Ezekiel chapter 42 קרפ לאקזחי רשא הכשלה-לא ינאביו ןופצה ךרד ךרדה הנוציחה רצחה-לא ינאצויו 1 .ןופצה-לא ןינבה דגנ-רשאו הרזגה דגנ .תומא םישמח בחרהו ןופצה חתפ האמה תומא ךרא-ינפ-לא 2 -לא קיתא הנוציחה רצחל רשא הפצר דגנו ימינפה רצחל רשא םירשעה דגנ 3 .םישלשב קיתא-ינפ םהיחתפו תחא המא ךרד תימינפה-לא בחר תומא רשע ךלהמ תוכשלה ינפלו 4 .ןופצל תונכתהמו תונתחתהמ הנהמ םיקיתא ולכוי-יכ תורצק תנוילעה תוכשלהו 5 .ןינב לצאנ ןכ-לע תורצחה ידומעכ םידומע ןהל ןיאו הנה תושלשמ יכ 6 .ץראהמ תונכיתהמו תונותחתהמ וכרא תוכשלה ינפ-לא הנוצחה רצחה ךרד תוכשלה תמעל ץוחל-רשא רדגו 7 .המא םישמח האמ לכיהה ינפ-לע הנהו המא םישמח הנוצחה רצחל רשא תוכשלה ךרא-יכ 8 .המא .הנצחה רצחהמ הנהל ואבב םידקהמ אובמה הלאה תוכשל התחתמו 9 .תוכשל ןינבה ינפ-לאו הרזגה ינפ-לא םידקה ךרד רצחה רדג בחרב 10 לכו ןבחר ןכ ןכראכ ןופצה ךרד רשא תוכשלה הארמכ םהינפל ךרדו 11 .ןהיחתפכו ןהיטפשמכו ןהיאצומ תרדגה ינפב ךרד ךרד שארב חתפ םורדה ךרד רשא תוכשלה יחתפכו 12 .ןאובב םידקה ךרד הניגה תוכשל הנה הרזגה ינפ-לא רשא םורדה תוכשל ןופצה תוכשל ילא רמאיו 13 וחיני םש םישדקה ישדק הוהיל םיבורק-רשא םינהכה םש-ולכאי רשא שדקה .שדק םוקמה יכ םשאהו תאטחהו החנמהו םישדקה iycw םהידגב וחיני םשו הנוציחה רצחה-לא שדקהמ ואצי-אלו םינהכה םאבב 14 .םעל רשא-לא וברקו םירחא םידגב ושבלי הנה שדק-יכ ןהב ותרשי-רשא ךרד וינפ רשא רעשה ךרד ינאיצוהו ימינפה תיבה תודמ-תא הלכו 15 .ביבס ביבס ודדמו םידקה .ביבס הדמה הנקב םינק תומא-שמח הדמה הנקב םידקה חור דדמ 16 .ביבס הדמה הנקב םינק תואמ-שמח ןופצה חור דדמ 17 .הדמה הנקב םינק תואמ-שמח דדמ םורדה חור תא 18 .הדמה הנקב םינק תואמ-שמח דדמ םיה חור-לא בבס 19 שמח בחרו תואמ שמח ךרא ביבס ביבס ול המוח ודדמ תוחור עבראל 20 .לחל שדקה ןיב לידבהל תואמ