Ezekiel chapter 41 קרפ לאקזחי בחר-תומא-ששו ופמ-בחר תומא-שש םיליאה-תא דמיו לכיהה-לא ינאיביו 1 .להאה בחר ופמ ופמ תומא שמחו ופמ תומא שמח חתפה תופתכו תומא רשע חתפה בחרו 2 .המא םירשע בחרו המא םיעברא וכרא דמיו חתפה בחרו תומא שש חתפהו תומא םיתש חתפה-ליא דמיו המינפל אבו 3 .תומא עבש ילא רמאיו לכיהה ינפ-לא המא םירשע בחרו המא םירשע וכרא-תא דמיו 4 .םישדקה שדק הז תיבל ביבס ביבס תומא עברא עלצה בחרו תומא שש תיבה-ריק דמיו 5 .ביבס תיבל-רשא ריקב תואבו םימעפ םישלשו שולש עלצ-לא עלצ תועלצהו 6 .תיבה ריקב םיזוחא ויהי-אלו םיזוחא תויהל ביבס ביבס תועלצל ביבס הלעמל הלעמל תיבה-בסומ יכ תועלצל הלעמל הלעמל הבסנו הבחרו 7 הנוילעה-לע הלעי הנותחתה ןכו הלעמל תיבל-בחר ןכ-לע תיבל ביבס .הנוכיתל תומא שש הנקה ולמ תועלצה תודסימ ביבס ביבס הבג תיבל יתיארו 8 .הליצא רשא תועלצ תיב חנמ רשאו תומא שמח ץוחה-לא עלצל-רשא ריקה בחר 9 .תיבל .ביבס ביבס תיבל ביבס המא םירשע בחר תוכשלה ןיבו 10 םוקמ בחרו םורדל דחא חתפו ןופצה ךרד דחא חתפ חנמל עלצה חתפו 11 .ביבס ביבס תומא שמח חנמה ןינבה ריקו המא םיעבש בחר םיה-ךרד תאפ הרזגה ינפ-לא רשא ןינבהו 12 .המא םיעשת וכראו ביבס ביבס בחר תומא-שמח .המא האמ ךרא היתוריקו הינבהו הרזגהו המא האמ ךרא תיבה-תא דדמו 13 .המא האמ םידקל הרזגהו תיבה ינפ בחרו 14 ופמו ופמ אהיקותאו הירחא-לע רשא הרזגה ינפ-לא ןינבה-ךרא דדמו 15 .רצחה ימלאו ימינפה לכיההו המא האמ ץע ףיחש ףסה דגנ םתשלשל ביבס םיקיתאהו תומטאה םינולחהו םיפסה 16 .תוסכמ תונלחהו תונלחה-דע ץראהו ביבס ביבס ביבס ביבס ריקה-לכ-לאו ץוחלו ימינפה תיבה-דעו חתפה לעמ-לע 17 .תודמ ןוציחבו ימינפב .בורכל םינפ םינשו בורכל בורכ-ןיב הרמתו םירמתו םיבורכ יושעו 18 תיבה-לכ-לא יושע ופמ הרמתה-לא ריפכ-ינפו ופמ הרמתה-לא םדא ינפו 19 .ביבס ביבס .לכיהה ריקו םיושע םירמתהו םיבורכה חתפה לעמ-דע ץראהמ 20 .הארמכ הארמה שדקה ינפו העבר תזוזמ לכיהה 21 וכראו ול ויתועצקמו תומא-םיתש וכראו הבג תומא שולש ץע חבזמה 22 .הוהי ינפל רשא ןחלשה הז ילא רבדיו ץע ויתריקו .שדקלו לכיהל תותלד םיתשו 23 יתשו תחא תלדל םיתש תותלד תובסומ םיתש תותלדל תותלד םיתשו 24 .תרחאל תותלד תוריקל םיושע רשאכ םירמתו םיבורכ לכיהה תותלד-לא ןהילא היושעו 25 .ץוחהמ םלואה ינפ-לא ץע בעו תיבה תועלצו םלואה תופתכ-לא ופמו ופמ םירמתו תומטא םינולחו 26 .םיבעהו