Genesis chapter 1 קרפ תישארב .ץראה תאו םימשה תא םיהלא ארב תישארב 1 ינפ-לע תפחרמ םיהלא חורו םוהת ינפ-לע ךשחו והבו והת התיה ץראהו 2 .םימה .רוא-יהיו רוא יהי םיהלא רמאיו 3 .ךשחה ןיבו רואה ןיב םיהלא לדביו בוט-יכ רואה-תא םיהלא אריו 4 םוי רקב-יהיו ברע-יהיו הליל ארק ךשחלו םוי רואל םיהלא ארקיו 5 .דחא .םימל םימ ןיב לידבמ יהיו םימה ךותב עיקר יהי םיהלא רמאיו 6 םימה ןיבו עיקרל תחתמ רשא םימה ןיב לדביו עיקרה-תא םיהלא שעיו 7 .ןכ-יהיו עיקרל לעמ רשא .ינש םוי רקב-יהיו ברע-יהיו םימש עיקרל םיהלא ארקיו 8 -יהיו השביה הארתו דחא םוקמ-לא םימשה תחתמ םימה ווקי םיהלא רמאיו 9 .ןכ -יכ םיהלא אריו םימי ארק םימה הוקמלו ץרא השביל םיהלא ארקיו 10 .בוט ונימל ירפ השע ירפ ץע ערז עירזמ בשע אשד ץראה אשדת םיהלא רמאיו 11 .ןכ-יהיו ץראה-לע וב-וערז רשא וב-וערז רשא ירפ-השע ץעו והנימל ערז עירזמ בשע אשד ץראה אצותו 12 .בוט-יכ םיהלא אריו והנימל .ישילש םוי רקב-יהיו ברע-יהיו 13 הלילה ןיבו םויה ןיב לידבהל םימשה עיקרב תראמ יהי םיהלא רמאיו 14 .םינשו םימילו םידעומלו תתאל ויהו .ןכ-יהיו ץראה-לע ריאהל םימשה עיקרב תרואמל ויהו 15 -תאו םויה תלשממל לדגה רואמה-תא םילדגה תראמה ינש-תא םיהלא שעיו 16 .םיבכוכה תאו הלילה תלשממל ןטקה רואמה .ץראה-לע ריאהל םימשה עיקרב םיהלא םתא ןתיו 17 -יכ םיהלא אריו ךשחה ןיבו רואה ןיב לידבהלו הלילבו םויב לשמלו 18 .בוט .יעיבר םוי רקב-יהיו ברע-יהיו 19 ינפ-לע ץראה-לע ףפועי ףועו היח שפנ ץרש םימה וצרשי םיהלא רמאיו 20 .םימשה עיקר וצרש רשא תשמרה היחה שפנ-לכ תאו םילדגה םנינתה-תא םיהלא ארביו 21 .בוט-יכ םיהלא אריו והנימל ףנכ ףוע-לכ תאו םהנימל םימה ברי ףועהו םימיב םימה-תא ואלמו וברו ורפ רמאל םיהלא םתא ךרביו 22 .ץראב .ישימח םוי רקב-יהיו ברע-יהיו 23 ץרא-ותיחו שמרו המהב הנימל היח שפנ ץראה אצות םיהלא רמאיו 24 .ןכ-יהיו הנימל שמר-לכ תאו הנימל המהבה-תאו הנימל ץראה תיח-תא םיהלא שעיו 25 .בוט-יכ םיהלא אריו והנימל המדאה ףועבו םיה תגדב ודריו ונתומדכ ונמלצב םדא השענ םיהלא רמאיו 26 .ץראה-לע שמרה שמרה-לכבו ץראה-לכבו המהבבו םימשה ארב הבקנו רכז ותא ארב םיהלא םלצב ומלצב םדאה-תא םיהלא ארביו 27 .םתא השבכו ץראה-תא ואלמו וברו ורפ םיהלא םהל רמאיו םיהלא םתא ךרביו 28 .ץראה-לע תשמרה היח-לכבו םימשה ףועבו םיה תגדב ודרו -לכ ינפ-לע רשא ערז ערז בשע-לכ-תא םכל יתתנ הנה םיהלא רמאיו 29 .הלכאל היהי םכל ערז ערז ץע-ירפ וב-רשא ץעה-לכ-תאו ץראה שפנ וב-רשא ץראה-לע שמור לכלו םימשה ףוע-לכלו ץראה תיח-לכלו 30 .ןכ-יהיו הלכאל בשע קרי-לכ-תא היח םוי רקב-יהיו ברע-יהיו דאמ בוט-הנהו השע רשא-לכ-תא םיהלא אריו 31 .יששה