Ezra chapter 10 קרפ ארזע וילא וצבקנ םיהלאה תיב ינפל לפנתמו הכב ותדותהכו ארזע ללפתהכו 1 .הכב-הברה םעה וכב-יכ םידליו םישנו םישנא דאמ-בר להק לארשימ וניהלאב ונלעמ ונחנא ארזעל רמאיו םלוע ינבמ לאיחי-ןב הינכש ןעיו 2 .תאז-לע לארשיל הוקמ-שי התעו ץראה ימעמ תוירכנ םישנ בשנו ינדא תצעב םהמ דלונהו םישנ-לכ איצוהל וניהלאל תירב-תרכנ התעו 3 .השעי הרותכו וניהלא תוצמב םידרחהו .השעו קזח ךמע ונחנאו רבדה ךילע-יכ םוק 4 הזה רבדכ תושעל לארשי-לכו םיולה םינהכה ירש-תא עבשיו ארזע םקיו 5 .ועבשיו ךליו בישילא-ןב ןנחוהי תכשל-לא ךליו םיהלאה תיב ינפלמ ארזע םקיו 6 .הלוגה לעמ-לע לבאתמ יכ התש-אל םימו לכא-אל םחל םש .םלשורי ץבקהל הלוגה ינב לכל םלשוריו הדוהיב לוק וריבעיו 7 ושוכר-לכ םרחי םינקזהו םירשה תצעכ םימיה תשלשל אובי-אל רשא לכו 8 .הלוגה להקמ לדבי אוהו יעישתה שדח אוה םימיה תשלשל םלשורי ןמינבו הדוהי-ישנא-לכ וצבקיו 9 רבדה-לע םידיערמ םיהלאה תיב בוחרב םעה-לכ ובשיו שדחב םירשעב .םימשגהמו תוירכנ םישנ ובישתו םתלעמ םתא םהלא רמאיו ןהכה ארזע םקיו 10 .לארשי תמשא-לע ףיסוהל ץראה ימעמ ולדבהו ונוצר ושעו םכיתבא-יהלא הוהיל הדות ונת התעו 11 .תוירכנה םישנה-ןמו .תושעל ונילע ךירבדכ ןכ לודג לוק ורמאיו להקה-לכ ונעיו 12 דחא םויל-אל הכאלמהו ץוחב דומעל חכ ןיאו םימשג תעהו בר םעה לבא 13 .הזה רבדב עשפל וניברה-יכ םינשל אלו אבי תוירכנ םישנ בישהה ונירעב רשא לכו להקה-לכל ונירש אנ-ודמעי 14 וניהלא-ףא ןורח בישהל דע היטפשו ריעו ריע-ינקז םהמעו םינמזמ םיתעל .הזה רבדל דע ונממ יתבשו םלשמו תאז-לע ודמע הוקת-ןב היזחיו לאהשע-ןב ןתנוי ךא 15 .םרזע יולה תיבל תובאה ישאר םישנא ןהכה ארזע ולדביו הלוגה ינב ןכ-ושעיו 16 .רבדה שוירדל ירישעה שדחל דחא םויב ובשיו תומשב םלכו םתבא .ןושארה שדחל דחא םוי דע תוירכנ םישנ ובישהה םישנא לכב ולכיו 17 קדצוי-ןב עושי ינבמ תוירכנ םישנ ובישה רשא םינהכה ינבמ אצמיו 18 .הילדגו ביריו רזעילאו הישעמ ויחאו .םתמשא-לע ןאצ-ליא םימשאו םהישנ איצוהל םדי ונתיו 19 .הידבזו יננח רמא ינבמו 20 .היזעו לאיחיו היעמשו הילאו הישעמ םרח ינבמו 21 .השעלאו דבזוי לאנתנ לאעמשי הישעמ יניעוילא רוחשפ ינבמו 22 .רזעילאו הדוהי היחתפ אטילק אוה הילקו יעמשו דבזוי םיולה-ןמו 23 .ירואו םלטו םלש םירעשה-ןמו בישילא םיררשמה-ןמו 24 היכלמו רזעלאו ןמימו היכלמו היזיו הימר שערפ ינבמ לארשימו 25 .הינבו .הילאו תומריו ידבעו לאיחיו הירכז הינתמ םליע ינבמו 26 .אזיזעו דבזו תומריו הינתמ בישילא ינעוילא אותז ינבמו 27 .ילתע יבז היננח ןנחוהי יבב ינבמו 28 .תומרי לאשו בושי הידעו ךולמ םלשמ ינב ינבמו 29 .השנמו יונבו לאלצב הינתמ הישעמ הינב ללכו אנדע באומ תחפ ינבמו 30 .ןועמש היעמש היכלמ הישי רזעילא םרח ינבו 31 .הירמש ךולמ ןמינב 32 .יעמש השנמ ימרי טלפילא דבז התתמ ינתמ םשח ינבמ 33 .לאואו םרמע ידעמ ינב ינבמ 34 .יהלכ הידב הינב 35 .בישילא תומרמ הינו 36 .ושעיו ינתמ הינתמ 37 .יעמש יונבו ינבו 38 .הידעו ןתנו הימלשו 39 .ירש ישש יבדנכמ 40 .הירמש והימלשו לארזע 41 .ףסוי הירמא םולש 42 .הינב לאויו ודי אניבז דבז היתתמ לאיעי ובנ ינבמ 43 .םינב ומישיו םישנ םהמ שיו תוירכנ םישנ ואשנ הלא-לכ 44