Ezekiel chapter 33 קרפ לאקזחי .רמאל ילא הוהי-רבד יהיו 1 וחקלו ברח הילע איבא-יכ ץרא םהילא תרמאו ךמע-ינב-לא רבד םדא-ןב 2 .הפצל םהל ותא ונתנו םהיצקמ דחא שיא ץראה-םע .םעה-תא ריהזהו רפושב עקתו ץראה-לע האב ברחה-תא הארו 3 ושארב ומד והחקתו ברח אובתו רהזנ אלו רפושה לוק-תא עמשה עמשו 4 .היהי .טלמ ושפנ רהזנ אוהו היהי וב ומד רהזנ אלו עמש רפושה לוק תא 5 אובתו רהזנ-אל םעהו רפושב עקת-אלו האב ברחה-תא הארי-יכ הפצהו 6 .שרדא הפצה-דימ ומדו חקלנ ונועב אוה שפנ םהמ חקתו ברח םתא תרהזהו רבד יפמ תעמשו לארשי תיבל ךיתתנ הפצ םדא-ןב התאו 7 .ינממ עשר אוה וכרדמ עשר ריהזהל תרבד אלו תומת תומ עשר עשרל ירמאב 8 .שקבא ךדימ ומדו תומי ונועב תומי ונועב אוה וכרדמ בש-אלו הנממ בושל וכרדמ עשר תרהזה-יכ התאו 9 .תלצה ךשפנ התאו וניעשפ-יכ רמאל םתרמא ןכ לארשי תיב-לא רמא םדא-ןב התאו 10 .היחנ ךיאו םיקמנ ונחנא םבו ונילע וניתאטחו בושב-םא יכ עשרה תומב ץפחא-םא הוהי ינדא םאנ ינא-יח םהילא רמא 11 .לארשי תיב ותומת המלו םיערה םכיכרדמ ובוש ובוש היחו וכרדמ עשר ועשפ םויב ונליצת אל קידצה תקדצ ךמע-ינב-לא רמא םדא-ןב התאו 12 הב תויחל לכוי אל קידצו ועשרמ ובוש םויב הב לשכי-אל עשרה תעשרו .ותאטח םויב אל ותקדצ-לכ לוע השעו ותקדצ-לע חטב-אוהו היחי היח קידצל ירמאב 13 .תומי וב השע-רשא ולועבו הנרכזת .הקדצו טפשמ השעו ותאטחמ בשו תומת תומ עשרל ירמאבו 14 ויח לוע תושע יתלבל ךלה םייחה תוקחב םלשי הלזג עשר בישי לבח 15 .תומי אל היחי .היחי ויח השע הקדצו טפשמ ול הנרכזת אל אטח רשא ותאטח-לכ 16 .ןכתי-אל םכרד המהו ינדא ךרד ןכתי אל ךמע ינב ורמאו 17 .םהב תמו לוע השעו ותקדצמ קידצ-בושב 18 .היחי אוה םהילע הקדצו טפשמ השעו ותעשרמ עשר בושבו 19 .לארשי תיב םכתא טופשא ויכרדכ שיא ינדא ךרד ןכתי אל םתרמאו 20 טילפה ילא-אב ונתולגל שדחל השמחב ירשעב הנש הרשע יתשב יהיו 21 .ריעה התכה רמאל םלשורימ ילא אוב-דע יפ-תא חתפיו טילפה אוב ינפל ברעב ילא התיה הוהי-דיו 22 .דוע יתמלאנ אלו יפ חתפיו רקבב .רמאל ילא הוהי-רבד יהיו 23 היה דחא רמאל םירמא לארשי תמדא-לע הלאה תוברחה יבשי םדא-ןב 24 .השרומל ץראה הנתנ ונל םיבר ונחנאו ץראה-תא שרייו םהרבא -לא ואשת םכניעו ולכאת םדה-לע הוהי ינדא רמא-הכ םהילא רמא ןכל 25 .ושרית ץראהו וכפשת םדו םכילולג ץראהו םתאמט והער תשא-תא שיאו הבעות ןתישע םכברח-לע םתדמע 26 .ושרית ברחב תוברחב רשא אל-םא ינא-יח הוהי ינדא רמא-הכ םהלא רמאת-הכ 27 רבדב תורעמבו תודצמב רשאו ולכאל ויתתנ היחל הדשה ינפ-לע רשאו ולפי .ותומי ןיאמ לארשי ירה וממשו הזע ןואג תבשנו המשמו הממש ץראה-תא יתתנו 28 .רבוע רשא םתבעות-לכ לע המשמו הממש ץראה-תא יתתב הוהי ינא-יכ ועדיו 29 .ושע -רבדו םיתבה יחתפבו תוריקה לצא ךב םירבדנה ךמע ינב םדא-ןב התאו 30 .הוהי תאמ אצויה רבדה המ ועמשו אנ-ואב רמאל ויחא-תא שיא דחא-תא דח אל םתואו ךירבד-תא ועמשו ימע ךינפל ובשיו םע-אובמכ ךילא ואוביו 31 .ךלה םבל םעצב ירחא םישע המה םהיפב םיבגע-יכ ושעי םישעו ךירבד-תא ועמשו ןגנ בטמו לוק הפי םיבגע רישכ םהל ךנהו 32 .םתוא םניא .םכותב היה איבנ יכ ועדיו האב הנה האבבו 33