Ezekiel chapter 38 קרפ לאקזחי .רמאל ילא הוהי-רבד יהיו 1 אבנהו לבתו ךשמ שאר אישנ גוגמה ץרא גוג-לא ךינפ םיש םדא-ןב 2 .וילע .לבתו ךשמ שאר אישנ גוג ךילא יננה הוהי ינדא רמא הכ תרמאו 3 םיסוס ךליח-לכ-תאו ךתוא יתאצוהו ךייחלב םיחח יתתנו ךיתבבושו 4 .םלכ תוברח ישפת ןגמו הנצ בר להק םלכ לולכמ ישבל םישרפו .עבוכו ןגמ םלכ םתא טופו שוכ סרפ 5 םיבר םימע ויפגא-לכ-תאו ןופצ יתכרי המרגות תיב היפגא-לכו רמג 6 .ךתא .רמשמל םהל תייהו ךילע םילהקנה ךלהק-לכו התא ךל ןכהו ןכה 7 תצבקמ ברחמ תבבושמ ץרא-לא אובת םינשה תירחאב דקפת םיבר םימימ 8 האצוה םימעמ איהו דימת הברחל ויה-רשא לארשי ירה לע םיבר םימעמ .םלכ חטבל ובשיו םיבר םימעו ךיפגא-לכו התא היהת ץראה תוסכל ןנעכ אובת האשכ תילעו 9 .ךתוא תבשחו ךבבל-לע םירבד ולעי אוהה םויב היהו הוהי ינדא רמא הכ 10 .הער תבשחמ ןיאב םיבשי םלכ חטבל יבשי םיטקשה אובא תוזרפ ץרא-לע הלעא תרמאו 11 .םהל ןיא םיתלדו חירבו המוח םיוגמ ףסאמ םע-לאו תבשונ תוברח-לע ךדי בישהל זב זבלו ללש ללשל 12 .ץראה רובט-לע יבשי ןינקו הנקמ השע אב התא ללש ללשלה ךל ורמאי הירפכ-לכו שישרת ירחסו ןדדו אבש 13 .לודג ללש ללשל ןינקו הנקמ תחקל בהזו ףסכ תאשל ךלהק תלהקה זב זבלה אוהה םויב אולה הוהי ינדא רמא הכ גוגל תרמאו םדא-ןב אבנה ןכל 14 .עדת חטבל לארשי ימע תבשב םלכ םיסוס יבכר ךתא םיבר םימעו התא ןופצ יתכרימ ךמוקממ תאבו 15 .בר ליחו לודג להק היהת םימיה תירחאב ץראה תוסכל ןנעכ לארשי ימע-לע תילעו 16 .גוג םהיניעל ךב ישדקהב יתא םיוגה תעד ןעמל יצרא-לע ךיתואבהו ידבע דיב םינומדק םימיב יתרבד-רשא אוה-התאה הוהי ינדא רמא-הכ 17 .םהילע ךתא איבהל םינש םהה םימיב םיאבנה לארשי יאיבנ הלעת הוהי ינדא םאנ לארשי תמדא-לע גוג אוב םויב אוהה םויב היהו 18 .יפאב יתמח לע לודג שער היהי אוהה םויב אל-םא יתרבד יתרבע-שאב יתאנקבו 19 .לארשי תמדא -לע שמרה שמרה-לכו הדשה תיחו םימשה ףועו םיה יגד ינפמ ושערו 20 -לכו תוגרדמה ולפנו םירהה וסרהנו המדאה ינפ-לע רשא םדאה לכו המדאה .לופת ץראל המוח .היהת ויחאב שיא ברח הוהי ינדא םאנ ברח ירה-לכל וילע יתארקו 21 ריטמא תירפגו שא שיבגלא ינבאו ףטוש םשגו םדבו רבדב ותא יתטפשנו 22 .ותא רשא םיבר םימע-לעו ויפגא-לעו וילע .הוהי ינא-יכ ועדיו םיבר םיוג יניעל יתעדונו יתשדקתהו יתלדגתהו 23