Ezekiel chapter 40 קרפ לאקזחי הנש הרשע עבראב שדחל רושעב הנשה שארב ונתולגל הנש שמחו םירשעב 1 .המש יתא אביו הוהי-די ילע התיה הזה םויה םצעב ריעה התכה רשא רחא וילעו דאמ הבג רה-לא ינחיניו לארשי ץרא-לא ינאיבה םיהלא תוארמב 2 .בגנמ ריע-הנבמכ ודיב םיתשפ-ליתפו תשחנ הארמכ והארמ שיא-הנהו המש יתוא איביו 3 .רעשב דמע אוהו הדמה הנקו -רשא לכל ךבל םישו עמש ךינזאבו ךיניעב האר םדא-ןב שיאה ילא רבדיו 4 האר התא-רשא-לכ-תא דגה הנה התאבה הכתוארה ןעמל יכ ךתוא הארמ ינא .לארשי תיבל המאב תומא-שש הדמה הנק שיאה דיבו ביבס ביבס תיבל ץוחמ המוח הנהו 5 .דחא הנק המוקו דחא הנק ןינבה בחר-תא דמיו חפטו רעשה ףס-תא דמיו ותולעמב לעיו המידקה ךרד וינפ רשא רעש-לא אוביו 6 .בחר דחא הנק דחא ףס תאו בחר דחא הנק רעשה ףסו תומא שמח םיאתה ןיבו בחר דחא הנקו ךרא דחא הנק אתהו 7 .דחא הנק תיבהמ רעשה םלוא לצאמ .דחא הנק תיבהמ רעשה םלא-תא דמיו 8 .תיבהמ רעשה םלאו תומא םיתש וליאו תומא הנמש רעשה םלא-תא דמיו 9 הדמו םתשלשל תחא הדמ הפמ השלשו הפמ השלש םידקה ךרד רעשה יאתו 10 .ופמו הפמ םליאל תחא .תומא הרשע שולש רעשה ךרא תומא רשע רעשה-חתפ בחר-תא דמיו 11 ופמ תומא-שש אתהו הפמ לובג תחא-המאו תחא המא תואתה ינפל לובגו 12 .ופמ תומא ששו .חתפ דגנ חתפ תומא שמחו םירשע בחר וגגל אתה גגמ רעשה-תא דמיו 13 .ביבס ביבס רעשה רצחה ליא-לאו המא םישש םיליא-תא שעיו 14 .המא םישמח ימינפה רעשה םלא ינפל-לע ןותאיה רעשה ינפ לעו 15 ןכו ביבס ביבס רעשל המינפל המהילא לאו םיאתה-לא תומטא תונלחו 16 .םירמת ליא-לאו המינפל ביבס ביבס תונולחו תומלאל ביבס ביבס רצחל יושע הפצרו תוכשל הנהו הנוציחה רצחה-לא ינאיביו 17 .הפצרה-לא תוכשל םישלש .הנותחתה הפצרה םירעשה ךרא תמעל םירעשה ףתכ-לא הפצרהו 18 המא האמ ץוחמ ימינפה רצחה ינפל הנותחתה רעשה ינפלמ בחר דמיו 19 .ןופצהו םידקה .ובחרו וכרא דדמ הנוציחה רצחל ןופצה ךרד וינפ רשא רעשהו 20 ןושארה רעשה תדמכ היה ומלאו וליאו ופמ השלשו ופמ השולש ואתו 21 .המאב םירשעו שמח בחרו וכרא המא םישמח עבש תולעמבו םידקה ךרד וינפ רשא רעשה תדמכ ורמתו ומלאו ונולחו 22 .םהינפל ומליאו וב-ולעי האמ רעש-לא רעשמ דמיו םידקלו ןופצל רעשה דגנ ימינפה רצחל רעשו 23 .המא תודמכ ומליאו וליא דדמו םורדה ךרד רעש-הנהו םורדה ךרד ינכלויו 24 .הלאה בחרו ךרא המא םישמח הלאה תונלחהכ ביבס ביבס ומליאלו ול םינולחו 25 .המא םירשעו שמח -לא ופמ דחאו ופמ דחא ול םירמתו םהינפל ומלאו ותולע העבש תולעמו 26 .וליא האמ םורדה ךרד רעשה-לא רעשמ דמיו םורדה ךרד ימינפה רצחל רעשו 27 .תומא תודמכ םורדה רעשה-תא דמיו םורדה רעשב ימינפה רצח-לא ינאיביו 28 .הלאה ביבס ביבס ומלאלו ול תונולחו הלאה תודמכ ומלאו וליאו ואתו 29 .תומא שמחו םירשע בחרו ךרא המא םישמח .תומא שמח בחרו המא םירשעו שמח ךרא ביבס ביבס תומלאו 30 .ולעמ הנומש תולעמו וליא-לא םירמתו הנוצחה רצח-לא ומלאו 31 .הלאה תודמכ רעשה-תא דמיו םידקה ךרד ימינפה רצחה-לא ינאיביו 32 ךרא ביבס ביבס ומלאלו ול תונולחו הלאה תודמכ ומלאו ולאו ואתו 33 .המא םירשעו שמח בחרו המא םישמח .ולעמ תולעמ הנמשו ופמו ופמ ולא-לא םירמתו הנוציחה רצחל ומלאו 34 .הלאה תודמכ דדמו ןופצה רעש-לא ינאיביו 35 שמח בחרו המא םישמח ךרא ביבס ביבס ול תונולחו ומלאו ולא ואת 36 .המא םירשעו .ולעמ תולעמ הנמשו ופמו ופמ וליא-לא םירמתו הנוציחה רצחל וליאו 37 .הלעה-תא וחידי םש םירעשה םיליאב החתפו הכשלו 38 םהילא טוחשל הפמ תונחלש םינשו ופמ תונחלש םינש רעשה םלאבו 39 .םשאהו תאטחהו הלועה ףתכה-לאו תונחלש םינש הנופצה רעשה חתפל הלועל הצוחמ ףתכה-לאו 40 .תונחלש םינש רעשה םלאל רשא תרחאה תונחלש הנומש רעשה ףתכל הפמ תונחלש העבראו הפמ תונחלש העברא 41 .וטחשי םהילא תחא המא בחרו יצחו תחא המא ךרא תיזג ינבא הלועל תונחלש העבראו 42 םב הלועה-תא וטחשי רשא םילכה-תא וחיניו םהילא תחא המא הבגו יצחו .חבזהו .ןברקה רשב תונחלשה-לאו ביבס ביבס תיבב םינכומ דחא חפט םיתפשהו 43 רעש ףתכ-לא רשא ימינפה רצחב םירש תוכשל ימינפה רעשל הצוחמו 44 .ןפצה ךרד ינפ םידקה רעש ףתכ-לא דחא םורדה ךרד םהינפו ןופצה תרמשמ ירמש םינהכל םורדה ךרד הינפ רשא הכשלה הז ילא רבדיו 45 .תיבה -ינב המה חבזמה תרמשמ ירמש םינהכל ןופצה ךרד הינפ רשא הכשלהו 46 .ותרשל הוהי-לא יול-ינבמ םיברקה קודצ ינפל חבזמהו תעברמ המא האמ בחרו המא האמ ךרא רצחה-תא דמיו 47 .תיבה הפמ תומא שמחו הפמ תומא שמח םלא לא דמיו תיבה םלא-לא ינאביו 48 .ופמ תומא שלשו ופמ תומא שלש רעשה בחרו וילא ולעי רשא תולעמבו המא הרשע יתשע בחרו המא םירשע םלאה ךרא 49 .הפמ דחאו הפמ דחא םיליאה-לא םידמעו