Ezekiel chapter 48 קרפ לאקזחי ןניע רצח תמח-אובל ןלתח-ךרד די-לא הנופצ הצקמ םיטבשה תומש הלאו 1 .דחא ןד םיה םידק-תאפ ול-ויהו תמח די-לא הנופצ קשמד לובג .דחא רשא המי-תאפ-דע םידק תאפמ ןד לובג לעו 2 .דחא ילתפנ המי-תאפ-דעו המידק תאפמ רשא לובג לעו 3 .דחא השנמ המי-תאפ-דע המדק תאפמ ילתפנ לובג לעו 4 .דחא םירפא המי-תאפ-דע המדק תאפמ השנמ לובג לעו 5 .דחא ןבואר המי-תאפ-דעו םידק תאפמ םירפא לובג לעו 6 .דחא הדוהי המי-תאפ-דע םידק תאפמ ןבואר לובג לעו 7 ומירת-רשא המורתה היהת המי-תאפ-דע םידק תאפמ הדוהי לובג לעו 8 היהו המי-תאפ-דע המידק תאפמ םיקלחה דחאכ ךראו בחר ףלא םירשעו השמח .וכותב שדקמה .םיפלא תרשע בחרו ףלא םירשעו השמח ךרא הוהיל ומירת רשא המורתה 9 בחר המיו ףלא םירשעו השמח הנופצ םינהכל שדקה-תמורת היהת הלאלו 10 היהו ףלא םירשעו השמח ךרא הבגנו םיפלא תרשע בחר המידקו םיפלא תרשע .וכותב הוהי-שדקמ ינב תועתב ועת-אל רשא יתרמשמ ורמש רשא קודצ ינבמ שדקמה םינהכל 11 .םיולה ועת רשאכ לארשי .םיולה לובג-לא םישדק שדק ץראה תמורתמ הימורת םהל התיהו 12 םיפלא תרשע בחרו ךרא ףלא םירשעו השמח םינהכה לובג תמעל םיולהו 13 .םיפלא תרשע בחרו ףלא םירשעו השמח ךרא-לכ .הוהיל שדק-יכ ץראה תישאר רובעי אלו רמי אלו ונממ ורכמי-אלו 14 ריעל אוה-לח ףלא םירשעו השמח ינפ-לע בחרב רתונה םיפלא תשמחו 15 .הכותב ריעה התיהו שרגמלו בשומל שמח שמח בגנ-תאפו םיפלא תעבראו תואמ שמח ןופצ תאפ היתודמ הלאו 16 שמח המי-תאפו םיפלא תעבראו תואמ שמח םידק תאפמו םיפלא תעבראו תואמ .םיפלא תעבראו תואמ המידקו םיתאמו םישמח הבגנו םיתאמו םישמח הנופצ ריעל שרגמ היהו 17 .םיתאמו םישמח המיו םיתאמו םישמח המי םיפלא תרשעו המידק םיפלא תרשע שדקה תמורת תמעל ךראב רתונהו 18 .ריעה ידבעל םחלל התאובת התיהו שדקה תמורת תמעל היהו .לארשי יטבש לכמ והודבעי ריעה דבעהו 19 -תא ומירת תיעיבר ףלא םירשעו השמחב ףלא םירשעו השמח המורתה-לכ 20 .ריעה תזחא-לא שדקה תמורת השמח ינפ-לא ריעה תזחאלו שדקה-תמורתל הזמו הזמ אישנל רתונהו 21 -לע ףלא םירשעו השמח ינפ-לע המיו המידק לובג-דע המורת ףלא םירשעו .הכותב תיבה שדקמו שדקה תמורת התיהו אישנל םיקלח תמעל המי לובג הדוהי לובג ןיב היהי אישנל רשא ךותב ריעה תזחאמו םיולה תזחאמו 22 .היהי אישנל ןמינב לובג ןיבו .דחא ןמינב המי-תאפ-דע המידק תאפמ םיטבשה רתיו 23 .דחא ןועמש המי-תאפ-דע המידק תאפמ ןמינב לובג לעו 24 .דחא רכששי המי-תאפ-דע המידק תאפמ ןועמש לובג לעו 25 .דחא ןלובז המי-תאפ-דע המידק תאפמ רכששי לובג לעו 26 .דחא דג המי-תאפ-דע המדק תאפמ ןלובז לובג לעו 27 שדק תבירמ ימ רמתמ לובג היהו הנמית בגנ תאפ-לא דג לובג לעו 28 .לודגה םיה-לע הלחנ ינדא םאנ םתוקלחמ הלאו לארשי יטבשל הלחנמ וליפת-רשא ץראה תאז 29 .הוהי .הדמ םיפלא תעבראו תואמ שמח ןופצ תאפמ ריעה תאצות הלאו 30 ןבואר רעש הנופצ השולש םירעש לארשי יטבש תומש-לע ריעה ירעשו 31 .דחא יול רעש דחא הדוהי רעש דחא ףסוי רעשו השלש םירעשו םיפלא תעבראו תואמ שמח המידק תאפ-לאו 32 .דחא ןד רעש דחא ןמינב רעש דחא ןועמש רעש השלש םירעשו הדמ םיפלא תעבראו תואמ שמח הבגנ-תאפו 33 .דחא ןלובז רעש דחא רכששי רעש דחא רשא רעש דחא דג רעש השלש םהירעש םיפלא תעבראו תואמ שמח המי-תאפ 34 .דחא ילתפנ רעש דחא .המש הוהי םוימ ריעה-םשו ףלא רשע הנמש ביבס 35