Ezekiel chapter 31 קרפ לאקזחי .רמאל ילא הוהי-רבד היה שדחל דחאב ישילשב הנש הרשע תחאב יהיו 1 .ךלדגב תימד ימ-לא ונומה-לאו םירצמ-ךלמ הערפ-לא רמא םדא-ןב 2 םיתבע ןיבו המוק הבגו לצמ שרחו ףנע הפי ןונבלב זרא רושא הנה 3 .ותרמצ התיה היתלעת-תאו העטמ תוביבס ךלה היתרהנ-תא והתממר םוהת והולדג םימ 4 .הדשה יצע-לכ לא החלש ותראפ הנכראתו ויתפערס הניברתו הדשה יצע לכמ ותמק אהבג ןכ-לע 5 .וחלשב םיבר םיממ ולצבו הדשה תיח לכ ודלי ויתראפ תחתו םימשה ףוע-לכ וננק ויתפעסב 6 .םיבר םיוג לכ ובשי .םיבר םימ-לא ושרש היה-יכ ויתוילד ךראב ולדגב ףייו 7 -אל םינמרעו ויתפעס-לא ומד אל םישורב םיהלא-ןגב והממע-אל םיזרא 8 .ויפיב וילא המד-אל םיהלא-ןגב ץע-לכ ויתראפכ ויה .םיהלאה ןגב רשא ןדע-יצע-לכ והאנקיו ויתוילד ברב ויתישע הפי 9 ןיב-לא ותרמצ ןתיו המוקב תהבג רשא ןעי הוהי ינדא רמא הכ ןכל 10 .והבגב ובבל םרו םיתובע .והתשרג ועשרכ ול השעי ושע םיוג ליא דיב והנתאו 11 ולפנ תויאג-לכבו םירהה-לא והשטיו םיוג יצירע םירז והתרכיו 12 ץראה ימע-לכ ולצמ ודריו ץראה יקיפא לכב ויתראפ הנרבשתו ויתוילד .edyhie .הדשה תיח לכ ויה ויתראפ-לאו םימשה ףוע-לכ ונכשי ותלפמ-לע 13 ןיב-לא םתרמצ-תא ונתי-אלו םימ-יצע-לכ םתמוקב והבגי-אל רשא ןעמל 14 ץרא-לא תומל ונתנ םלכ-יכ םימ יתש-לכ םהבגב םהילא ודמעי-אלו םיתבע .רוב ידרוי-לא םדא ינב ךותב תיתחת םוהת-תא וילע יתסכ יתלבאה הלואש ותדר םויב הוהי ינדא רמא-הכ 15 הדשה יצע-לכו ןונבל וילע רדקאו םיבר םימ ואלכיו היתורהנ ענמאו .הפלע וילע ומחניו רוב ידרוי-תא הלואש ותא ידרוהב םיוג יתשערה ותלפמ לוקמ 16 .םימ יתש-לכ ןונבל-בוטו רחבמ ןדע-יצע-לכ תיתחת ץראב .םיוג ךותב ולצב ובשי וערזו ברח-יללח-לא הלואש ודרי ותא םה-םג 17 ץרא-לא ןדע-יצע-תא תדרוהו ןדע-יצעב לדגבו דובכב הככ תימד ימ-לא 18 ינדא םאנ הנומה-לכו הערפ אוה ברח-יללח-תא בכשת םילרע ךותב תיתחת .הוהי