Ezekiel chapter 47 קרפ לאקזחי ינפ-יכ המידק תיבה ןתפמ תחתמ םיאצי םימ-הנהו תיבה חתפ-לא ינבשיו 1 .חבזמל בגנמ תינמיה תיבה ףתכמ תחתמ םידרי םימהו םידק תיבה הנופה ךרד ץוחה רעש-לא ץוח ךרד ינבסיו הנופצ רעש-ךרד ינאצויו 2 .תינמיה ףתכה-ןמ םיכפמ םימ-הנהו םידק .םיספא ימ םימב ינרבעיו המאב ףלא דמיו ודיב וקו םידק שיאה-תאצב 3 .םינתמ ימ ינרבעיו ףלא דמיו םיכרב םימ םימב ינרבעיו ףלא דמיו 4 -אל רשא לחנ וחש ימ םימה ואג-יכ רבעל לכוא-אל רשא לחנ ףלא דמיו 5 .רבעי .לחנה תפש ינבשיו ינכלויו םדא-ןב תיארה ילא רמאיו 6 .הזמו הזמ דאמ בר ץע לחנה תפש-לא הנהו ינבושב 7 הברעה-לע ודריו הנומדקה הלילגה-לא םיאצוי הלאה םימה ילא רמאיו 8 .םימה ואפרנו םיאצומה המיה-לא המיה ואבו היהו היחי םילחנ םש אובי רשא-לכ לא ץרשי-רשא היח שפנ-לכ היהו 9 המש אובי-רשא לכ יחו ואפריו הלאה םימה המש ואב יכ דאמ הבר הגדה .לחנה םימרחל חוטשמ םילגע ןיע-דעו ידג ןיעמ םיגוד וילע ודמעי היהו 10 .דאמ הבר לודגה םיה תגדכ םתגד היהת הנימל ויהי .ונתנ חלמל ואפרי אלו ויאבגו ותאצב 11 -אלו והלע לובי-אל לכאמ-ץע-לכ הזמו הזמ ותפש-לע הלעי לחנה-לעו 12 וירפ ויהו םיאצוי המה שדקמה-ןמ וימימ יכ רכבי וישדחל וירפ םתי .הפורתל והלעו לכאמל יטבש רשע ינשל ץראה-תא ולחנתת רשא לובג הג הוהי ינדא רמא הכ 13 .םילבח ףסוי לארשי הלפנו םכיתבאל התתל ידי-תא יתאשנ רשא ויחאכ שיא התוא םתלחנו 14 .הלחנב םכל תאזה ux`d .הדדצ אובל ןלתח ךרדה לודגה םיה-ןמ הנופצ תאפל ץראה לובג הזו 15 ןוכיתה רצח תמח לובג ןיבו קשמד לובג-ןיב רשא םירבס התורב תמח 16 .ןרוח לובג-לא רשא תמח לובגו הנופצ ןופצו קשמד לובג ןוניע רצח םיה-ןמ לובג היהו 17 .ןופצ תאפ תאו לארשי ץרא ןיבמו דעלגה ןיבמו קשמד-ןיבמו ןרוח ןיבמ םידק תאפו 18 .המידק תאפ תאו ודמת ינומדקה םיה-לע לובגמ ןדריה תאו לודגה םיה-לא הלחנ שדק תובירמ ימ-דע רמתמ הנמית בגנ תאפו 19 .הבגנ הנמית-תאפ .םי-תאפ תאז תמח אובל חכנ-דע לובגמ לודגה םיה םי-תאפו 20 .לארשי יטבשל םכל תאזה ץראה-תא םתקלחו 21 םינב ודלוה-רשא םככותב םירגה םירגהלו םכל הלחנב התוא ולפת היהו 22 יטבש ךותב הלחנב ולפי םכתא לארשי ינבב חרזאכ םכל ויהו םככותב .לארשי .הוהי ינדא םאנ ותלחנ ונתת םש ותא רגה רג-רשא טבשב היהו 23