Ezekiel chapter 39 קרפ לאקזחי גוג ךילא יננה הוהי ינדא רמא הכ תרמאו גוג-לע אבנה םדא-ןב התאו 1 .לבתו ךשמ שאר אישנ .לארשי ירה-לע ךתואבהו ןופצ יתכרימ ךיתילעהו ךיתאששו ךיתבבשו 2 .ליפא ךנימי דימ ךיצחו ךלואמש דימ ךתשק יתיכהו 3 -לכ רופצ טיעל ךתא רשא םימעו ךיפגא-לכו התא לופת לארשי ירה-לע 4 .הלכאל ךיתתנ הדשה תיחו ףנכ .הוהי ינדא םאנ יתרבד ינא יכ לופת הדשה ינפ-לע 5 .הוהי ינא-יכ ועדיו חטבל םייאה יבשיבו גוגמב שא-יתחלשו 6 ועדיו דוע ישדק-םש-תא לחא-אלו לארשי ימע ךותב עידוא ישדק םש-תאו 7 .לארשיב שודק הוהי ינא-יכ םיוגה .יתרבד רשא םויה אוה הוהי ינדא םאנ התיהנו האב הנה 8 םיצחבו תשקב הנצו ןגמו קשנב וקישהו ורעבו לארשי ירע יבשי ואציו 9 .םינש עבש שא םהב ורעבו חמרבו די לקמבו שא-ורעבי קשנב יכ םירעיה-ןמ ובטחי אלו הדשה-ןמ םיצע ואשי-אלו 10 .הוהי ינדא םאנ םהיזזב-תא וזזבו םהיללש-תא וללשו תמדק םירבעה יג לארשיב רבק םש-םוקמ גוגל ןתא אוהה םויב היהו 11 איג וארקו הנומה-לכ-תאו גוג-תא םש ורבקו םירבעה-תא איה תמסחו םיה .גוג ןומה .םישדח העבש ץראה-תא רהט ןעמל לארשי תיב םורבקו 12 .הוהי ינדא םאנ ידבכה םוי םשל םהל היהו ץראה םע-לכ ורבקו 13 -לע םירתונה-תא םירבעה-תא םירבקמ ץראב םירבע ולידבי דימת ישנאו 14 .ורקחי םישדח-העבש הצקמ הרהטל ץראה ינפ ותא ורבק דע ןויצ ולצא הנבו םדא םצע הארו ץראב םירבעה ורבעו 15 .גוג ןומה איג-לא םירבקמה .ץראה ורהטו הנומה ריע-םש םגו 16 הדשה תיח לכלו ףנכ-לכ רופצל רמא הוהי ינדא רמא-הכ םדא-ןב התאו 17 ירה לע לודג חבז םכל חבז ינא רשא יחבז-לע ביבסמ ופסאה ואבו וצבקה .םד םתיתשו רשב םתלכאו לארשי םירפ םידותעו םירכ םיליא ותשת ץראה יאישנ-םדו ולכאת םירובג רשב 18 .םלכ ןשב יאירמ .םכל יתחבז-רשא יחבזמ ןורכשל םד םתיתשו העבשל בלח-םתלכאו 19 .הוהי ינדא םאנ המחלמ שיא-לכו רובג בכרו סוס ינחלש-לע םתעבשו 20 -תאו יתישע רשא יטפשמ-תא םיוגה-לכ וארו םיוגב ידובכ-תא יתתנו 21 .םהב יתמש-רשא ידי .האלהו אוהה םויה-ןמ םהיהלא הוהי ינא יכ לארשי תיב ועדיו 22 ינפ רתסאו יב-ולעמ רשא לע לארשי-תיב ולג םנועב יכ םיוגה ועדיו 23 .םלכ ברחב ולפיו םהירצ דיב םנתאו םהמ .םהמ ינפ רתסאו םתא יתישע םהיעשפכו םתאמטכ 24 תיב-לכ יתמחרו בקעי תיבש-תא בישא התע הוהי ינדא רמא הכ ןכל 25 .ישדק םשל יתאנקו לארשי חטבל םתמדא-לע םתבשב יב-ולעמ רשא םלעמ-לכ-תאו םתמלכ-תא ושנו 26 .דירחמ ןיאו םב יתשדקנו םהיביא תוצראמ םתא יתצבקו םימעה-ןמ םתוא יבבושב 27 .םיבר םיוגה יניעל -לע םיתסנכו םיוגה-לא םתא יתולגהב םהיהלא הוהי ינא יכ ועדיו 28 .םש םהמ דוע ריתוא-אלו םתמדא םאנ לארשי תיב-לע יחור-תא יתכפש רשא םהמ ינפ דוע ריתסא-אלו 29 .הוהי ינדא