגיו ןורכש 33 יתרבד ינא יכ יקתנת ךידשו ימרגת הישרח-תאו תיצמו התוא תיתשו 34 .הוהי ינדא םאנ -םגו ךוג ירחא יתוא יכילשתו יתוא תחכש ןעי הוהי ינדא רמא הכ ןכל 35 .ךיתונזת-תאו ךתמז יאש תא תא ןהל דגהו הבילהא-תאו הלהא-תא טופשתה םדא-ןב ילא הוהי רמאיו 36 .ןהיתובעות יל-ודלי רשא ןהינב-תא םגו ופאנ ןהילולג-תאו ןהידיב םדו ופאנ יכ 37 .הלכאל םהל וריבעה .וללח יתותבש-תאו אוהה םויב ישדקמ-תא ואמט יל ושע תאז דוע 38 -הנהו וללחל אוהה םויב ישדקמ-לא ואביו םהילולגל םהינב-תא םטחשבו 39 .יתיב ךותב ושע הכ ואב-הנהו םהילא חולש ךאלמ רשא קחרממ םיאב םישנאל הנחלשת יכ ףאו 40 .ידע תידעו ךיניע תלחכ תצחר רשאל .הילע תמש ינמשו יתרטקו הינפל ךורע ןחלשו הדובכ הטמ-לע תבשיו 41 ונתיו רבדממ םיאבוס םיאבומ םדא ברמ םישנא-לאו הב ולש ןומה לוקו 42 .ןהישאר-לע תראפת תרטעו ןהידי-לא םידימצ .איהו התונזת הנזי תע םיפואנ הלבל רמאו 43 תשא הבילהא-לאו הלהא-לא ואב ןכ הנוז השא-לא אובכ הילא אוביו 44 .המזה יכ םד תוכפש טפשמו תופאנ טפשמ םהתוא וטפשי המה םקידצ םישנאו 45 .ןהידיב םדו הנה תפאנ .זבלו הועזל ןהתא ןתנו להק םהילע הלעה הוהי ינדא רמא הכ יכ 46 וגרהי םהיתונבו םהינב םתוברחב ןהתוא ארבו להק ןבא ןהילע ומגרו 47 .ופרשי שאב ןהיתבו .הנכתמזכ הנישעת אלו םישנה-לכ ורסונו ץראה-ןמ המז יתבשהו 48 ינדא ינא יכ םתעדיו הניאשת ןכילולג יאטחו ןכילע הנכתמז ונתנו 49 .הוהי