Ezekiel chapter 25 קרפ לאקזחי .רמאל ילא הוהי-רבד יהיו 1 .םהילע אבנהו ןומע ינב-לא ךינפ םיש םדא-ןב 2 ךרמא ןעי הוהי ינדא רמא-הכ הוהי ינדא-רבד ועמש ןומע ינבל תרמאו 3 יכ הדוהי תיב-לאו המשנ יכ לארשי תמדא-לאו לחנ-יכ ישדקמ-לא חאה .הלוגב וכלה ךב ונתנו ךב םהיתוריט ובשיו השרומל םדק-ינבל ךנתנ יננה ןכל 4 .ךבלח ותשי המהו ךירפ ולכאי המה םהינכשמ ינא-יכ םתעדיו ןאצ-ץברמל ןומע ינב-תאו םילמג הונל הבר-תא יתתנו 5 .הוהי ךטאש-לכב חמשתו לגרב ךעקרו די ךאחמ ןעי הוהי ינדא רמא הכ יכ 6 .לארשי תמדא-לא שפנב םימעה-ןמ ךיתרכהו םיוגל גבל-ךיתתנו ךילע ידי-תא יתיטנ יננה ןכל 7 .הוהי ינא-יכ תעדיו ךדימשא תוצראה-ןמ ךיתדבאהו .הדוהי תיב םיוגה-לככ הנה ריעשו באומ רמא ןעי הוהי ינדא רמא הכ 8 תיב ץרא יבצ והצקמ וירעמ םירעהמ באומ ףתכ-תא חתפ יננה ןכל 9 .המתירקו ןועמ לעב תמישיה ןומע-ינב רכזת-אל ןעמל השרומל היתתנו ןומע ינב-לע םדק-ינבל 10 .םיוגב .הוהי ינא-יכ ועדיו םיטפש השעא באומבו 11 ומשאיו הדוהי תיבל םקנ םקנב םודא תושע ןעי הוהי ינדא רמא הכ 12 .םהב ומקנו םושא המהבו םדא הנממ יתרכהו םודא-לע ידי יתטנו הוהי ינדא רמא הכ ןכל 13 .ולפי ברחב הנדדו ןמיתמ הברח היתתנו יתמחכו יפאכ םודאב ושעו לארשי ימע דיב םודאב יתמקנ-תא יתתנו 14 .הוהי ינדא םאנ יתמקנ-תא ועדיו שפנב טאשב םקנ ומקניו המקנב םיתשלפ תושע ןעי הוהי ינדא רמא הכ 15 .םלוע תביא תיחשמל םיתרכ-תא יתרכהו םיתשלפ-לע ידי הטונ יננה הוהי ינדא רמא הכ ןכל 16 .םיה ףוח תיראש-תא יתדבאהו -תא יתתב הוהי ינא-יכ ועדיו המח תוחכותב תולדג תומקנ םב יתישעו 17 .םב יתמקנ