Ezekiel chapter 26 קרפ לאקזחי .רמאל ילא הוהי-רבד היה שדחל דחאב הנש הרשע-יתשעב יהיו 1 הבסנ םימעה תותלד הרבשנ חאה םלשורי-לע רצ הרמא-רשא ןעי םדא-ןב 2 .הברחה האלמא ילא םיבר םיוג ךילע יתילעהו רצ ךילע יננה הוהי ינדא רמא הכ ןכל 3 .וילגל םיה תולעהכ חיחצל התוא יתתנו הנממ הרפע יתיחסו הילדגמ וסרהו רצ תומח ותחשו 4 .עלס זבל התיהו הוהי ינדא םאנ יתרבד ינא יכ םיה ךותב היהת םימרח חטשמ 5 .םיוגל .הוהי ינא-יכ ועדיו הנגרהת ברחב הדשב רשא היתונבו 6 ןופצמ לבב-ךלמ רצארדכובנ רצ-לא איבמ יננה הוהי ינדא רמא הכ יכ 7 .בר-םעו להקו םישרפבו בכרבו סוסב םיכלמ ךלמ ךילע םיקהו הללס ךילע ךפשו קיד ךילע ןתנו גרהי ברחב הדשב ךיתונב 8 .הנצ .ויתוברחב ץתי ךיתלדגמו ךיתומחב ןתי ולבק יחמו 9 ךיתומוח הנשערת בכרו לגלגו שרפ לוקמ םקבא ךסכי ויסוס תעפשמ 10 .העקבמ ריע יאובמכ ךירעשב ואבב ךזע תובצמו גרהי ברחב ךמע ךיתוצוח-לכ-תא סמרי ויסוס תוסרפב 11 .דרת ץראל ךינבאו וצתי ךתדמח יתבו ךיתומוח וסרהו ךתלכר וזזבו ךליח וללשו 12 .ומישי םימ ךותב ךרפעו ךיצעו .דוע עמשי אל ךירונכ לוקו ךיריש ןומה יתבשהו 13 הוהי ינא יכ דוע הנבת אל היהת םימרח חטשמ עלס חיחצל ךיתתנו 14 .הוהי ינדא םאנ יתרבד ךכותב גרה גרהב ללח קנאב ךתלפמ לוקמ אלה רוצל הוהי ינדא רמא הכ 15 .םייאה ושערי ידגב-תאו םהיליעמ-תא וריסהו םיה יאישנ לכ םתואסכ לעמ ודריו 16 .ךילע וממשו םיעגרל ודרחו ובשי ץראה-לע ושבלי תודרח וטשפי םתמקר רשא הללהה ריעה םימימ תבשונ תדבא ךיא ךל ורמאו הניק ךילע ואשנו 17 .היבשוי-לכל םתיתח ונתנ-רשא היבשיו איה םיב הקזח התיה .ךתאצמ םיב-רשא םייאה ולהבנו ךתלפמ םוי ןיאה ודרחי התע 18 ובשונ-אל רשא םירעכ תברחנ ריע ךתא יתתב הוהי ינדא רמא הכ יכ 19 .םיברה םימה ךוסכו םוהת-תא ךילע תולעהב תוברחכ תויתחת ץראב ךיתבשוהו םלוע םע-לא רוב ידרוי-תא ךיתדרוהו 20 .םייח ץראב יבצ יתתנו יבשת אל ןעמל רוב ידרוי-תא םלועמ .הוהי ינדא םאנ םלועל דוע יאצמת-אלו ישקבתו ךניאו ךנתא תוהלב 21