Ezra chapter 3 קרפ ארזע -לא דחא שיאכ םעה ופסאיו םירעב לארשי ינבו יעיבשה שדחה עגיו 1 .םלשורי ונביו ויחאו לאיתלאש-ןב לבברזו םינהכה ויחאו קדצוי-ןב עושי םקיו 2 .םיהלאה-שיא השמ תרותב בותככ תולע וילע תולעהל לארשי יהלא חבזמ-תא וילע לעיו תוצראה ימעמ םהילע המיאב יכ ויתנוכמ-לע חבזמה וניכיו 3 .ברעלו רקבל תולע הוהיל תולע םוי-רבד טפשמכ רפסמב םויב םוי תלעו בותככ תוכסה גח-תא ושעיו 4 .ומויב בדנתמ לכלו םישדקמה הוהי ידעומ-לכלו םישדחלו דימת תלע ןכירחאו 5 .הוהיל הבדנ אל הוהי לכיהו הוהיל תולע תולעהל ולחה יעיבשה שדחל דחא םוימ 6 .דסי איבהל םירצלו םינדצל ןמשו התשמו לכאמו םישרחלו םיבצחל ףסכ-ונתיו 7 .םהילע סרפ-ךלמ שרוכ ןוישרכ אופי םי-לא ןונבלה-ןמ םיזרא יצע לבברז ולחה ינשה שדחב םלשוריל םיהלאה תיב-לא םאובל תינשה הנשבו 8 םיאבה-לכו םיולהו םינהכה םהיחא ראשו קדצוי-ןב עושיו לאיתלאש-ןב תכאלמ-לע חצנל הלעמו הנש םירשע ןבמ םיולה-תא ודימעיו םלשורי יבשהמ .הוהי-תיב השע-לע חצנל דחאכ הדוהי-ינב וינבו לאימדק ויחאו וינב עושי דמעיו 9 .םיולה םהיחאו םהינב דדנח ינב םיהלאה תיבב הכאלמה תורצצחב םישבלמ םינהכה ודימעיו הוהי לכיה-תא םינבה ודסיו 10 .לארשי-ךלמ דיוד ידי-לע הוהי-תא ללהל םיתלצמב ףסא-ינב םיולהו -לכו לארשי-לע ודסח םלועל-יכ בוט יכ הוהיל תדוהבו ללהב ונעיו 11 .הוהי-תיב דסוה לע הוהיל ללהב הלודג העורת ועירה םעה תיבה-תא ואר רשא םינקזה תובאה ישארו םיולהו םינהכהמ םיברו 12 החמשב העורתב םיברו לודג לוקב םיכב םהיניעב תיבה הז ודסיב ןושארה .לוק םירהל םיעירמ םעה יכ םעה יכב לוקל החמשה תעורת לוק םיריכמ םעה ןיאו 13 .קוחרמל-דע עמשנ לוקהו הלודג העורת