Ezekiel chapter 30 קרפ לאקזחי .רמאל ילא הוהי-רבד יהיו 1 .םויל הה וליליה הוהי ינדא רמא הכ תרמאו אבנה םדא-ןב 2 .היהי םיוג תע ןנע םוי הוהיל םוי בורקו םוי בורק-יכ 3 הנומה וחקלו םירצמב ללח לפנב שוכב הלחלח התיהו םירצמב ברח האבו 4 .היתדוסי וסרהנו .ולפי ברחב םתא תירבה ץרא ינבו בוכו ברעה-לכו דולו טופו שוכ 5 ברחב הנוס לדגממ הזע ןואג דריו םירצמ יכמס ולפנו הוהי רמא הכ 6 .הוהי ינדא םאנ הב-ולפי .הנייהת תוברחנ םירע-ךותב וירעו תומשנ תוצרא ךותב ומשנו 7 .הירזע-לכ ורבשנו םירצמב שא-יתתב הוהי ינא-יכ ועדיו 8 התיהו חטב שוכ-תא דירחהל םיצב ינפלמ םיכאלמ ואצי אוהה םויב 9 .האב הנה יכ םירצמ םויב םהב הלחלח .לבב-ךלמ רצארדכובנ דיב םירצמ ןומה-תא יתבשהו הוהי ינדא רמא הכ 10 -לע םתוברח וקירהו ץראה תחשל םיאבומ םיוג יצירע ותא ומעו אוה 11 .ללח ץראה-תא ואלמו םירצמ האלמו ץרא יתמשהו םיער-דיב ץראה-תא יתרכמו הברח םיראי יתתנו 12 .יתרבד הוהי ינא םירז-דיב -ץראמ אישנו ףנמ םילילא יתבשהו םילולג יתדבאהו הוהי ינדא רמא-הכ 13 .םירצמ ץראב הארי יתתנו דוע-היהי אל םירצמ .אנב םיטפש יתישעו ןעצב שא יתתנו סורתפ-תא יתמשהו 14 .אנ ןומה-תא יתרכהו םירצמ זועמ ןיס-לע יתמח יתכפשו 15 .םמוי ירצ ףנו עקבהל היהת אנו ןיס ליחת לוח םירצמב שא יתתנו 16 .הנכלת יבשב הנהו ולפי ברחב תסב-יפו ןוא ירוחב 17 הזע ןואג הב-תבשנו םירצמ תוטמ-תא םש-ירבשב םויה ךשח סחנפחתבו 18 .הנכלת יבשב היתונבו הנסכי ןנע איה .הוהי ינא-יכ ועדיו םירצמב םיטפש יתישעו 19 .רמאל ילא הוהי-רבד היה שדחל העבשב ןושארב הנש הרשע תחאב יהיו 20 תואפר תתל השבח-אל הנהו יתרבש םירצמ-ךלמ הערפ עורז-תא םדא-ןב 21 .ברחב שפתל הקזחל השבחל לותח םושל ויתערז-תא יתרבשו םירצמ-ךלמ הערפ-לא יננה הוהי ינדא רמא-הכ ןכל 22 .ודימ ברחה-תא יתלפהו תרבשנה-תאו הקזחה-תא .תוצראב םתירזו םיוגב םירצמ-תא יתוצפהו 23 תוערז-תא יתרבשו ודיב יברח-תא יתתנו לבב ךלמ תוערז-תא יתקזחו 24 .וינפל ללח תוקאנ קאנו הערפ הוהי ינא-יכ ועדיו הנלפת הערפ תוערזו לבב ךלמ תוערז-תא יתקזחהו 25 .םירצמ ץרא-לא התוא הטנו לבב-ךלמ דיב יברח יתתב .הוהי ינא-יכ ועדיו תוצראב םתוא יתירזו םיוגב םירצמ-תא יתוצפהו 26