Ezekiel chapter 34 קרפ לאקזחי .רמאל ילא הוהי-רבד יהיו 1 ינדא רמא הכ םיערל םהילא תרמאו אבנה לארשי יעור-לע אבנה םדא-ןב 2 .םיערה וערי ןאצה אולה םתוא םיער ויה רשא לארשי-יער יוה הוהי .וערת אל ןאצה וחבזת האירבה ושבלת רמצה-תאו ולכאת בלחה-תא 3 -תאו םתשבח אל תרבשנלו םתאפר-אל הלוחה-תאו םתקזח אל תולחנה-תא 4 .ךרפבו םתא םתידר הקזחבו םתשקב אל תדבאה-תאו םתבשה אל תחדנה .הניצופתו הדשה תיח-לכל הלכאל הנייהתו הער ילבמ הניצופתו 5 ינאצ וצפנ ץראה ינפ-לכ לעו המר העבג-לכ לעו םירהה-לכב ינאצ וגשי 6 .שקבמ ןיאו שרוד ןיאו .הוהי רבד-תא ועמש םיער ןכל 7 ינאצ הנייהתו זבל ינאצ-תויה ןעי אל-םא הוהי ינדא םאנ ינא-יח 8 םיערה ועריו ינאצ-תא יער ושרד-אלו הער ןיאמ הדשה תיח-לכל הלכאל .וער אל ינאצ-תאו םתוא .הוהי-רבד ועמש םיערה ןכל 9 םיתבשהו םדימ ינאצ-תא יתשרדו םיערה-לא יננה הוהי ינדא רמא-הכ 10 ןייהת-אלו םהיפמ ינאצ יתלצהו םתוא םיערה דוע וערי-אלו ןאצ תוערמ .הלכאל םהל .םיתרקבו ינאצ-תא יתשרדו ינא-יננה הוהי ינדא רמא הכ יכ 11 ינאצ-תא רקבא ןכ תושרפנ ונאצ-ךותב ותויה-םויב ורדע הער תרקבכ 12 .לפרעו ןנע םויב םש וצפנ רשא תמוקמה-לכמ םהתא יתלצהו םתמדא-לא םיתאיבהו תוצראה-ןמ םיתצבקו םימעה-ןמ םיתאצוהו 13 .ץראה יבשומ לכבו םיקיפאב לארשי ירה-לא םיתיערו הונב הנצברת םש םהונ היהי לארשי-םורמ ירהבו םתא הערא בוט-הערמב 14 .לארשי ירה-לא הניערת ןמש הערמו בוט .הוהי ינדא םאנ םציברא ינאו ינאצ הערא ינא 15 -תאו קזחא הלוחה-תאו שבחא תרבשנלו בישא תחדנה-תאו שקבא תדבאה-תא 16 .טפשמב הנערא דימשא הקזחה-תאו הנמשה םיליאל השל הש-ןיב טפש יננה הוהי ינדא רמא הכ ינאצ הנתאו 17 .םידותעלו םימ-עקשמו םכילגרב וסמרת םכיערמ רתיו וערת בוטה הערמה םכמ טעמה 18 .ןושפרת םכילגרב םירתונה תאו ותשת .הניתשת םכילגר שפרמו הניערת םכילגר סמרמ ינאצו 19 ןיבו הירב הש-ןיב יתטפשו ינא-יננה םהילא הוהי ינדא רמא הכ ןכל 20 .הזר הש םתוציפה רשא דע תולחנה-לכ וחגנת םכינרקבו ופדהת ףתכבו דצב ןעי 21 .הצוחה-לא הנתוא .השל הש ןיב יתטפשו זבל דוע הנייהת-אלו ינאצל יתעשוהו 22 םתא הערי אוה דיוד ידבע תא ןהתא הערו דחא הער םהילע יתמקהו 23 .הערל ןהל היהי-אוהו הוהי ינא םכותב אישנ דוד ידבעו םיהלאל םהל היהא הוהי ינאו 24 .יתרבד חטבל רבדמב ובשיו ץראה-ןמ הער-היח יתבשהו םולש תירב םהל יתרכו 25 .םירעיב ונשיו הכרב ימשג ותעב םשגה יתדרוהו הכרב יתעבג תוביבסו םתוא יתתנו 26 .ויהי חטבל םתמדא-לע ויהו הלובי ןתת ץראהו וירפ-תא הדשה ץע ןתנו 27 .םהב םידבעה דימ םיתלצהו םלע תוטמ-תא ירבשב הוהי ינא-יכ ועדיו ןיאו חטבל ובשיו םלכאת אל ץראה תיחו םיוגל זב דוע ויהי-אלו 28 .דירחמ דוע ואשי-אלו ץראב בער יפסא דוע ויהי-אלו םשל עטמ םהל יתמקהו 29 .םיוגה תמלכ ינדא םאנ לארשי תיב ימע המהו םתא םהיהלא הוהי ינא יכ ועדיו 30 .הוהי .הוהי ינדא םאנ םכיהלא ינא םתא םדא יתיערמ ןאצ ינאצ ןתאו 31