Ezekiel chapter 35 קרפ לאקזחי .רמאל ילא הוהי-רבד יהיו 1 .וילע אבנהו ריעש רה-לע ךינפ םיש םדא-ןב 2 ךילע ידי יתיטנו ריעש-רה ךילא יננה הוהי ינדא רמא הכ ול תרמאו 3 .המשמו הממש ךיתתנו .הוהי ינא-יכ תעדיו היהת הממש התאו םישא הברח ךירע 4 םדיא תעב ברח-ידי-לע לארשי-ינב-תא רגתו םלוע תביא ךל תויה ןעי 5 .ץק ןוע תעב תאנש םד אל-םא ךפדרי םדו ךשעא םדל-יכ הוהי ינדא םאנ ינא-יח ןכל 6 .ךפדרי םדו .בשו רבע ונממ יתרכהו הממשו הממשל ריעש רה-תא יתתנו 7 ולפי ברח-יללח ךיקיפא-לכו ךיתואגו ךיתועבג ויללח וירה-תא יתאלמו 8 .םהב .הוהי ינא-יכ םתעדיו הנבשית אל ךירעו ךנתא םלוע תוממש 9 הוהיו הונשריו הנייהת יל תוצראה יתש-תאו םיוגה ינש-תא ךרמא ןעי 10 .היה םש התישע רשא ךתאנקכו ךפאכ יתישעו הוהי ינדא םאנ ינא-יח ןכל 11 .ךטפשא רשאכ םב יתעדונו םב ךיתאנשמ לארשי ירה-לע תרמא רשא ךיתוצאנ-לכ-תא יתעמש הוהי ינא-יכ תעדיו 12 .הלכאל ונתנ ונל הממש רמאל .יתעמש ינא םכירבד ילע םתרתעהו םכיפב ילע ולידגתו 13 .ךל-השעא הממש ץראה-לכ חמשכ הוהי ינדא רמא הכ 14 -רה היהת הממש ךל-השעא ןכ הממש-רשא לע לארשי-תיב תלחנל ךתחמשכ 15 .הוהי ינא-יכ ועדיו הלכ םודא-לכו ריעש