Ezra chapter 8 קרפ ארזע .לבבמ ךלמה אתסשחתרא תוכלמב ימע םילעה םשחיתהו םהיתבא ישאר הלאו 1 .שוטח דיוד ינבמ לאינד רמתיא ינבמ םשרג סחניפ ינבמ 2 .םישמחו האמ םירכזל שחיתה ומעו הירכז שערפ ינבמ הינכש ינבמ 3 .םירכזה םיתאמ ומעו היחרז-ןב יניעוהילא באומ תחפ ינבמ 4 .םירכזה תואמ שלש ומעו לאיזחי-ןב הינכש ינבמ 5 .םירכזה םישמח ומעו ןתנוי-ןב דבע ןידע ינבמו 6 .םירכזה םיעבש ומעו הילתע-ןב היעשי םליע ינבמו 7 .םירכזה םינמש ומעו לאכימ-ןב הידבז היטפש ינבמו 8 .םירכזה רשע הנמשו םיתאמ ומעו לאיחי-ןב הידבע באוי ינבמ 9 .םירכזה םיששו האמ ומעו היפסוי-ןב תימולש ינבמו 10 .םירכזה הנמשו םירשע ומעו יבב-ןב הירכז יבב ינבמו 11 .םירכזה הרשעו האמ ומעו ןטקה-ןב ןנחוי דגזע ינבמו 12 םהמעו היעמשו לאיעי טלפילא םתומש הלאו םינרחא םקינדא ינבמו 13 .םירכזה םישש .םירכזה םיעבש ומעו דובזו יתוע יוגב ינבמו 14 םעב הניבאו השלש םימי םש הנחנו אוהא-לא אבה רהנה-לא םצבקאו 15 .םש יתאצמ-אל יול ינבמו םינהכבו ןתנלו ןתנלאלו בירילו ןתנלאלו היעמשל לאיראל רזעילאל החלשאו 16 .םיניבמ ןתנלאלו ביריוילו םישאר םלשמלו הירכזלו רבדל םירבד םהיפב המישאו םוקמה איפסכב שארה ודא-לע םתוא האצואו 17 .וניהלא תיבל םיתרשמ ונל-איבהל םוקמה איפסכב םינותנה ויחא ודא-לא יול-ןב ילחמ ינבמ לכש שיא ונילע הבוטה וניהלא-דיכ ונל ואיביו 18 .רשע הנמש ויחאו וינבו היברשו לארשי-ןב .םירשע םהינבו ויחא יררמ ינבמ היעשי ותאו היבשח-תאו 19 םירשעו םיתאמ םיניתנ םיולה תדבעל םירשהו דיוד ןתנש םיניתנה-ןמו 20 .תומשב ובקנ םלכ ךרד ונממ שקבל וניהלא ינפל תונעתהל אוהא רהנה-לע םוצ םש ארקאו 21 .ונשוכר-לכלו ונפטלו ונל הרשי ונרמא-יכ ךרדב ביואמ ונרזעל םישרפו ליח ךלמה-ןמ לואשל יתשב יכ 22 .ויבזע-לכ לע ופאו וזעו הבוטל וישקבמ-לכ-לע וניהלא-די רמאל ךלמל .ונל רתעיו תאז-לע וניהלאמ השקבנו המוצנו 23 .הרשע םהיחאמ םהמעו היבשח היברשל רשע םינש םינהכה ירשמ הלידבאו 24 וניהלא-תיב תמורת םילכה-תאו בהזה-תאו ףסכה-תא םהל הלוקשאו 25 .םיאצמנה לארשי-לכו וירשו ויצעיו ךלמה ומירהה םירככל האמ ףסכ-ילכו םישמחו תואמ-שש םירככ ףסכ םדי-לע הלקשאו 26 .רככ האמ בהז תדומח םינש הבוט בהצמ תשחנ ילכו ףלא םינכרדאל םירשע בהז ירפכו 27 .בהזכ הוהיל הבדנ בהזהו ףסכהו שדק םילכהו הוהיל שדק םתא םהלא הרמאו 28 .םכיתבא יהלא לארשיל תובאה-ירשו םיולהו םינהכה ירש ינפל ולקשת-דע ורמשו ודקש 29 .הוהי תיב תוכשלה םלשוריב םלשוריל איבהל םילכהו בהזהו ףסכה לקשמ םיולהו םינהכה ולבקו 30 .וניהלא תיבל וניהלא-דיו םלשורי תכלל ןושארה שדחל רשע םינשב אוהא רהנמ העסנו 31 .ךרדה-לע ברואו ביוא ףכמ ונליציו ונילע התיה .השלש םימי םש בשנו םלשורי אובנו 32 תומרמ-די לע וניהלא תיבב םילכהו בהזהו ףסכה לקשנ יעיברה םויבו 33 הידעונו עושי-ןב דבזוי םהמעו סחניפ-ןב רזעלא ומעו ןהכה הירוא-ןב .םיולה יונב-ןב .איהה תעב לקשמה-לכ בתכיו לכל לקשמב רפסמב 34 רשע-םינש םירפ לארשי יהלאל תולע ובירקה הלוגה-ינב יבשהמ םיאבה 35 םינש תאטח יריפצ העבשו םיעבש םישבכ הששו םיעשת םיליא לארשי-לכ-לע .הוהיל הלוע לכה רשע -תא ואשנו רהנה רבע תווחפו ךלמה ינפרדשחאל ךלמה יתד-תא ונתיו 36 .םיהלאה-תיב-תאו םעה