Ezekiel chapter 27 קרפ לאקזחי .רמאל ילא הוהי-רבד יהיו 1 .הניק רצ-לע אש םדא-ןב התאו 2 רמא הכ םיבר םייא-לא םימעה תלכר םי תאובמ-לע יתבשיה רוצל תרמאו 3 .יפי תלילכ ינא תרמא תא רוצ הוהי ינדא .ךיפי וללכ ךינב ךילובג םימי בלב 4 ןרת תושעל וחקל ןונבלמ זרא םיתחל-לכ תא ךל ונב רינשמ םישורב 5 .ךילע .םיתכ ייאמ םירשא-תב ןש-ושע ךשרק ךיטושמ ושע ןשבמ םינולא 6 השילא ייאמ ןמגראו תלכת סנל ךל תויהל ךשרפמ היה םירצממ המקרב-שש 7 .ךסכמ היה .ךילבח המה ךב ויה רוצ ךימכח ךל םיטש ויה דוראו ןודיצ יבשי 8 ויה םהיחלמו םיה תוינא-לכ ךקדב יקיזחמ ךב ויה הימכחו לבג ינקז 9 .ךברעמ ברעל ךב המה ךב-ולת עבוכו ןגמ ךתמחלמ ישנא ךליחב ויה טופו דולו סרפ 10 .ךרדה ונתנ םהיטלש ויה ךיתולדגמב םידמגו ביבס ךיתומוח-לע ךליחו דורא ינב 11 .ךיפי וללכ המה ביבס ךיתומוח-לע ולת .ךינובזע ונתנ תרפועו לידב לזרב ףסכב ןוה-לכ ברמ ךתרחס שישרת 12 .ךברעמ ונתנ תשחנ ילכו םדא שפנב ךילכר המה ךשמו לבת ןוי 13 .ךינובזע ונתנ םידרפו םישרפו םיסוס המרגות תיבמ 14 ובישה םינבוהו ןש תונרק ךדי תרחס םיבר םייא ךילכר ןדד ינב 15 .ךרכשא ונתנ דכדכו תמארו ץובו המקרו ןמגרא ךפנב ךישעמ ברמ ךתרחס םרא 16 .ךינובזעב ירצו ןמשו שבדו גנפו תינמ יטחב ךילכר המה לארשי ץראו הדוהי 17 .ךברעמ ונתנ .רחצ רמצו ןובלח ןייב ןוה-לכ ברמ ךישעמ ברב ךתרחס קשמד 18 .היה ךברעמב הנקו הדק תושע לזרב ונתנ ךינובזעב לזואמ ןויו ןדו 19 .הבכרל שפח-ידגבב ךתלכר ןדד 20 םב םידותעו םיליאו םירכב ךדי ירחס המה רדק יאישנ-לכו ברע 21 .ךירחס ונתנ בהזו הרקי ןבא-לכבו םשב-לכ שארב ךילכר המה המערו אבש ילכר 22 .ךינובזע .ךתלכר דמלכ רושא אבש ילכר ןדעו הנכו ןרח 23 םילבחב םימרב יזנגבו המקרו תלכת ימולגב םיללכמב ךילכר המה 24 .ךתלכרמב םיזראו םישבח .םימי בלב דאמ ידבכתו יאלמתו ךברעמ ךיתורש שישרת תוינא 25 .םימי בלב ךרבש םידקה חור ךתא םיטשה ךואיבה םיבר םימב 26 -לכו ךברעמ יברעו ךקדב יקיזחמ ךילבחו ךיחלמ ךברעמ ךינובזעו ךנוה 27 םויב םימי בלב ולפי ךכותב רשא ךלהק-לכבו ךב-רשא ךתמחלמ ישנא .ךתלפמ .תושרגמ ושערי ךילבח תקעז לוקל 28 ץראה-לא םיה ילבח לכ םיחלמ טושמ ישפת לכ םהיתוינאמ ודריו 29 .ודמעי רפאב םהישאר-לע רפע ולעיו הרמ וקעזיו םלוקב ךילע ועימשהו 30 .ושלפתי .רמ דפסמ שפנ-רמב ךילא וכבו םיקש ורגחו החרק ךילא וחירקהו 31 .םיה ךותב המדכ רוצכ ימ ךילע וננוקו הניק םהינב ךילא ואשנו 32 תרשעה ךיברעמו ךינוה ברב םיבר םימע תעבשה םימימ ךינובזע תאצב 33 .ץרא-יכלמ .ולפנ ךכותב ךלהק-לכו ךברעמ םימ-יקמעמב םימימ תרבשנ תע 34 .םינפ ומער רעש ורעש םהיכלמו ךילע וממש םייאה יבשי לכ 35 .םלוע-דע ךניאו תייה תוהלב ךילע וקרש םימעב םירחס 36