Genesis chapter 3 קרפ תישארב השאה-לא רמאיו םיהלא הוהי השע רשא הדשה תיח לכמ םורע היה שחנהו 1 .ןגה ץע לכמ ולכאת אל םיהלא רמא-יכ ףא .לכאנ ןגה-ץע ירפמ שחנה-לא השאה רמאתו 2 -ןפ וב ועגת אלו ונממ ולכאת אל םיהלא רמא ןגה-ךותב רשא ץעה ירפמו 3 .ןותמת .ןותמת תומ-אל השאה-לא שחנה רמאיו 4 םיהלאכ םתייהו םכיניע וחקפנו ונממ םכלכא םויב יכ םיהלא עדי יכ 5 .ערו בוט יעדי ץעה דמחנו םיניעל אוה-הואת יכו לכאמל ץעה בוט יכ השאה ארתו 6 .לכאיו המע השיאל-םג ןתתו לכאתו וירפמ חקתו ליכשהל ושעיו הנאת הלע ורפתיו םה םמריע יכ ועדיו םהינש יניע הנחקפתו 7 .תרגח םהל םדאה אבחתיו םויה חורל ןגב ךלהתמ םיהלא הוהי לוק-תא ועמשיו 8 .ןגה ץע ךותב םיהלא הוהי ינפמ ותשאו .הכיא ול רמאיו םדאה-לא םיהלא הוהי ארקיו 9 .אבחאו יכנא םריע-יכ אריאו ןגב יתעמש ךלק-תא רמאיו 10 -לכא יתלבל ךיתיוצ רשא ץעה-ןמה התא םריע יכ ךל דיגה ימ רמאיו 11 .תלכא ונממ .לכאו ץעה-ןמ יל-הנתנ אוה ידמע התתנ רשא השאה םדאה רמאיו 12 ינאישה שחנה השאה רמאתו תישע תאז-המ השאל םיהלא הוהי רמאיו 13 .לכאו לכמו המהבה-לכמ התא רורא תאז תישע יכ שחנה-לא םיהלא הוהי רמאיו 14 .ךייח ימי-לכ לכאת רפעו ךלת ךנחג-לע הדשה תיח שאר ךפושי אוה הערז ןיבו ךערז ןיבו השאה ןיבו ךניב תישא הביאו 15 .בקע ונפושת התאו ךשיא-לאו םינב ידלת בצעב ךנרהו ךנובצע הברא הברה רמא השאה-לא 16 .ךב-לשמי אוהו jzweyz אל רמאל ךיתיוצ רשא ץעה-ןמ לכאתו ךתשא לוקל תעמש-יכ רמא םדאלו 17 .ךייח ימי לכ הנלכאת ןובצעב ךרובעב המדאה הרורא ונממ לכאת .הדשה בשע-תא תלכאו ךל חימצת רדרדו ץוקו 18 התא רפע-יכ תחקל הנממ יכ המדאה-לא ךבוש דע םחל לכאת ךיפא תעזב 19 .בושת רפע-לאו .יח-לכ םא התיה אוה יכ הוח ותשא םש םדאה ארקיו 20 .םשבליו רוע תונתכ ותשאלו םדאל םיהלא הוהי שעיו 21 -ןפ התעו ערו בוט תעדל ונממ דחאכ היה םדאה ןה םיהלא הוהי רמאיו 22 .םלעל יחו לכאו םייחה ץעמ םג חקלו ודי חלשי .םשמ חקל רשא המדאה-תא דבעל ןדע-ןגמ םיהלא הוהי והחלשיו 23 ברחה טהל תאו םיברכה-תא ןדע-ןגל םדקמ ןכשיו םדאה-תא שרגיו 24 .םייחה ץע ךרד-תא רמשל תכפהתמה