Ezekiel chapter 29 קרפ לאקזחי .רמאל ילא הוהי-רבד היה שדחל רשע םינשב ירשעב תירישעה הנשב 1 .הלכ םירצמ-לעו וילע אבנהו םירצמ ךלמ הערפ-לע ךינפ םיש םדא-ןב 2 םינתה םירצמ-ךלמ הערפ ךילע יננה הוהי ינדא רמא-הכ תרמאו רבד 3 .ינתישע ינאו יראי יל רמא רשא ויראי ךותב ץברה לודגה ךותמ ךיתילעהו ךיתשקשקב ךיראי-תגד יתקבדהו ךייחלב םייחח יתתנו 4 .קבדת ךיתשקשקב ךיראי תגד-לכ תאו ךיראי ףסאת אל לופת הדשה ינפ-לע ךיראי תגד-לכ תאו ךתוא הרבדמה ךיתשטנו 5 .הלכאל ךיתתנ םימשה ףועלו ץראה תיחל ץבקת אלו תיבל הנק תנעשמ םתויה ןעי הוהי ינא יכ םירצמ יבשי-לכ ועדיו 6 .לארשי תדמעהו רבשת ךילע םנעשהבו ףתכ-לכ םהל תעקבו ץורת ךפכב ךב םשפתב 7 .םינתמ-לכ םהל .המהבו םדא ךממ יתרכהו ברח ךילע איבמ יננה הוהי ינדא רמא הכ ןכל 8 יל ראי רמא ןעי הוהי ינא-יכ ועדיו הברחו הממשל םירצמ-ץרא התיהו 9 .יתישע ינאו הממש ברח תוברחל םירצמ ץרא-תא יתתנו ךיראי-לאו ךילא יננה ןכל 10 .שוכ לובג-דעו הנוס לדגממ .הנש םיעברא בשת אלו הב-רבעת אל המהב לגרו םדא לגר הב-רבעת אל 11 םירע ךותב הירעו תומשנ תוצרא ךותב הממש םירצמ ץרא-תא יתתנו 12 םיתירזו םיוגב םירצמ-תא יתצפהו הנש םיעברא הממש ןייהת תוברחמ .תוצראב םימעה-ןמ םירצמ-תא ץבקא הנש םיעברא ץקמ הוהי ינדא רמא הכ יכ 13 .המש וצפנ-רשא ויהו םתרוכמ ץרא-לע סורתפ ץרא םתא יתבשהו םירצמ תובש-תא יתבשו 14 .הלפש הכלממ םש יתלבל םיתטעמהו םיוגה-לע דוע אשנתת-אלו הלפש היהת תוכלממה-ןמ 15 .םיוגב תודר ועדיו םהירחא םתונפב ןוע ריכזמ חטבמל לארשי תיבל דוע-היהי אלו 16 .הוהי ינדא ינא יכ .רמאל ילא הוהי-רבד היה שדחל דחאב ןושארב הנש עבשו םירשעב יהיו 17 -לכ רצ-לא הלדג הדבע וליח-תא דיבעה לבב-ךלמ רצארדכובנ םדא-ןב 18 -רשא הדבעה-לע רצמ וליחלו ול היה-אל רכשו הטורמ ףתכ-לכו חרקמ שאר .הילע דבע ץרא-תא לבב-ךלמ רצארדכובנל ןתנ יננה הוהי ינדא רמא הכ ןכל 19 .וליחל רכש התיהו הזב זזבו הללש ללשו הנמה אשנו םירצמ ינדא םאנ יל ושע רשא םירצמ ץרא-תא ול יתתנ הב דבע-רשא ותלעפ 20 .הוהי ועדיו םכותב הפ-ןוחתפ ןתא ךלו לארשי תיבל ןרק חימצא אוהה םויב 21 .הוהי ינא-יכ