Ezekiel chapter 37 קרפ לאקזחי איהו העקבה ךותב ינחיניו הוהי חורב ינאצויו הוהי-די ילע התיה 1 .תומצע האלמ הנהו העקבה ינפ-לע דאמ תובר הנהו ביבס ביבס םהילע ינריבעהו 2 .דאמ תושבי .תעדי התא הוהי ינדא רמאו הלאה תומצעה הנייחתה םדא-ןב ילא רמאיו 3 ועמש תושביה תומצעה םהילא תרמאו הלאה תומצעה-לע אבנה ילא רמאיו 4 .הוהי-רבד .םתייחו חור םכב איבמ ינא הנה הלאה תומצעל הוהי ינדא רמא הכ 5 םכב יתתנו רוע םכילע יתמרקו רשב םכילע יתלעהו םידג םכילע יתתנו 6 .הוהי ינא-יכ םתעדיו םתייחו gex םצע תומצע וברקתו שער-הנהו יאבנהכ לוק-יהיו יתיוצ רשאכ יתאבנו 7 .ומצע-לא חורו הלעמלמ רוע םהילע םרקיו הלע רשבו םידג םהילע-הנהו יתיארו 8 .םהב ןיא ינדא רמא-הכ חורה-לא תרמאו םדא-ןב אבנה חורה-לא אבנה ילא רמאיו 9 .ויחיו הלאה םיגורהב יחפו חורה יאב תוחור עבראמ הוהי ליח םהילגר-לע ודמעיו ויחיו חורה םהב אובתו ינוצ רשאכ יתאבנהו 10 .דאמ-דאמ לודג ושבי םירמא הנה המה לארשי תיב-לכ הלאה תומצעה םדא-ןב ילא רמאיו 11 .ונל ונרזגנ ונתוקת הדבאו וניתומצע -תא חתפ ינא הנה הוהי ינדא רמא-הכ םהילא תרמאו אבנה ןכל 12 .לארשי תמדא-לא םכתא יתאבהו ימע םכיתורבקמ םכתא יתילעהו םכיתורבק םכיתורבקמ םכתא יתולעהבו םכיתורבק-תא יחתפב הוהי ינא-יכ םתעדיו 13 .ימע ינא-יכ םתעדיו םכתמדא-לע םכתא יתחנהו םתייחו םכב יחור יתתנו 14 .הוהי-םאנ יתישעו יתרבד הוהי .רמאל ילא הוהי-רבד יהיו 15 ורבח לארשי ינבלו הדוהיל וילע בתכו דחא ץע ךל-חק םדא-ןב התאו 16 .ורבח לארשי תיב-לכו םירפא ץע ףסויל וילע בותכו דחא ץע חקלו .ךדיב םידחאל ויהו דחא ץעל ךל דחא-לא דחא םתא ברקו 17 .ךל הלא-המ ונל דיגת-אולה רמאל ךמע ינב ךילא ורמאי רשאכו 18 -דיב רשא ףסוי ץע-תא חקל ינא הנה הוהי ינדא רמא-הכ םהלא רבד 19 ץעל םתישעו הדוהי ץע-תא וילע םתוא יתתנו ורבח לארשי יטבשו םירפא .ידיב דחא ויהו דחא .םהיניעל ךדיב םהילע בתכת-רשא םיצעה ויהו 20 ןיבמ לארשי ינב-תא חקל ינא הנה הוהי ינדא רמא-הכ םהילא רבדו 21 .םתמדא-לא םתוא יתאבהו ביבסמ םתא יתצבקו םש-וכלה רשא םיוגה ךלמל םלכל היהי דחא ךלמו לארשי ירהב ץראב דחא יוגל םתא יתישעו 22 .דוע תוכלממ יתשל דוע וצחי אלו םיוג ינשל דוע-היהי אלו לכמ םתא יתעשוהו םהיעשפ לכבו םהיצוקשבו םהילולגב דוע ואמטי אלו 23 םהל היהא ינאו םעל יל-ויהו םתוא יתרהטו םהב ואטח רשא םהיתבשומ .םיהלאל יתקחו וכלי יטפשמבו םלכל היהי דחא העורו םהילע ךלמ דוד ידבעו 24 .םתוא ושעו ורמשי ובשיו םכיתובא הב-ובשי רשא בקעיל ידבעל יתתנ רשא ץראה-לע ובשיו 25 .םלועל םהל אישנ ידבע דודו םלוע-דע םהינב ינבו םהינבו המה הילע םתוא יתיברהו םיתתנו םתוא היהי םלוע תירב םולש תירב םהל יתרכו 26 .םלועל םכותב ישדקמ-תא יתתנו .םעל יל-ויהי המהו םיהלאל םהל יתייהו םהילע ינכשמ היהו 27 םכותב ישדקמ תויהב לארשי-תא שדקמ הוהי ינא יכ םיוגה ועדיו 28 .םלועל