Ezra chapter 9 קרפ ארזע םינהכהו לארשי םעה ולדבנ-אל רמאל םירשה ילא ושגנ הלא תולככו 1 ינמעה יסוביה יזרפה יתחה ינענכל םהיתבעותכ תוצראה ימעמ םיולהו .ירמאהו ירצמה יבאמה דיו תוצראה ימעב שדקה ערז וברעתהו םהינבלו םהל םהיתנבמ ואשנ-יכ 2 .הנושאר הזה לעמב התיה םינגסהו םירשה ישאר רעשמ הטרמאו יליעמו ידגב-תא יתערק הזה רבדה-תא יעמשכו 3 .םמושמ הבשאו ינקזו בשי ינאו הלוגה לעמ לע לארשי-יהלא ירבדב דרח לכ ופסאי ילאו 4 .ברעה תחנמל דע םמושמ יכרב-לע הערכאו יליעמו ידגב יערקבו יתינעתמ יתמק ברעה תחנמבו 5 .יהלא הוהי-לא יפכ השרפאו ובר וניתנוע יכ ךילא ינפ יהלא םירהל יתמלכנו יתשב יהלא הרמאו 6 .םימשל דע הלדג ונתמשאו שאר הלעמל ונחנא ונתנ וניתנועבו הזה םויה דע הלדג המשאב ונחנא וניתבא ימימ 7 םויהכ םינפ תשבבו הזבבו יבשב ברחב תוצראה יכלמ דיב ונינהכ וניכלמ .הזה -תתלו הטילפ ונל ריאשהל וניהלא הוהי תאמ הנחת התיה עגר-טעמכ התעו 8 .ונתדבעב טעמ היחמ ונתתלו וניהלא וניניע ריאהל ושדק םוקמב דתי ונל ינפל דסח ונילע-טיו וניהלא ונבזע אל ונתדבעבו ונחנא םידבע-יכ 9 ויתברח-תא דימעהלו וניהלא תיב-תא םמורל היחמ ונל-תתל סרפ יכלמ .םלשוריבו הדוהיב רדג ונל-תתלו .ךיתוצמ ונבזע יכ תאז-ירחא וניהלא רמאנ-המ התעו 10 ץרא התשרל םיאב םתא רשא ץראה רמאל םיאיבנה ךידבע דיב תיוצ רשא 11 .םתאמטב הפ-לא הפמ הואלמ רשא םהיתבעותב תוצראה ימע תדנב איה הדנ ושרדת-אלו םכינבל ואשת-לא םהיתנבו םהינבל ונתת-לא םכיתונב התעו 12 םתשרוהו ץראה בוט-תא םתלכאו וקזחת ןעמל םלוע-דע םתבוטו םמלש .םלוע-דע םכינבל התא יכ הלדגה ונתמשאבו םיערה ונישעמב ונילע אבה-לכ ירחאו 13 .תאזכ הטילפ ונל התתנו וננועמ הטמל תכשח וניהלא -דע ונב-ףנאת אולה הלאה תובעתה ימעב ןתחתהלו ךיתוצמ רפהל בושנה 14 .הטילפו תיראש ןיאל הלכ וננה הזה םויהכ הטילפ ונראשנ-יכ התא קידצ לארשי יהלא הוהי 15 .תאז-לע ךינפל דומעל ןיא יכ וניתמשאב ךינפל