Ezekiel chapter 43 קרפ לאקזחי .םידקה ךרד הנפ רשא רעש רעשה-לא ינכלויו 1 ץראהו םיבר םימ לוקכ ולוקו םידקה ךרדמ אב לארשי יהלא דובכ הנהו 2 .ודבכמ הריאה ריעה-תא תחשל יאבב יתיאר-רשא הארמכ יתיאר רשא הארמה הארמכו 3 .ינפ-לא לפאו רבכ-רהנ-לא יתיאר רשא הארמכ תוארמו .םידקה ךרד וינפ רשא רעש ךרד תיבה-לא אב הוהי דובכו 4 .תיבה הוהי-דובכ אלמ הנהו ימינפה רצחה-לא ינאיבתו חור ינאשתו 5 .ילצא דמע היה שיאו תיבהמ ילא רבדמ עמשאו 6 םש-ןכשא רשא ילגר תופכ םוקמ-תאו יאסכ םוקמ-תא םדא-ןב ילא רמאיו 7 המה ישדק םש לארשי-תיב דוע ואמטי אלו םלועל לארשי-ינב ךותב .םתומב םהיכלמ ירגפבו םתונזב םהיכלמו ואמטו םהיניבו יניב ריקהו יתזוזמ לצא םתזוזמו יפס-תא םפס םתתב 8 .יפאב םתא לכאו ושע רשא םתובעותב ישדק םש-תא .םלועל םכותב יתנכשו ינממ םהיכלמ ירגפו םתונז-תא וקחרי התע 9 ודדמו םהיתונועמ ומלכיו תיבה-תא לארשי-תיב-תא דגה םדא-ןב התא 10 .תינכת-תא -לכו ויאבומו ויאצומו ותנוכתו תיבה תרוצ ושע-רשא לכמ ומלכנ-םאו 11 םהיניעל בתכו םתוא עדוה ותרות-לכו ותרוצ-לכו ויתקח-לכ תאו ותרוצ .םתוא ושעו ויתקח-לכ-תאו ותרוצ-לכ-תא ורמשיו תאז-הנה םישדק שדק ביבס ביבס ולבג-לכ רהה שאר-לע תיבה תרות תאז 12 .תיבה תרות הלובגו בחר-המאו המאה קיחו חפטו המא המא תומאב חבזמה תודמ הלאו 13 .חבזמה בג הזו דחאה תרז ביבס התפש-לא הרזעהמו תחא המא בחרו תומא םיתש הנותחתה הרזעה-דע ץראה קיחמו 14 .המאה בחרו תומא עברא הלודגה הרזעה-דע הנטקה .עברא תונרקה הלעמלו ליאראהמו תומא עברא לארההו 15 .ויעבר תעברא לא עובר בחר הרשע םיתשב ךרא הרשע םיתש ליאראהו 16 לובגהו היעבר תעברא לא בחר הרשע עבראב ךרא הרשע עברא הרזעהו 17 .םידק תונפ והתלעמו ביבס המא הל-קיחהו המאה יצח התוא ביבס ותושעה םויב חבזמה תוקח הלא הוהי ינדא רמא הכ םדא-ןב ילא רמאיו 18 .םד וילע קרזלו הלוע וילע תולעהל ינדא םאנ ילא םיברקה קודצ ערזמ םה רשא םיולה םינהכה-לא התתנו 19 .תאטחל רקב-ןב רפ ינתרשל הוהי -לאו הרזעה תונפ עברא-לאו ויתנרק עברא-לע התתנו ומדמ תחקלו 20 .והתרפכו ותוא תאטחו ביבס לובגה .שדקמל ץוחמ תיבה דקפמב ופרשו תאטחה רפה תא תחקלו 21 רשאכ חבזמה-תא ואטחו תאטחל םימת םיזע-ריעש בירקת ינשה םויבו 22 .רפב ואטח .םימת ןאצה-ןמ ליאו םימת רקב-ןב רפ בירקת אטחמ ךתולכב 23 הלע םתוא ולעהו חלמ םהילע םינהכה וכילשהו הוהי ינפל םתברקהו 24 .הוהיל םימימת ןאצה-ןמ ליאו רקב-ןב רפו םויל תאטח-ריעש השעת םימי תעבש 25 .ושעי .ודי ואלמו ותא ורהטו חבזמה-תא ורפכי םימי תעבש 26 חבזמה-לע םינהכה ושעי האלהו ינימשה םויב היהו םימיה-תא ולכיו 27 .הוהי ינדא םאנ םכתא יתאצרו םכימלש-תאו םכיתולוע-תא