Ezra chapter 6 קרפ ארזע המת ןיתחהמ איזנג יד אירפס תיבב ורקבו םעט םש אכלמ שוירד ןידאב 1 .לבבב הוגב ביתכ-ןכו הדח הלגמ התנידמ ידמב יד אתריבב אתמחאב חכתשהו 2 .הנורכד אתיב םלשוריב אהלא-תיב םעט םש אכלמ שרוכ אכלמ שרוכל הדח תנשב 3 היתפ ןיתש ןימא המור ןילבוסמ יהושאו ןיחבד ןיחבד-יד רתא אנבתי .ןיתש ןימא אכלמ תיב-ןמ אתקפנו תדח עא-יד ךבדנו אתלת ללג ןבא-יד ןיכבדנ 4 .בהיתת -יד אלכיה-ןמ קפנה רצנדכובנ יד אפסכו הבהד יד אהלא-תיב ינאמ ףאו 5 תחתו הרתאל םלשוריב-יד אלכיהל ךהיו ןוביתהי לבבל לביהו םלשוריב .אהלא תיבב הרהנ רבעב יד איכסרפא ןוהתונכו ינזוב רתש הרהנ-רבע תחפ ינתת ןעכ 6 .המת-ןמ ווה ןיקיחר ךד אהלא-תיב אידוהי יבשלו אידוהי תחפ ךד אהלא-תיב תדיבעל וקבש 7 .הרתא-לע ןונבי אהלא-תיב אנבמל ךלא אידוהי יבש-םע ןודבעת-יד אמל םעט םיש ינמו 8 אירבגל אבהיתמ אוהת אתקפנ אנרפסא הרהנ רבע תדמ יד אכלמ יסכנמו ךד .אלטבל אל-יד ךלא חלמ ןיטנח אימש הלאל ןולעל ןירמאו ןירכדו ןירות ינבו ןחשח המו 9 אל-יד םויב םוי םהל בהיתמ אוהל םלשוריב-יד אינהכ רמאמכ חשמו רמח .ולש .יהונבו אכלמ ייחל ןילצמו אימש הלאל ןיחוחינ ןיברקהמ ןוהל-יד 10 התיב-ןמ עא חסנתי הנד אמגתפ אנשהי יד שנא-לכ יד םעט םיש ינמו 11 .הנד-לע דבעתי ולונ התיבו יהלע אחמתי ףיקזו הינשהל הדי חלשי יד םעו ךלמ-לכ רגמי המת המש ןכש יד אהלאו 12 .דבעתי אנרפסא םעט תמש שוירד הנא םלשוריב יד ךד אהלא-תיב הלבחל שוירד חלש-יד לבקל ןוהתונכו ינזוב רתש הרהנ-רבע תחפ ינתת ןידא 13 .ודבע אנרפסא אמנכ אכלמ אודע-רב הירכזו האיבנ יגח תאובנב ןיחלצמו ןינב אידוהי יבשו 14 ךלמ אתששחתראו שוירדו שרוכ םעטמו לארשי הלא םעט-ןמ וללכשו ונבו .סרפ תוכלמל תש-תנש איה-יד רדא חריל התלת םוי דע הנד התיב איצישו 15 .אכלמ שוירד הנד אהלא-תיב תכנח אתולג-ינב ראשו איולו אינהכ לארשי-ינב ודבעו 16 .הודחב עברא ןירמא ןיתאמ ןירכד האמ ןירות הנד אהלא-תיב תכנחל וברקהו 17 .לארשי יטבש ןינמל רשע-ירת לארשי-לכ-לע איטחל ןיזע יריפצו האמ יד אהלא תדיבע-לע ןוהתקלחמב איולו ןוהתגלפב אינהכ ומיקהו 18 .השמ רפס בתככ םלשוריב .ןושארה שדחל רשע העבראב חספה-תא הלוגה-ינב ושעיו 19 ינב-לכל חספה וטחשיו םירוהט םלכ דחאכ םיולהו םינהכה ורהטה יכ 20 .םהלו םינהכה םהיחאלו הלוגה םהלא ץראה-יוג תאמטמ לדבנה לכו הלוגהמ םיבשה לארשי-ינב ולכאיו 21 .לארשי יהלא הוהיל שרדל רושא-ךלמ בל בסהו הוהי םחמש יכ החמשב םימי תעבש תוצמ-גח ושעיו 22 .לארשי יהלא םיהלאה-תיב תכאלמב םהידי קזחל םהילע