Ezekiel chapter 36 קרפ לאקזחי .הוהי-רבד ועמש לארשי ירה תרמאו לארשי ירה-לא אבנה םדא-ןב התאו 1 השרומל םלוע תומבו חאה םכילע ביואה רמא ןעי הוהי ינדא רמא הכ 2 .ונל התיה ביבסמ םכתא ףאשו תומש ןעיב ןעי הוהי ינדא רמא הכ תרמאו אבנה ןכל 3 .םע-תבדו ןושל תפש-לע ולעתו םיוגה תיראשל השרומ םכתויהל םירהל הוהי ינדא רמא-הכ הוהי ינדא-רבד ועמש לארשי ירה ןכל 4 ויה רשא תובזענה םירעלו תוממשה תוברחלו תויאגלו םיקיפאל תועבגלו .ביבסמ רשא םיוגה תיראשל געללו זבל -לעו םיוגה תיראש-לע יתרבד יתאנק שאב אל-םא הוהי ינדא רמא-הכ ןכל 5 ןעמל שפנ טאשב בבל-לכ תחמשב השרומל םהל יצרא-תא-ונתנ רשא אלכ םודא .זבל השרגמ -הכ תויאגלו םיקיפאל תועבגלו םירהל תרמאו לארשי תמדא-לע אבנה ןכל 6 .םתאשנ םיוג תמלכ ןעי יתרבד יתמחבו יתאנקב יננה הוהי ינדא רמא םכל רשא םיוגה אל-םא ידי-תא יתאשנ ינא הוהי ינדא רמא הכ ןכל 7 .ואשי םתמלכ המה ביבסמ וברק יכ לארשי ימעל ואשת םכירפו ונתת םכפנע לארשי ירה םתאו 8 .אובל .םתערזנו םתדבענו םכילא יתינפו םכילא יננה יכ 9 תוברחהו םירעה ובשנו הלכ לארשי תיב-לכ םדא םכילע יתיברהו 10 .הנינבת םכיתומדקכ םכתא יתבשוהו ורפו וברו המהבו םדא םכילע יתיברהו 11 .הוהי ינא-יכ םתעדיו םכיתשארמ יתבטהו -אלו הלחנל םהל תייהו ךושריו לארשי ימע-תא םדא םכילע יתכלוהו 12 .םלכשל דוע ףסות ךיוג תלכשמו יתא םדא תלכא םכל םירמא ןעי הוהי ינדא רמא הכ 13 .תייה .הוהי ינדא םאנ דוע-ילשכת אל ךיוגו דוע ילכאת-אל םדא ןכל 14 ךיוגו דוע-יאשת אל םימע תפרחו םיוגה תמלכ דוע ךילא עימשא-אלו 15 .הוהי ינדא םאנ דוע ילשכת-אל .רמאל ילא הוהי-רבד יהיו 16 םתולילעבו םכרדב התוא ואמטיו םתמדא-לע םיבשי לארשי תיב םדא-ןב 17 .ינפל םכרד התיה הדנה תאמטכ .הואמט םהילולגבו ץראה-לע וכפש-רשא םדה-לע םהילע יתמח ךפשאו 18 .םיתטפש םתולילעכו םכרדכ תוצראב ורזיו םיוגב םתא ץיפאו 19 הוהי-םע םהל רמאב ישדק םש-תא וללחיו םש ואב-רשא םיוגה-לא אוביו 20 .ואצי וצראמו הלא .המש ואב-רשא םיוגב לארשי תיב והוללח רשא ישדק םש-לע למחאו 21 תיב השע ינא םכנעמל אל הוהי ינדא רמא הכ לארשי-תיבל רמא ןכל 22 .םש םתאב-רשא םיוגב םתללח רשא ישדק-םשל-םא יכ לארשי םיוגה ועדיו םכותב םתללח רשא םיוגב ללחמה לודגה ימש-תא יתשדקו 23 .םהיניעל םכב ישדקהב הוהי ינדא םאנ הוהי ינא-יכ -לא םכתא יתאבהו תוצראה-לכמ םכתא יתצבקו םיוגה-ןמ םכתא יתחקלו 24 .םכתמדא םכילולג-לכמו םכיתואמט לכמ םתרהטו םירוהט םימ םכילע יתקרזו 25 .םכתא רהטא ןבאה בל-תא יתרסהו םכברקב ןתא השדח חורו שדח בל םכל יתתנו 26 .רשב בל םכל יתתנו םכרשבמ ורמשת יטפשמו וכלת יקחב-רשא תא יתישעו םכברקב ןתא יחור-תאו 27 .םתישעו םכל היהא יכנאו םעל יל םתייהו םכיתבאל יתתנ רשא ץראב םתבשיו 28 .םיהלאל ןתא-אלו ותא יתיברהו ןגדה-לא יתארקו םכיתואמט לכמ םכתא יתעשוהו 29 .בער םכילע בער תפרח דוע וחקת אל רשא ןעמל הדשה תבונתו ץעה ירפ-תא יתיברהו 30 .םיוגב םכינפב םתטקנו םיבוט-אל רשא םכיללעמו םיערה םכיכרד-תא םתרכזו 31 .םכיתובעות לעו םכיתנוע לע םכיכרדמ ומלכהו ושוב םכל עדוי הוהי ינדא םאנ השע-ינא םכנעמל אל 32 .לארשי תיב -תא יתבשוהו םכיתונוע לכמ םכתא ירהט םויב הוהי ינדא רמא הכ 33 .תוברחה ונבנו םירעה .רבוע-לכ יניעל הממש התיה רשא תחת דבעת המשנה ץראהו 34 תומשנהו תוברחה םירעהו ןדע-ןגכ התיה המשנה וזלה ץראה ורמאו 35 .ובשי תורוצב תוסרהנהו תוסרהנה יתינב הוהי ינא יכ םכיתוביבס וראשי רשא םיוגה ועדיו 36 .יתישעו יתרבד הוהי ינא המשנה יתעטנ םתא הברא םהל תושעל לארשי-תיבל שרדא תאז דוע הוהי ינדא רמא הכ 37 .םדא ןאצכ תואלמ תוברחה םירעה הנייהת ןכ הידעומב םלשורי ןאצכ םישדק ןאצכ 38 .הוהי ינא-יכ ועדיו םדא ןאצ