Ezekiel chapter 44 קרפ לאקזחי .רוגס אוהו םידק הנפה ןוציחה שדקמה רעש ךרד יתא בשיו 1 יכ וב אבי-אל שיאו חתפי אל היהי רוגס הזה רעשה הוהי ילא רמאיו 2 .רוגס היהו וב אב לארשי-יהלא הוהי רעשה םלא ךרדמ הוהי ינפל םחל-לוכאל וב-בשי אוה אישנ אישנה-תא 3 .אצי וכרדמו אובי -תא הוהי-דובכ אלמ הנהו אראו תיבה ינפ-לא ןופצה רעש-ךרד ינאיביו 4 .ינפ-לא לפאו הוהי תיב -לכ תא עמש ךינזאבו ךיניעב הארו ךבל םיש םדא-ןב הוהי ילא רמאיו 5 אובמל ךבל תמשו ותרות-לכלו הוהי-תיב תוקח-לכל ךתא רבדמ ינא רשא .שדקמה יאצומ לכב תיבה -לכמ םכל-בר הוהי ינדא רמא הכ לארשי תיב-לא ירמ-לא תרמאו 6 .לארשי תיב םכיתובעות יתיב-תא וללחל ישדקמב תויהל רשב ילרעו בל-ילרע רכנ-ינב םכאיבהב 7 .םכיתובעות-לכ לא יתירב-תא ורפיו םדו בלח ימחל-תא םכבירקהב .םכל ישדקמב יתרמשמ ירמשל ןומישתו ישדק תרמשמ םתרמש אלו 8 ישדקמ-לא אובי אל רשב לרעו בל לרע רכנ-ןב-לכ הוהי ינדא רמא-הכ 9 .לארשי ינב ךותב רשא רכנ-ןב-לכל ירחא ילעמ ועת רשא לארשי תועתב ילעמ וקחר רשא םיולה-םא יכ 10 .םנוע ואשנו םהילולג המה תיבה-תא םיתרשמו תיבה ירעש-לא תודקפ םיתרשמ ישדקמב ויהו 11 .םתרשל םהינפל ודמעי המהו םעל חבזה-תאו הלעה-תא וטחשי ןוע לושכמל לארשי-תיבל ויהו םהילולג ינפל םתוא ותרשי רשא ןעי 12 .םנוע ואשנו הוהי ינדא םאנ םהילע ידי יתאשנ ןכ-לע ואשנו םישדקה ישדק-לא ישדק-לכ-לע תשגלו יל ןהכל ילא ושגי-אלו 13 .ושע רשא םתובעותו םתמלכ .וב השעי רשא לכלו ותדבע לכל תיבה תרמשמ ירמש םתוא יתתנו 14 -ינב תועתב ישדקמ תרמשמ-תא ורמש רשא קודצ ינב םיולה םינהכהו 15 םדו בלח יל בירקהל ינפל ודמעו ינתרשל ילא וברקי המה ילעמ לארשי .הוהי ינדא םאנ -תא ורמשו ינתרשל ינחלש-לא וברקי המהו ישדקמ-לא ואבי המה 16 .יתרמשמ הלעי-אלו ושבלי םיתשפ ידגב תימינפה רצחה ירעש-לא םאובב היהו 17 .התיבו תימינפה רצחה ירעשב םתרשב רמצ םהילע ורגחי אל םהינתמ-לע ויהי םיתשפ יסנכמו םשאר-לע ויהי םיתשפ יראפ 18 .עזיב -תא וטשפי םעה-לא הנוציחה רצחה-לא הנוציחה רצחה-לא םתאצבו 19 םידגב ושבלו שדקה תכשלב םתוא וחינהו םב םתרשמ המה-רשא םהידגב .םהידגבב םעה-תא ושדקי-אלו םירחא .םהישאר-תא ומסכי םוסכ וחלשי אל ערפו וחלגי אל םשארו 20 .תימינפה רצחה-לא םאובב ןהכ-לכ ותשי-אל ןייו 21 לארשי תיב ערזמ תלותב-םא יכ םישנל םהל וחקי-אל השורגו הנמלאו 22 .וחקי ןהכמ הנמלא היהת רשא הנמלאהו .םעדוי רוהטל אמט-ןיבו לחל שדק ןיב ורוי ימע-תאו 23 -לכב יתקח-תאו יתרות-תאו והטפשו יטפשמב טפשל ודמעי המה ביר-לעו 24 .ושדקי יתותבש-תאו ורמשי ידעומ תוחאלו חאל תבלו ןבלו םאלו באל-םא יכ האמטל אובי אל םדא תמ-לאו 25 .ואמטי שיאל התיה-אל-רשא .ול-ורפסי םימי תעבש ותרהט ירחאו 26 םאנ ותאטח בירקי שדקב תרשל תימינפה רצחה-לא שדקה-לא ואב םויבו 27 .הוהי ינדא ינא לארשיב םהל ונתת-אל הזחאו םתלחנ ינא הלחנל םהל התיהו 28 .םתזחא .היהי םהל לארשיב םרח-לכו םולכאי המה םשאהו תאטחהו החנמה 29 היהי םינהכל םכיתומורת לכמ לכ תמורת-לכו לכ ירוכב-לכ תישארו 30 .ךתיב-לא הכרב חינהל ןהכל ונתת םכיתוסרע תישארו .םינהכה ולכאי אל המהבה-ןמו ףועה-ןמ הפרטו הלבנ-לכ 31