Ezekiel chapter 46 קרפ לאקזחי ימי תשש רוגס היהי םידק הנפה תימינפה רצחה רעש הוהי ינדא רמא-הכ 1 .חתפי שדחה םויבו חתפי תבשה םויבו השעמה םינהכה ושעו רעשה תזוזמ-לע דמעו ץוחמ רעשה םלוא ךרד אישנה אבו 2 -דע רגסי-אל רעשהו אציו רעשה ןתפמ-לע הוחתשהו וימלש-תאו ותלוע-תא .ברעה .הוהי ינפל םישדחבו תותבשב אוהה רעשה חתפ ץראה-םע ווחתשהו 3 ליאו םמימת םישבכ השש תבשה םויב הוהיל אישנה ברקי-רשא הלעהו 4 .םימת .הפיאל ןיה ןמשו ודי תתמ החנמ םישבכלו ליאל הפיא החנמו 5 .ויהי םמימת ליאו םשבכ תששו םמימת רקב-ןב רפ שדחה םויבו 6 ןיה ןמשו ודי גישת רשאכ םישבכלו החנמ השעי ליאל הפיאו רפל הפיאו 7 .הפיאל .אצי וכרדבו אובי רעשה םלוא ךרד אישנה אובבו 8 אצי תוחתשהל ןופצ רעש-ךרד אבה םידעומב הוהי ינפל ץראה-םע אובבו 9 רעשה ךרד בושי אל הנופצ רעש-ךרד אצי בגנ רעש-ךרד אבהו בגנ רעש-ךרד .ואצי וחכנ יכ וב אב-רשא .ואצי םתאצבו אובי םאובב םכותב אישנהו 10 תתמ םישבכלו ליאל הפיאו רפל הפיא החנמה היהת םידעומבו םיגחבו 11 .הפיאל ןיה ןמשו ודי רעשה תא ול חתפו הוהיל הבדנ םימלש-וא הלוע הבדנ אישנה השעי-יכו 12 רגסו אציו תבשה םויב השעי רשאכ וימלש-תאו ותלע-תא השעו םידק הנפה .ותאצ ירחא רעשה-תא .ותא השעת רקבב רקבב הוהיל םויל הלוע השעת םימת ותנש-ןב שבכו 13 -תא סרל ןיהה תישילש ןמשו הפיאה תישש רקבב רקבב וילע השעת החנמו 14 .דימת םלוע תוקח הוהיל החנמ תלסה .דימת תלוע רקבב רקבב ןמשה-תאו החנמה-תאו שבכה-תא ושעו 15 איה ותלחנ וינבמ שיאל הנתמ אישנה ןתי-יכ הוהי ינדא רמא-הכ 16 .הלחנב איה םתזחא היהת וינבל תבשו רורדה תנש-דע ול התיהו וידבעמ דחאל ותלחנמ הנתמ ןתי-יכו 17 .היהת םהל וינב ותלחנ ךא אישנל וינב-תא לחני ותזחאמ םתזחאמ םתנוהל םעה תלחנמ אישנה חקי-אלו 18 .ותזחאמ שיא ימע וצפי-אל רשא ןעמל תונפה םינהכה-לא שדקה תוכשלה-לא רעשה ףתכ-לע רשא אובמב ינאיביו 19 .המי םתכריב םוקמ םש-הנהו הנופצ רשא תאטחה-תאו םשאה-תא םינהכה םש-ולשבי רשא םוקמה הז ילא רמאיו 20 .םעה-תא שדקל הנוציחה רצחה-לא איצוה יתלבל החנמה-תא ופאי הנהו רצחה יעוצקמ תעברא-לא ינריבעיו הנציחה רצחה-לא ינאיצויו 21 .רצחה עצקמב רצח רצחה עצקמב רצח תחא הדמ בחר םישלשו ךרא םיעברא תורטק תורצח רצחה תועצקמ תעבראב 22 .תועצקהמ םתעבראל .ביבס תוריטה תחתמ יושע תולשבמו םתעבראל ביבס םהב ביבס רוטו 23 חבז-תא תיבה יתרשמ םש-ולשבי רשא םילשבמה תיב הלא ילא רמאיו 24 .םעה