Genesis chapter 2 קרפ תישארב .םאבצ-לכו ץראהו םימשה ולכיו 1 -לכמ יעיבשה םויב תבשיו השע רשא ותכאלמ יעיבשה םויב םיהלא לכיו 2 .השע רשא ותכאלמ -רשא ותכאלמ-לכמ תבש וב יכ ותא שדקיו יעיבשה םוי-תא םיהלא ךרביו 3 .תושעל םיהלא `xa .םימשו ץרא םיהלא הוהי תושע םויב םארבהב ץראהו םימשה תודלות הלא 4 ריטמה אל יכ חמצי םרט הדשה בשע-לכו ץראב היהי םרט הדשה חיש לכו 5 .המדאה-תא דבעל ןיא םדאו ץראה-לע םיהלא הוהי .המדאה-ינפ-לכ-תא הקשהו ץראה-ןמ הלעי דאו 6 םייח תמשנ ויפאב חפיו המדאה-ןמ רפע םדאה-תא םיהלא הוהי רצייו 7 .היח שפנל םדאה יהיו .רצי רשא םדאה-תא םש םשיו םדקמ ןדעב-ןג םיהלא הוהי עטיו 8 ץעו לכאמל בוטו הארמל דמחנ ץע-לכ המדאה-ןמ םיהלא הוהי חמציו 9 .ערו בוט תעדה ץעו ןגה ךותב םייחה .םישאר העבראל היהו דרפי םשמו ןגה-תא תוקשהל ןדעמ אצי רהנו 10 .בהזה םש-רשא הליוחה ץרא-לכ תא בבסה אוה ןושיפ דחאה םש 11 .םהשה ןבאו חלדבה םש בוט אוהה ץראה בהזו 12 .שוכ ץרא-לכ תא בבוסה אוה ןוחיג ינשה רהנה-םשו 13 אוה יעיברה רהנהו רושא תמדק ךלהה אוה לקדח ישילשה רהנה םשו 14 .תרפ .הרמשלו הדבעל ןדע-ןגב והחניו םדאה-תא םיהלא הוהי חקיו 15 .לכאת לכא ןגה-ץע לכמ רמאל םדאה-לע םיהלא הוהי וציו 16 .תומת תומ ונממ ךלכא םויב יכ ונממ לכאת אל ערו בוט תעדה ץעמו 17 .ודגנכ רזע ול-השעא ודבל םדאה תויה בוט-אל םיהלא הוהי רמאיו 18 אביו םימשה ףוע-לכ תאו הדשה תיח-לכ המדאה-ןמ םיהלא הוהי רציו 19 .ומש אוה היח שפנ םדאה ול-ארקי רשא לכו ול-ארקי-המ תוארל םדאה-לא -אל םדאלו הדשה תיח לכלו םימשה ףועלו המהבה-לכל תומש םדאה ארקיו 20 .ודגנכ רזע אצמ רגסיו ויתעלצמ תחא חקיו ןשייו םדאה-לע המדרת םיהלא הוהי לפיו 21 .הנתחת רשב .םדאה-לא האביו השאל םדאה-ןמ חקל-רשא עלצה-תא םיהלא הוהי ןביו 22 יכ השא ארקי תאזל ירשבמ רשבו ימצעמ םצע םעפה תאז םדאה רמאיו 23 .תאז-החקל שיאמ .דחא רשבל ויהו ותשאב קבדו ומא-תאו ויבא-תא שיא-בזעי ןכ-לע 24 .וששבתי אלו ותשאו םדאה םימורע םהינש ויהיו 25