Ezekiel chapter 28 קרפ לאקזחי .רמאל ילא הוהי-רבד יהיו 1 ינא לא רמאתו ךבל הבג ןעי הוהי ינדא רמא-הכ רצ דיגנל רמא םדא-ןב 2 .םיהלא בלכ ךבל ןתתו לא-אלו םדא התאו םימי בלב יתבשי םיהלא בשומ .ךוממע אל םותס-לכ לאנדמ התא םכח הנה 3 .ךיתורצואב ףסכו בהז שעתו ליח ךל תישע ךתנובתבו ךתמכחב 4 .ךליחב ךבבל הבגיו ךליח תיברה ךתלכרב ךתמכח ברב 5 .םיהלא בלכ ךבבל-תא ךתת ןעי הוהי ינדא רמא הכ ןכל 6 ךתמכח יפי-לע םתוברח וקירהו םיוג יצירע םירז ךילע איבמ יננה ןכל 7 .ךתעפי וללחו .םימי בלב ללח יתוממ התמו ךודרוי תחשל 8 .ךיללחמ דיב לא-אלו םדא התאו ךגרה ינפל ינא םיהלא רמאת רמאה 9 .הוהי ינדא םאנ יתרבד ינא יכ םירז-דיב תומת םילרע יתומ 10 .רמאל ילא הוהי-רבד יהיו 11 םתוח התא הוהי ינדא רמא הכ ול תרמאו רוצ ךלמ-לע הניק אש םדא-ןב 12 .יפי לילכו המכח אלמ תינכת שישרת םלהיו הדטפ םדא ךתכסמ הרקי ןבא-לכ תייה םיהלא-ןג ןדעב 13 ךארבה םויב ךב ךיבקנו ךיפת תכאלמ בהזו תקרבו ךפנ ריפס הפשיו םהש .וננוכ שא-ינבא ךותב תייה םיהלא שדק רהב ךיתתנו ךכוסה חשממ בורכ-תא 14 .תכלהתה .ךב התלוע אצמנ-דע ךארבה םוימ ךיכרדב התא םימת 15 בורכ ךדבאו םיהלא רהמ ךללחאו אטחתו סמח ךכות ולמ ךתלכר ברב 16 .שא-ינבא ךותמ jkqd םיכלמ ינפל ךיתכלשה ץרא-לע ךתעפי-לע ךתמכח תחש ךיפיב ךבל הבג 17 .ךב הוארל ךיתתנ ךתלכא איה ךכותמ שא-אצואו ךישדקמ תללח ךתלכר לועב ךינוע ברמ 18 .ךיאר-לכ יניעל ץראה-לע רפאל ךנתאו .םלוע-דע ךניאו תייה תוהלב ךילע וממש םימעב ךיעדוי-לכ 19 .רמאל ילא הוהי-רבד יהיו 20 .הילע אבנהו ןודיצ-לא ךינפ םיש םדא-ןב 21 ועדיו ךכותב יתדבכנו ןודיצ ךילע יננה הוהי ינדא רמא הכ תרמאו 22 .הב יתשדקנו םיטפש הב יתושעב הוהי ינא-יכ ביבסמ הילע ברחב הכותב ללח ללפנו היתוצוחב םדו רבד הב-יתחלשו 23 .הוהי ינא-יכ ועדיו םתביבס לכמ באכמ ץוקו ריאממ ןולס לארשי תיבל דוע היהי-אלו 24 .הוהי ינדא ינא יכ ועדיו םתוא םיטאשה םב וצפנ רשא םימעה-ןמ לארשי תיב-תא יצבקב הוהי ינדא רמא-הכ 25 .בקעיל ידבעל יתתנ רשא םתמדא-לע ובשיו םיוגה יניעל םב יתשדקנו יתושעב חטבל ובשיו םימרכ ועטנו םיתב ונבו חטבל הילע ובשיו 26 .םהיהלא הוהי ינא יכ ועדיו םתוביבסמ םתא םיטאשה לכב םיטפש