Ezekiel chapter 32 קרפ לאקזחי ילא הוהי-רבד היה שדחל דחאב שדח רשע-ינשב הנש הרשע יתשב יהיו 1 .רמאל תימדנ םיוג ריפכ וילא תרמאו םירצמ-ךלמ הערפ-לע הניק אש םדא-ןב 2 .םתורהנ ספרתו ךילגרב םימ-חלדתו ךיתורהנב חגתו םימיב םינתכ התאו ךולעהו םיבר םימע להקב יתשר-תא ךילע יתשרפו הוהי ינדא רמא הכ 3 .ימרחב םימשה ףוע-לכ ךילע יתנכשהו ךליטא הדשה ינפ-לע ץראב ךיתשטנו 4 .ץראה-לכ תיח ךממ יתעבשהו .ךתומר תויאגה יתאלמו םירהה-לע ךרשב-תא יתתנו 5 .ךממ ןואלמי םיקפאו םירהה-לא ךמדמ ךתפצ ץרא יתיקשהו 6 -אל חריו ונסכא ןנעב שמש םהיבככ-תא יתרדקהו םימש ךתובכב יתיסכו 7 .ורוא ריאי ינדא םאנ ךצרא-לע ךשח יתתנו ךילע םרידקא םימשב רוא ירואמ-לכ 8 .הוהי .םתעדי-אל רשא תוצרא-לע םיוגב ךרבש יאיבהב םיבר םימע בל יתסעכהו 9 -לע יברח יפפועב רעש ךילע ורעשי םהיכלמו םיבר םימע ךילע יתומשהו 10 .ךתלפמ םויב ושפנל שיא םיעגרל ודרחו םהינפ .ךאובת לבב-ךלמ ברח הוהי ינדא רמא הכ יכ 11 םירצמ ןואג-תא ודדשו םלכ םיוג יצירע ךנומה ליפא םירובג תוברחב 12 .הנומה-לכ דמשנו דוע םדא-לגר םחלדת אלו םיבר םימ לעמ התמהב-לכ-תא יתדבאהו 13 .םחלדת אל המהב תוסרפו .הוהי ינדא םאנ ךילוא ןמשכ םתורהנו םהימימ עיקשא זא 14 הב יבשוי-לכ-תא יתוכהב האלממ ץרא המשנו הממש םירצמ ץרא-תא יתתב 15 .הוהי ינא-יכ ועדיו -לכ-לעו םירצמ-לע התוא הננוקת םיוגה תונב הוננוקו איה הניק 16 .הוהי ינדא םאנ התוא הננוקת הנומה .רמאל ילא הוהי-רבד היה שדחל רשע השמחב הנש הרשע יתשב יהיו 17 ץרא-לא םרדא םיוג תונבו התוא והדרוהו םירצמ ןומה-לע ההנ םדא-ןב 18 .רוב ידרוי-תא תויתחת .םילרע-תא הבכשהו הדר תמענ יממ 19 .הינומה-לכו התוא וכשמ הנתנ ברח ולפי ברח-יללח ךותב 20 -יללח םילרעה ובכש ודרי וירזע-תא לואש ךותמ םירובג ילא ול-ורבדי 21 .ברח .ברחב םילפנה םיללח םלכ ויתרבק ויתוביבס הלהק-לכו רושא םש 22 םיללח םלכ התרבק תוביבס הלהק יהיו רוב-יתכריב היתרבק ונתנ רשא 23 .םייח ץראב תיתח ונתנ-רשא ברחב םילפנ -רשא ברחב םילפנה םיללח םלכ התרבק תוביבס הנומה-לכו םליע םש 24 םתמלכ ואשיו םייח ץראב םתיתח ונתנ רשא תויתחת ץרא-לא םילרע ודרי .רוב ידרוי-תא םילרע םלכ התרבק ויתוביבס הנומה-לכב הל בכשמ ונתנ םיללח ךותב 25 ךותב רוב ידרוי-תא םתמלכ ואשיו םייח ץראב םתיתח ןתנ-יכ ברח-יללח .ןתנ םיללח -יכ ברח יללחמ םילרע םלכ היתורבק ויתוביבס הנומה-לכו לבת ךשמ םש 26 .םייח ץראב םתיתח ונתנ םתמחלמ-ילכב לואש-ודרי רשא םילרעמ םילפנ םירובג-תא ובכשי אלו 27 םירובג תיתח-יכ םתומצע-לע םתנוע יהתו םהישאר תחת םתוברח-תא ונתיו .םייח ץראב .ברח-יללח-תא בכשתו רבשת םילרע ךותב התאו 28 המה ברח-יללח-תא םתרובגב ונתנ-רשא היאישנ-לכו היכלמ םודא המש 29 .רוב ידרי-תאו ובכשי םילרע-תא םתרובגמ םתיתחב םיללח-תא ודרי-רשא ינדצ-לכו םלכ ןופצ יכיסנ המש 30 .רוב ידרוי-תא םתמלכ ואשיו ברח-יללח-תא םילרע ובכשיו םישוב םאנ וליח-לכו הערפ ברח-יללח הנומה-לכ-לע םחנו הערפ הארי םתוא 31 .הוהי ינדא הערפ ברח-יללח-תא םילרע ךותב בכשהו םייח ץראב ותיתח-תא יתתנ-יכ 32 .הוהי ינדא םאנ הנומה-לכו