Ezekiel chapter 24 קרפ לאקזחי .רמאל שדחל רושעב ירישעה שדחב תיעישתה הנשב ילא הוהי-רבד יהיו 1 -לא לבב-ךלמ ךמס הזה םויה םצע-תא םויה םש-תא ךל-בותכ םדא-ןב 2 .הזה םויה םצעב םלשורי ריסה תפש הוהי ינדא רמא הכ םהילא תרמאו לשמ ירמה-תיב-לא לשמו 3 .םימ וב קצי-םגו תפש .אלמ םימצע רחבמ ףתכו ךרי בוט חתנ-לכ הילא היחתנ ףסא 4 הימצע ולשב-םג היחתר חתר היתחת םימצעה רוד םגו חוקל ןאצה רחבמ 5 .הכותב אל התאלחו הב התאלח רשא ריס םימדה ריע יוא הוהי ינדא רמא-הכ ןכל 6 .לרוג הילע לפנ-אל האיצוה היחתנל היחתנל הנממ האצי תוסכל ץראה-לע והתכפש אל והתמש עלס חיחצ-לע היה הכותב המד יכ 7 .רפע וילע .תוסכה יתלבל עלס חיחצ-לע המד-תא יתתנ םקנ םקנל המח תולעהל 8 .הרודמה לידגא ינא-םג םימדה ריע יוא הוהי ינדא רמא הכ ןכל 9 .ורחי תומצעהו החקרמה חקרהו רשבה םתה שאה קלדה םיצעה הברה 10 התאמט הכותב הכתנו התשחנ הרחו םחת ןעמל הקר הילחג-לע הדימעהו 11 .התאלח םתת .התאלח שאב התאלח תבר הנממ אצת-אלו תאלה םינאת 12 יחינה-דע דוע-ירהטת אל ךתאמטמ תרהט אלו ךיתרהט ןעי המז ךתאמטב 13 .ךב יתמח-תא ךיכרדכ םחנא אלו סוחא-אלו ערפא-אל יתישעו האב יתרבד הוהי ינא 14 .הוהי ינדא םאנ ךוטפש ךיתולילעכו .רמאל ילא הוהי-רבד יהיו 15 הכבת אלו דפסת אלו הפגמב ךיניע דמחמ-תא ךממ חקל יננה םדא-ןב 16 .ךתעמד אובת אולו ךילגרב םישת ךילענו ךילע שובח ךראפ השעת-אל לבא םיתמ םד קנאה 17 .לכאת אל םישנא םחלו םפש-לע הטעת אלו .יתיוצ רשאכ רקבב שעאו ברעב יתשא תמתו רקבב םעה-לא רבדאו 18 .השע התא יכ ונל הלא-המ ונל דיגת-אלה םעה ילא ורמאיו 19 .רמאל ילא היה הוהי-רבד םהילא רמאו 20 םכזע ןואג ישדקמ-תא ללחמ יננה הוהי ינדא רמא-הכ לארשי תיבל רמא 21 .ולפי ברחב םתבזע רשא םכיתונבו םכינבו םכשפנ למחמו םכיניע דמחמ .ולכאת אל םישנא םחלו וטעת אל םפש-לע יתישע רשאכ םתישעו 22 םתקמנו וכבת אלו ודפסת אל םכילגרב םכילענו םכישאר-לע םכראפו 23 .ויחא-לא שיא םתמהנו םכיתנועב ינא יכ םתעדיו האבב ושעת השע-רשא לככ תפומל םכל לאקזחי היהו 24 .הוהי ינדא דמחמ-תא םתראפת שושמ םזועמ-תא םהמ יתחק םויב אולה םדא-ןב התאו 25 .םהיתונבו םהינב םשפנ אשמ-תאו םהיניע .םינזא תועמשהל ךילא טילפה אובי אוהה םויב 26 םהל תייהו דוע םלאת אלו רבדתו טילפה-תא ךיפ חתפי אוהה םויב 27 .הוהי ינא-יכ ועדיו תפומל