Ezekiel chapter 45 קרפ לאקזחי השמח ךרא ץראה-ןמ שדק הוהיל המורת ומירת הלחנב ץראה-תא םכליפהבו 1 .ביבס הלובג-לכב אוה-שדק ףלא הרשע בחרו ךרא ףלא םירשעו שרגמ המא םישמחו ביבס עברמ תואמ שמחב תואמ שמח שדקה-לא הזמ היהי 2 .ביבס ול -ובו םיפלא תרשע בחרו ףלא םירשעו שמח ךרא דומת תאזה הדמה-ןמו 3 .םישדק שדק שדקמה היהי הוהי-תא תרשל םיברקה היהי שדקמה יתרשמ םינהכל אוה ץראה-ןמ שדק 4 .שדקמל שדקמו םיתבל םוקמ םהל היהו תיבה יתרשמ םיולל היהי בחר םיפלא תרשעו ךרא ףלא םירשעו השמחו 5 .תכשל םירשע הזחאל םהל תמעל ףלא םירשעו השמח ךראו בחר םיפלא תשמח ונתת ריעה תזחאו 6 .היהי לארשי תיב-לכל שדקה תמורת -לאו שדקה-תמורת ינפ-לא ריעה תזחאלו שדקה תמורתל הזמו הזמ אישנלו 7 דחא תומעל ךראו המידק המדק-תאפמו המי םי-תאפמ ריעה תזחא ינפ .המידק לובג-לא םי לובגמ םיקלחה ץראהו ימע-תא יאישנ דוע ונוי-אלו לארשיב הזחאל ול-היהי ץראל 8 .םהיטבשל לארשי-תיבל ונתי הקדצו טפשמו וריסה דשו סמח לארשי יאישנ םכל-בר הוהי ינדא רמא-הכ 9 .הוהי ינדא םאנ ימע לעמ םכיתשרג ומירה ושע .םכל יהי קדצ-תבו קדצ-תפיאו קדצ-ינזאמ 10 הפיאה רמחה תרישעו תבה רמחה רשעמ תאשל היהי דחא ןכת תבהו הפיאה 11 .ותנכתמ היהי רמחה-לא לקש השמחו הרשע םילקש םירשעו השמח םילקש םירשע הרג םירשע לקשהו 12 .םכל היהי הנמה רמחמ הפיאה םתיששו םיטחה רמחמ הפיאה תישש ומירת רשא המורתה תאז 13 .םירעשה תרשע-יכ רמח םיתבה תרשע רכה-ןמ תבה רשעמ ןמשה תבה ןמשה קחו 14 .רמח םיתבה םימלשלו הלועלו החנמל לארשי הקשממ םיתאמה-ןמ ןאצה-ןמ תחא-השו 15 .הוהי ינדא םאנ םהילע רפכל .לארשיב אישנל תאזה המורתה-לא ויהי ץראה םעה לכ 16 -לכב תותבשבו םישדחבו םיגחב ךסנהו החנמהו תולועה היהי אישנה-לעו 17 -תאו הלועה-תאו החנמה-תאו תאטחה-תא השעי-אוה לארשי תיב ידעומ .לארשי-תיב דעב רפכל םימלשה תאטחו םימת רקב-ןב-רפ חקת שדחל דחאב ןושארב הוהי ינדא רמא-הכ 18 .שדקמה-תא הרזעה תונפ עברא-לאו תיבה תזוזמ-לא ןתנו תאטחה םדמ ןהכה חקלו 19 .תימינפה רצחה רעש תזוזמ-לעו חבזמל .תיבה-תא םתרפכו יתפמו הגש שיאמ שדחב העבשב השעת ןכו 20 תוצמ םימי תועבש גח חספה םכל היהי שדחל םוי רשע העבראב ןושארב 21 .לכאי .תאטח רפ ץראה םע-לכ דעבו ודעב אוהה םויב אישנה השעו 22 םמימת םיליא תעבשו םירפ תעבש הוהיל הלוע השעי גחה-ימי תעבשו 23 .םויל םיזע ריעש תאטחו םימיה תעבש םויל .הפיאל ןיה ןמשו השעי ליאל הפיאו רפל הפיא החנמו 24 תאטחכ םימיה תעבש הלאכ השעי גחב שדחל םוי רשע השמחב יעיבשב 25 .ןמשכו החנמכו הלעכ