Ezra chapter 1 קרפ ארזע -תא הוהי ריעה הימרי יפמ הוהי-רבד תולכל סרפ ךלמ שרוכל תחא תנשבו 1 .רמאל בתכמב-םגו ותוכלמ-לכב לוק-רבעיו סרפ-ךלמ שרכ חור -אוהו םימשה יהלא הוהי יל ןתנ ץראה תוכלממ לכ סרפ ךלמ שרכ רמא הכ 2 .הדוהיב רשא םלשוריב תיב ול-תונבל ילע דקפ -תא ןביו הדוהיב רשא םלשוריל לעיו ומע ויהלא יהי ומע-לכמ םכב-ימ 3 .םלשוריב רשא םיהלאה אוה לארשי יהלא הוהי תיב ףסכב ומקמ ישנא והואשני םש-רג אוה רשא תומקמה-לכמ ראשנה-לכו 4 .םלשוריב רשא םיהלאה תיבל הבדנה-םע המהבבו שוכרבו בהזבו ריעה לכל םיולהו םינהכהו ןמינבו הדוהיל תובאה ישאר ומוקיו 5 .םלשוריב רשא הוהי תיב-תא תונבל תולעל וחור-תא םיהלאה תונדגמבו המהבבו שוכרב בהזב ףסכ-ילכב םהידיב וקזח םהיתביבס-לכו 6 .בדנתה-לכ-לע דבל םלשורימ רצנדכובנ איצוה רשא הוהי-תיב ילכ-תא איצוה שרוכ ךלמהו 7 .ויהלא תיבב םנתיו אישנה רצבששל םרפסיו רבזגה תדרתמ די-לע סרפ ךלמ שרוכ םאיצויו 8 .הדוהיל העשת םיפלחמ ףלא ףסכ-ילטרגא םישלש בהז ילטרגא םרפסמ הלאו 9 .םירשעו םירחא םילכ הרשעו תואמ עברא םינשמ ףסכ ירופכ םישלש בהז ירופכ 10 .ףלא םע רצבשש הלעה לכה תואמ עבראו םיפלא תשמח ףסכלו בהזל םילכ-לכ 11 .םלשוריל לבבמ הלוגה תולעה