Ezra chapter 7 קרפ ארזע -ןב הירש-ןב ארזע סרפ-ךלמ אתסשחתרא תוכלמב הלאה םירבדה רחאו 1 .היקלח-ןב הירזע .בוטיחא-ןב קודצ-ןב םולש-ןב 2 .תוירמ-ןב הירזע-ןב הירמא-ןב 3 .יקב-ןב יזע-ןב היחרז-ןב 4 .שארה ןהכה ןרהא-ןב רזעלא-ןב סחניפ-ןב עושיבא-ןב 5 יהלא הוהי ןתנ-רשא השמ תרותב ריהמ רפס-אוהו לבבמ הלע ארזע אוה 6 .ותשקב לכ וילע ויהלא הוהי-דיכ ךלמה ול-ןתיו לארשי םיניתנהו םירעשהו םיררשמהו םיולהו םינהכה-ןמו לארשי-ינבמ ולעיו 7 .ךלמה אתסשחתראל עבש-תנשב םלשורי-לא .ךלמל תיעיבשה תנש איה ישימחה שדחב םלשורי אביו 8 אב ישימחה שדחל דחאבו לבבמ הלעמה דסי אוה ןושארה שדחל דחאב יכ 9 .וילע הבוטה ויהלא-דיכ םלשורי-לא קח לארשיב דמללו תשעלו הוהי תרות-תא שורדל ובבל ןיכה ארזע יכ 10 .טפשמו רפס רפסה ןהכה ארזעל אתסשחתרא ךלמה ןתנ רשא ןותשנה ןגשרפ הזו 11 .לארשי-לע ויקחו הוהי-תוצמ ירבד רימג אימש הלא-יד אתד רפס אנהכ ארזעל איכלמ ךלמ אתסשחתרא 12 .תנעכו איולו יהונהכו לארשי המע-ןמ יתוכלמב בדנתמ-לכ יד םעט םיש ינמ 13 .ךהי ךמע םלשוריל ךהמל דוהי-לע ארקבל חילש יהטעי תעבשו אכלמ םדק-ןמ יד לבק-לכ 14 .ךדיב יד ךהלא תדב םלשורילו יד לארשי הלאל ובדנתה יהוטעיו אכלמ-יד בהדו ףסכ הלביהלו 15 .הנכשמ םלשוריב אינהכו אמע תובדנתה םע לבב תנידמ לכב חכשהת יד בהדו ףסכ לכו 16 .םלשוריב יד םההלא תיבל ןיבדנתמ ןוהתחנמו ןירמא ןירכד ןירות הנד אפסכב אנקת אנרפסא הנד לבק-לכ 17 .םלשוריב יד םכהלא תיב יד החבדמ-לע ומה ברקתו ןוהיכסנו םכהלא תוערכ דבעמל הבהדו אפסכ ראשב בטיי ךיחא-לעו ךילע יד המו 18 .ןודבעת .םלשורי הלא םדק םלשה ךהלא תיב ןחלפל ךל ןיבהיתמ-יד אינאמו 19 .אכלמ יזנג תיב-ןמ ןתנת ןתנמל ךל-לפי יד ךהלא תיב תוחשח ראשו 20 -לכ יד הרהנ רבעב יד אירבזג לכל םעט םיש אכלמ אתסשחתרא הנא ינמו 21 .דבעתי אנרפסא אימש הלא-יד אתד רפס הנהכ ארזע ןוכנלאשי יד -דעו האמ ןיתב רמח-דעו האמ ןירכ ןיטנח-דעו האמ ןירככ ףסכ-דע 22 .בתכ אל-יד חלמו האמ חשמ ןיתב אוהל המל-יד אימש הלא תיבל אדזרדא דבעתי אימש הלא םעט-ןמ יד-לכ 23 .יהונבו אכלמ תוכלמ-לע ףצק תיב יחלפו איניתנ איערת אירמז איולו אינהכ-לכ יד ןיעדוהמ םכלו 24 .םהילע אמרמל טילש אל ךלהו ולב הדנמ הנד אהלא ןינאד ןוהל-יד ןינידו ןיטפש ינמ ךדיב-יד ךהלא תמכחכ ארזע תנאו 25 .ןועדוהת עדי אל ידו ךהלא יתד יעדי-לכל הרהנ רבעב יד המע-לכל אוהל הניד אנרפסא אכלמ יד אתדו ךהלא-יד אתד דבע אוהל אל-יד-לכו 26 .ןירוסאלו ןיסכנ שנעל-ןה ושרשל ןה תומל ןה הנמ דבעתמ תיב-תא ראפל ךלמה בלב תאזכ ןתנ רשא וניתובא יהלא הוהי ךורב 27 .םלשוריב רשא הוהי ינאו םירבגה ךלמה ירש-לכלו ויצעויו ךלמה ינפל דסח-הטה ילעו 28 .ימע תולעל םישאר לארשימ הצבקאו ילע יהלא הוהי-דיכ יתקזחתה